คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

bioactive compoundsbiodiversitybiodiversity conservationcalciumchilling injuryClimate changeEgg Qualityfattening cattleFood safetyGISglutinous riceGrowthHang riceLactic acid bacterialateritic soillocal knowledgemangoMangrovemao pomaceNong Han LuangParboiled Riceplant utilizationQualityRanongremote sensingriceSakon NakhonSakon Nakhon Provincesalicylic acidSoil organic carbonTextureyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการย่อยได้แกะแกะขุนไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางข้าวฮางงอกความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการค่าสหสัมพันธ์คุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อจังหวัดสกลนครจุลชีววิทยาอาหารชุดดินโพนพิสัยดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้านทานถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วแลบแลบเนื้อสัมผัสบัวหลวงแบคทีเรียกรดแลคติกใบหม่อนปลานิลปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนผักพื้นบ้านพริกเพกาแพะเนื้อภูมิปัญญาท้องถิ่น มะเขือเทศมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์โรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ศักยภาพสมบัติดินสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีหญ้าแฝกหนองหารหมากเม่าอ้อยอาการสะท้านหนาวแอนโทไซยานิน

Executives

รองคณบดี

นาย ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: csntpk@ku.ac.th

Tel.: 0819547400

ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: csnsrwd@ku.ac.th

Tel.: 042-725036


Department (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 64 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25 คน, อาจารย์ 23 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 10 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,732.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 261 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 227 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 133 โครงการ)
 • ทุนนอก 182 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 133 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 109 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 659 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 393 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 266 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 10 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 9 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 116 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 95 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 59 รางวัล (เกียรติบัตร 32 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)