สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

agricultural soilbagasse ashBidding decisionblack soldier flyBorder crossing transportChiang Khruea Lateritic soil (CKLS)Compressive strengthConcreteCondominium constructionConstruction projectsCrack patternsDisturbed State ConceptDrainage systemDurabilityEnergyErosion MonitoringFerrocementFire-damagefire-protectionFloodFly ashfood wasteFreightFreight transportGeogridGeopolymerGeosyntheticsGround improvementHydrocharhydropowerHydrothermalHYDRUS-1DinteractionINTERLOCKING BLOCKLATERITIC SOILleaching processesLightweightLightweight concretelightweight geomaterialsMasonryMass Flow AnalysisMekong mainstreamMRC water quality indicesnumericalorganic wasteOrigin destinationPervious concretephotocatalysisPlastic WastePorous concretePost-Fire StrengthProcurementPublic participatorypulloutRecycled plastic beadreinforced embankmentResilient modulusriskEnvirolmnatal managementRoad safetyRoadside surveyssize of coarse aggregateSkid Resistancesoil columnSongkram confluenceToughnessTrip generationTrip rateWastewater treatmentWater Quality IndexWater ResourcesZebra Crossingกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราก๊าซเรือนกระจกการกัดเซาะการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวการบริหารจัดการน้ำการมีส่วนร่วมของประชาชนขยะอินทรีย์คอนกรีตพรุนคาร์บอนฟุตพริ้นท์จีโอโพลิเมอร์ดินลูกรังถุงรีดตะกอนเถ้าชานอ้อยเถ้าลอยธนาคารขยะชุมชนน้ำเสียบล็อกประสานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผักตบชวาภาระบรรทุกสารอินทรีย์ระบบกวนไร้อากาศระบบการขนส่งระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหมุนเวียนเศษอาหารหนองเลิงเปือยหนองหารหนอนแมลงวันลาย

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร)

Avata

ดร. ภักดี คบกลาง, อาจารย์

fsepdk@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-4272-5033

Avata

นาง วิภาดา ไชยเชษฐ์

fsewdp@csc.ku.ac.th, โทร. 042725033

Avata

นาย ประเสริฐษา ญาคำ

fsepsy@nontri.ku.ac.th, โทร. 042725033


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.60 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 50 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 26 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 213 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 98 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 115 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)