คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Bananabioactive compoundsbiodiversitychilling injuryClimate changeegg qualityFood safetyfruit qualityGISglutinous riceGrowthHang riceLactic acid bacteriamangrovemao pomacenong han luangParboiled Riceplant utilizationQualityranongremote sensingriceSakon NakhonSakon Nakhon Provincesalicylic acidSoil organic carbontextureyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการแช่เยือกแข็งการทำแห้งการย่อยได้เกษตรอินทรีย์แกะแกะขุนไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวข้าวฮางข้าวฮางงอกความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการค่าสหสัมพันธ์คุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อจังหวัดสกลนครจุลชีววิทยาอาหารชุดดินโพนพิสัยดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้านทานถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วแลบแลบเนื้อสัมผัสบัวหลวงแบคทีเรียกรดแลคติกใบหม่อนปลานิลปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนผักพื้นบ้านพริกเพกาแพะเนื้อภูมิปัญญาท้องถิ่นมะเขือเทศมะม่วงมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์โรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ศักยภาพสมบัติดินสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสีหญ้าแฝกหนองหารหมากเม่าองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอาการสะท้านหนาวอาหารข้นแอนโทไซยานิน

Executives

รองคณบดี

ดร. ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: csntpk@ku.ac.th

Tel.: 0819547400

ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: csnsrwd@ku.ac.th

Tel.: 042-725036


Department (คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 63 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 คน, อาจารย์ 21 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน, วิศวกร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 10 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,732.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 84 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 270 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 230 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 140 โครงการ)
 • ทุนนอก 183 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 134 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 109 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 677 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 406 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 271 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 11 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 10 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 116 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 95 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 19 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 62 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)