สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

agricultural soilbagasse ashBidding decisionBorder crossing transportChiang Khruea Lateritic soil (CKLS)Compressive strengthConcreteCondominium constructionConstruction projectscrack patternsDisturbed State ConceptDrainage systemErosion MonitoringFerrocementFire-damageFire-protectionFloodFly ashFreightFreight transportGeogridGeopolymerhydropowerHYDRUS-1DInteractionINTERLOCKING BLOCKLATERITIC SOILleaching processeslightweightLightweight concreteLightweight geomaterialsmasonryMass Flow AnalysisMekong mainstreamMRC water quality indicesnumericalorganic wasteOrigin destinationPermeabilityPervious concretePlastic WastePorous concretePost-Fire StrengthProcurementPublic participatoryPulloutRecycled plastic beadReinforced embankmentResilient modulusriskEnvirolmnatal managementRoad safetyRoadside surveysShear strengthSize of coarse aggregateSkid Resistancesoil columnSongkram confluenceStructural EngineeringTenderingtoughnessTraffic evaluationTraffic impacttransboundary impactTrip generationTrip rateVoid ratioWater Quality Indexwater resourcesZebra Crossingกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราการกัดเซาะการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวการเข้าถึงการจัดการน้ำการจัดการมูลฝอยการดำเนินการนำกลับมาใช้ใหม่การนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่การบำบัดน้ำเสียการพัฒนาอย่างยั่งยืนการมีส่วนร่วมของประชาชนกำลังอัดขยะพลาสติกขยะอินทรีย์ของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมเกษตรความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์คอนกรีตพรุนจีโอโพลิเมอร์ดินลูกรังธนาคารขยะชุมชนบล็อกประสานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระบบกวนไร้อากาศระบบการขนส่งระบบบำบัดน้ำเสียบึงประดิษฐ์แบบไหลใต้ผิวดินวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหมุนเวียนเศษอาหารหนองเลิงเปือยหนองหารหนอนแมลงวันลาย

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (นักวิทยาศาสตร์ 2 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.60 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 41 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 29 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 190 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 83 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 107 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)