สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

2

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Bananabioactive compoundsbiodiversitybiodiversity conservationbroiler chickensChilling InjuryClimate changeEgg qualityfattening cattleGISglutinous riceGrowthGrowth Performancelateritic soilMangroveMao pomaceNong Han LuangPerformanceRanongremote sensingRiceSakon NakhonSalicylic acidSoil organic carbonSwamp buffaloyieldกากเม่าการเจริญเติบโตการย่อยได้เกษตรอินทรีย์แกะแกะขุนไก่ไข่ไก่เนื้อข้าวข้าวเหนียวไขมันแทรกความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมค่าโลหิตวิทยาบางประการค่าสหสัมพันธ์คุณภาพไข่คุณภาพซากคุณภาพเนื้อเครื่องหมายโมเลกุลโคเนื้อจังหวัดสกลนครชุดดินโพนพิสัยเชิงอนุรักษ์ดอกหน้าวัวดินเค็มดินลูกรังต้านทานถั่วเขียวถั่วพุ่มถั่วแลบแลบถั่วเหลืองบัวหลวงประมงปลานิลป่าชายเลนปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังหมักเปอร์เซ็นต์เกรดไข่โปรตีนผลพลอยได้พริกเพกาแพะเนื้อไฟโตพลาสมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมะเขือเทศมะละกอมันสำปะหลังเม่าไมโครแซทเทลไลท์ยางพารายีนต้านทานโรคตายพรายโรคเหี่ยวเหลืองโรคไหม้ศักยภาพเศษเหลือทางการเกษตรสมบัติดินสมรรถนะการผลิตสมรรถภาพการผลิตสัณฐานวิทยาสารสกัดแสงยูวีซีหญ้าแฝกหนองหารหมากเม่าองค์ประกอบทางเคมีองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอาการสะท้านหนาวอาหารข้นอาหารสัตว์อาหารหยาบ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 7 คน (นักวิทยาศาสตร์ 5 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 400,516.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 46 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 237 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 182 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 138 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 134 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 88 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 92 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 548 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 331 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 217 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 6 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 93 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 77 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 61 รางวัล (เกียรติบัตร 32 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 6 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)