Person Image

Administration

Education

 • วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2544
 • วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
 • D.ED.Eng. (Environmental Engineering and Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2557

Expertise Cloud

black soldier flyBlack solider fly larvaeCanna GeneralisCarbon footprintCo-digestioncommunity-based monitoringdata management systemDeep LearningDistillers grainsDomestic wastewaterfuelGarbage ClassificationGMPHigh solid anaerobic digestionHumidityImage-based Classificationintervention studyIpomoea Aquatica ForslandfillLife cycle assessment.Light intensityMRC water quality indicesMunicipal Solid WasteNhong HanNhong Han lakeNong Han lakeOrganic loading rateorganic wastePhysical Factorplastic wastepyrolysisrearing techniqueSmart BinSmart TechnologySocial EnterpriseSolid Waste ManagementSwine manureTemperatureThermophilicwaste managementWaste Sorting Systemwater qualitywater quality indexWater Resourcesกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราการพัฒนาอย่างยั่งยืนขยะอินทรีย์ขี้เถ้าแกลบความเข้มแสงความชื้นสัมพัทธ์คุณภาพน้้าคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำประปาเครื่องจักรกลอุปกรณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารโคขุนโพนยางคำโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจัดการสิ่งแวดล้อมซีโอดีติดตามโครงการถังขยะชาญฉลาดเทคโนโลยีชาญฉลาดนวัตกรรมน้ำเสียน้ำเสียจากบ่อเกรอะบ่อซึมน้ำเสียวไนโตรเจนบ่อฝังกลบขยะบีโอดีประชาคมแพลงก์ตอนพืช เหตุการณ์น้ำท่วม คุณภาพน้ำ หนองหารปัจจัยกายภาพปัจจัยทางกายภาพผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองหาร ทรัพยากร ชุมชน การใช้ประโยชน์ทรัพยากร อุทกภัยไพโรไลซิสฟอสฟอรัสภาระบรรทุกสารอินทรีย์มลพิษมีส่วนร่วมแม่น้ำโขงสายประธานแมลงวันลายแมลงวันลาย ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ โปรตีนสูงระบบกวนไร้อากาศระบบจัดการข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินระบบบึงประดิษฐ์ด้วยต้นดาวเรืองระบบประปาขนาดเล็กโรงฆ่าโคโรงฆ่าสัตว์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมศักยภาพเกษตรกรเศษอาหารสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัดหนองหารหนอนแมลงวันลายหนอนแมลงวันลาย ขยะอินทรีย์ชุมชน อาหารสัตว์องค์ประกอบของขยะมูลฝอย.อุณหภูมิอุตสาหกรรมสีเขียว ระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจจับเวลาจริง กำลังไฟฟ้าสูงสุด

Interest

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนศาลา
  • ห้อง 5 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย (กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
  • ห้อง 7-217/6 ชั้น 2 อาคาร7

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Assessment of Nhong Han Lake, Sakon Nakhou, Thailand by using water quality indexSukthanapirat R., Suttibak S., Jaikaew P.2017GMSARN International Journal
11(3),pp. 123-128
1
2Comparative Study Considering Garbage Classification Using In-Depth Learning TechniquesMuangnak N., Sirawattananon C., Oza M.G., Sukthanapirat R.2021Lecture Notes in Networks and Systems
251,pp. 169-180
0