Search Result of "M-Learning"

About 3884 results
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

e-Learning สำหรับการจัดการเรียนรู้ความฉลาดรู้ทางอาหาร (2021)

ผู้แต่ง:ImgMs.Suwimon Ukraisa, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการประถมศึกษาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนแบบเชิงรุก ร่วมกับการเรียนรู้แบบ Phenomenon-based Learning (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

E-Learning สําหรับการจัดการเรียนรู้ความฉลาดรู้ทางอาหาร (Food Literacy) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุวิมล อุไกรษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการทุนวิจัยสําหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ ตามโครงการ “การบูรณาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) กับการวิจัย ก้าวใหม่ของการเป็นผู้สอนแห่งศตวรรษที่ 21”ประจําปีงบประมาณ 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...