Person Image

  Education

  • Ph.D.(Botany)
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  3-D digitizingEddy covariance techniqueEvapotranspiration (ET)fertilizerfirst ratoon canegrowthphotosynthesisRiceRubberrubber plantationrubber treeTree Analyseryieldการเจริญเติบโตการใช้น้ำการตลาดการตอบสนองต่อแสงการติดตาม ยางพาราการเติบโตการปลุกการปลูกการเปิดปากใบการผลิตไม้ผลการรับแสง (Light interception)การสร้างชีวมวลการสร้างชีวมวล (Biomass Production)การสังเคราะห์ด้วยแสงการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis)การสังเคราะห์ด้วยแสง เรือนพุ่ม ทุเรียน การดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซด์ การดูดกลืนคาร์บอนการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบ (Leaf Photosynthesis)การสังเคราะห์ด้วยแสงของเรือนพุ่ม (Canopy Photosynthesis)การสังเคราะห์แสงเรือนพุ่มการหายใจการหายใจ (Respiration)ข้าวข้าว การดูดซับคาร์บอน การแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ข้าวประหยัดน้ำคลอโรฟิลล์ความเข้มแสงความเขียวใบความต้องการน้ำความสามารถในการไว้ผลคาร์บอนฟุตปรินต์คาร์บอนไอโซโทป การเคลื่อนย้ายคุณภาพ (Quality)จุดความเข้มแสงพอดีชลศักย์ทุเรียนเทคนิค Eddy covarianceนครพนมน้ำมันมะกอกนิเวศวิทยาแบบจำลองไบโอดีเซลประสิทธิภาพการใช้น้ำปาล์มน้ำมันปุ๋ยผลผลิต (Yield)ผักกาดกวางตุ้งฮ่องเต้ผักกาดหอมเรดโอ๊คฝ้ายพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ ปั๊มน้า การให้น้าพื้นที่ใบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมะกอกมะกอกโอลีฟมะเขือเทศ โรงเรือน มะละกอมุกดาหารไม้ผลเขตร้อนยางพาราเรดคอรัลเรดโอ๊คโรงเรือนพลาสติกลักษณะเรือนพุ่ม (Canopy structure)วอเตอร์ฟุตปรินต์วอเตอร์ฟุตปริ้นต์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ศักยภาพในการผลิตศักยภาพในการผลิต (Productivity)สถาปัตยลักษณ์ของพืชสถาปัตยลักษณ์ของเรือนพุ่ม (Canopy Architecture)สถาปัตยลักษณ์พืชสถาปัตยลักษณ์พืช (Plant architecture)สถิติและการวางแผนการทดลองสมการใบสมดุลน้ำสรีรวิทยาสรีรวิทยาการผลิตพืชสวนยางพาราสายพันธุ์สายพันธุ์ไทย ตะนาวศรี หางกระรอก KU หางเสือสาหร่ายสีเขียวคลอเรลลาแสงและจุลภูมิอากาศหม่อนหลอด LEDหลอดแอลอีดีออกไซด์ของไนโตรเจนอ้อยไฮโดรโพนิกส์

  Interest

  สรีรวิทยาการผลิตพืช, แสงและจุลภูมิอากาศ, สถาปัตยลักษณ์พืช, การผลิตไม้ผล, สถิติและการวางแผนการทดลอง, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C++ และ Visual Basic

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • หม่อนไหม

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 9 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A method for 3D reconstruction of tree crown volume from photographs: Assessment with 3D-digitized plantsPhattaralerphong J., Phattaralerphong J., Sinoquet H.2005Tree Physiology
  25(10),pp. 1229-1242
  85
  2Foliage randomness and light interception in 3-D digitized trees: An analysis from multiscale discretization of the canopySinoquet H., Sonohat G., Phattaralerphong J., Phattaralerphong J., Godin C.2005Plant, Cell and Environment
  28(9),pp. 1158-1170
  79
  3A photographic gap fraction method for estimating leaf area of isolated trees: Assessment with 3D digitized plantsPhattaralerphong J., Phattaralerphong J., Sathornkich J., Sinoquet H.2006Tree Physiology
  26(9),pp. 1123-1136
  36
  4Response of photosynthesis and chlorophyll fluorescence to acute ozone stress in tomato (Solanum lycopersicum Mill.)Thwe A.A., Thwe A.A., Vercambre G., Gautier H., Gay F., Phattaralerphong J., Kasemsap P.2014Photosynthetica
  52(1),pp. 105-116
  29
  5Impact of red and blue nets on physiological and morphological traits, fruit yield and quality of tomato (Solanum lycopersicum Mill.)Thwe A.A., Kasemsap P., Vercambre G., Gay F., Phattaralerphong J., Gautier H.2020Scientia Horticulturae
  264
  15
  6Effects of acute ozone stress on reproductive traits of tomato, fruit yield and fruit compositionThwe A.A., Thwe A.A., Vercambre G., Gautier H., Gay F., Phattaralerphong J., Kasemsap P.2015Journal of the Science of Food and Agriculture
  95(3),pp. 614-620
  12
  7Carbon sequestration potential of rubber-tree plantation in ThailandSatakhun D., Chayawat C., Sathornkich J., Phattaralerphong J., Chantuma P., Thaler P., Gay F., Nouvellon Y., Kasemsap P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  526(1)
  7
  8Environmental controls on net CO 2 exchange over a young rubber plantation in Northeastern ThailandChayawat C., Satakhun D., Kasemsap P., Sathornkich J., Phattaralerphong J.2019ScienceAsia
  45(1),pp. 50-59
  5
  9Carbon and Water Cycling in Two Rubber Plantations and a Natural Forest in Mainland Southeast AsiaWang X., Blanken P.D., Kasemsap P., Petchprayoon P., Thaler P., Thaler P., Thaler P., Nouvellon Y., Nouvellon Y., Nouvellon Y., Gay F., Gay F., Gay F., Chidthaisong A., Sanwangsri M., Chayawat C., Chantuma P., Sathornkich J., Kaewthongrach R., Kaewthongrach R., Satakhun D., Phattaralerphong J.2022Journal of Geophysical Research: Biogeosciences
  127(5)
  5
  10Canopy architecture and radiation interception measurements in oliveDíaz-Espejo A., Fernández J.E., Durán P.J., Girón I.F., Sinoquet H., Sonohat G., Phattaralerphong J., Infante J.M., Chamorro V., Villagarcía L., Palomo M.J.2008Acta Horticulturae
  791 PART 2,pp. 531-538
  2
  11Estimation of rubber tree canopy structure using a photographic methodSathornkich J., Sangsing K., Thanisawanyangkura S., Phattaralerphong J.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 24-34
  0
  12Measuring Photosynthesis of Entire Tree Crowns and Pulse Label Trees in Large Closed-Chamber with13CO2 in the Field: Design and TestingDuangngam O., Sathornkich J., Thaler P., Thaler P., Chayawat C., Phattaralerphong J., Chantuma P., Priault P., Desalme D., Satakhun D., Kayankit P., Kasemsap P., Epron D., Epron D.2023Trends in Sciences
  20(12)
  0