สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

depth-based feature extraction Learning Skills Development scale space algorithmaccelerometerage compareamusementAnimationAquaponic SystemAR – based mobile learningartificial intelligenceArtificial Intelligence, Machine Learning, Image Processing, Text to Speechartificial neural networkasscociation rule treeAssociation ruleAssociation Rule TreeAssociation Rulesassociation rules pruningAugmented RealityAutomated conversational agentAutomated Garbage SortingAutomatic Generation ControlAutomatic voltage controlBehavior visualizationBenefits RealizationBig DataBiomedical Image Analysisbrown rice chalkinessCardiovascular diseasesCause and Effect Analysischalkiness estimation and detectionchalkiness segmentationChampasak University ICT coursechatbotClass Association RulesClassed-Association-Rules Pruningclassification techniquesClusteringcollaborative digital librarycollaborative learningCommunity ICT Learning CenterCommunity ICT Learning Center Networkcommunity-based monitoringComplaint SystemComputer SupportComputer VisionContact tracingConvolutional Neural NetworksCOVID-19creative campCreative thinkingCylindrical PanoramaDamrongdhama CenterData classificationdata management systemData miningDecision TreeDeep LearningDeepSORTdefective yellow soybeandepth-based segmentationDescriptive Data MiningDesign thinkingdiabetic retinopathy detectiondigital libraryelementary schoolEnterprise ArchitectureExperimental ResearchFall detectionFishbone diagramgamificationICT youth campInstant translatorInternet of ThingIoTlearning skills developmentMachine LearningM-Learningnatural language processingPersonalized LearningPower systemsSmart BinSocial EnterpriseStorytellingSVMvisual puppetswater qualityYouth Campการค้นพบกฎความสัมพันธ์การจัดการองค์ความรู้การจำแนกขยะอัตโนมัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติการเรียนรู้ของเครื่องเกมแอพพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์กราฟิกค่ายเยาวชนไอซีทีโครงข่ายประสาทเทียมถังขยะชาญฉลาดปัญญาประดิษฐ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ห้องสมุดดิจิทัล

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 95 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 69 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)