รางวัลวิทยาเขตสกลนคร ปี 2022

124

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

53

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

5

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตสกลนคร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2022 inนายอนุรักษ์ เครือคำ,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2563", , สวพ.มก., Oct 28 2022

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2022 inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์,inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Helmet Wearing Detection", รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม, , โครงการประกวดแบบจำลองการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบการจราจรและการขนส่ง (AI Traffic Transportation Contest 2022), Dec 8 2022

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2022 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"Effect of hen age on eggshell color", รางวัลชมเชย ในการนำเสนอแบบบรรยาย, , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, Jan 25 2022
2022 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์,"Effects of egg sizes on eggshell color", รางวัลชมเชย ในการนำเสนอภาคบรรยาย, สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, Feb 21 2022
2022 inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์,"ILLUMINATIONINVARIANT YARN COLOUR MATCHING USING CODEBOOK BACKGROUND SUBTRACTION", รางวัลชมเชย, , การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, Mar 17 2022