Person Image

  Education

  • วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, ไทย, 2544
  • วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
  • D.ED.Eng. (Environmental Engineering and Management), Asian Institute of Technology, ไทย, 2557

  Expertise Cloud

  น้ำเสียจากบ่อเกรอะบ่อซึม 3RsAgro-industrial wasteaquatic plantAutomated Garbage SortingBattery Management SystemBlack Soldier Flyblack soldier fly larvaeBlack solider fly larvaeCanna GeneralisCarbon footprintCo-digestioncommunity-based monitoringdata management systemDeep LearningDistillers grainsDomestic wastewateregg qualityfeed economyfilter cakefood wastefuelGarbage ClassificationGMPHigh solid anaerobic digestionHumidityImage-based ClassificationIntelligence waste managementintervention studyIpomoea Aquatica Forslandfilllarval growthLaying henLife cycle assessment.Light intensityLi-Ion Batterylive black soldier fly larvaeMachine Learningmass flow analysisMekong RiverMRC water quality indicesMunicipal Solid WasteNhong HanNhong Han lakeNong Han lakeOrganic loading rateorganic wasteperformancePhysical Factorplastic wastepyrolysisrearing techniqueRecyclable waste sortingSmart binSmart TechnologySmart universitySOCSocial enterpriseSOHSolid Waste Managementsugarcane industrysustainableSwine manureTemperatureThermophilicwaste managementWater Quality IndexWater Resourcesกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราก๊าซเรือนกระจกการกำจัดขยะอินทรีย์การขยายพันธ์ของแมลงวันลายการควบคุมระบบประปาการจัดการขยะชุมชนการจัดการขยะต้นทางการจัดการขยะอินทรีย์การจัดการสิ่งแวดล้อมการจำแนกขยะอัตโนมัติการตรวจวัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการติดตามและการบูรณาการการถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการขยะการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการพัฒนาอย่างยั่งยืนขยะอินทรีย์ของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรขี้เถ้าแกลบคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้ำเสียภาระบรรทุกสารอินทรีย์แม่น้ำโขงสายประธานระบบกวนไร้อากาศระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินระบบบึงประดิษฐ์ด้วยต้นดาวเรืองระบบประปาขนาดเล็กโรงฆ่าโคโรงฆ่าสัตว์เศรษฐกิจหมุนเวียนเศษอาหาร

  Interest

  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile

  • ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิขัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  • ต.ค. 2559 - ธ.ค. 2562 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนศาลา
   • ห้อง 22-206/1 ชั้น 2 อาคาร22
   • ห้อง 5 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนอำเภอเต่างอย (กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
   • ห้อง 7-217/6 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้องฟาร์มเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ชั้น 1 อาคารฟาร์มเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย
   • ห้องห้อง 22-103.2 ชั้น 1 อาคาร22
   • ห้องห้องปฏิบ้ติการวิศวกรรมขยะมูลฝอย ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 (22)

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparative Study Considering Garbage Classification Using In-Depth Learning TechniquesMuangnak N., Sirawattananon C., Oza M.G., Sukthanapirat R.2021Lecture Notes in Networks and Systems
  251,pp. 169-180
  2
  2Assessment of Nhong Han Lake, Sakon Nakhou, Thailand by using water quality indexSukthanapirat R., Suttibak S., Jaikaew P.2017GMSARN International Journal
  11(3),pp. 123-128
  1
  3WASTE MANAGEMENT SYSTEM DRIVEN BY SMART TECHNOLOGY PLATFORM WITH A SOCIAL ENTERPRISEMuangnak N., Sirawattananon C., Sukthanapirat R., Pukdee W., Attaset J.2022ICIC Express Letters, Part B: Applications
  13(11),pp. 1189-1198
  0
  4Laying hen performance, feed economy, egg quality and yolk fatty acid profiles from laying hens fed live black soldier fly larvaeLokaewmanee K., Suttibak S., Sukthanapirat R., Sriyoha R., Chanasakhatana N., Baotong S., Trithalen U.2023Czech Journal of Animal Science
  68(4),pp. 169-177
  0