สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

bananabioactive compoundsBiodiversitybiodiversity conservationchilling injuryClimate changeEgg qualityfattening cattleGISGlutinous RiceGrowthGrowth Performancelateritic soilmangroveMao pomaceNong Han LuangRanongremote sensingRiceSakon Nakhonsalicylic acidSoil organic carbonyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการประเมินพันธุ์การผลิตเมล็ดพันธุ์การย่อยได้การสังเคราะห์ด้วยแสงกุหลาบหนูเกษตรอินทรีย์แกะแกะขุนไก่ไข่ไก่ดำภูพานไก่เนื้อข้าวข้าวโพดข้าวโพดหวานข้าวเหนียวไขมันแทรกความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการค่าสหสัมพันธ์คุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวคุณสมบัติของแป้งเครื่องหมายโมเลกุลเครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกโคเนื้อจังหวัดสกลนครชุดดินโพนพิสัยดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้นทุนต้านทานถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วแลบแลบถั่วเหลืองบัวหลวงประมงปลานิลป่าชายเลนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักเปอร์เซ็นต์เกรดไข่โปรตีนผลพลอยได้พริกเพกาแพะเนื้อไฟโตพลาสมามะเขือเทศมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์ยางพารายีนต้านทานโรคตายพรายโรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ศักยภาพสมบัติดินสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสารสกัดหญ้าแฝกหนองหารองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอาการสะท้านหนาวอาหารข้น

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิทยาศาสตร์ 5 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,516.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 53 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 214 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 166 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 122 โครงการ)
 • ทุนนอก 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 503 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 305 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 198 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 93 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 77 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 59 รางวัล (เกียรติบัตร 32 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 21 รางวัล)