การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร ปี 2020

33

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

35

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

6

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201920132011 >>
Year Commercial 3
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท sk 2020 การใช้ประโยชน์ :ซื้ออนุสิทธิบัตร เพื่อต่อยอดเชิงพานิชย์,29 ก.พ. 2020 - 31 ธ.ค. 2025
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทออลไซออนซ์แอสโซซิเอทส จำกัด การใช้ประโยชน์ :ซื้ออนุสิทธิบัตร,30 ต.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2025
2020 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หจก ชัยแหม่ง การใช้ประโยชน์ :หจก ชัยแหม่ง ซื้ออนุสิทธิบัตรเครื่องผลิตก้อนวัสดุเพาะเห็ดจาก มก เพื่อนำแบบไปผลิตขายเชิงพาณิชย์,8 ธ.ค. 2020 - 2 ธ.ค. 2024