Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  การเสริมในอาหาร (Enrichment) ปลานิล (Nile tilapia) ไอโอดีนในปัสสาวะ (Urinary iodine)16S rDNAaquafeedcarcassCost-Benefidigestibilityfibrolytic enzymesFishfreshwaterFreshwater fishgrowthHigh temperatureImmunoglobulin M heavy chain constant region (IgM-H)IodineKalasin ProvinceLates calcariferlocal raw materialslow temperatureNile tilapiaNong Lerng Pueay LakePangasiidspangasius hybridPhytoplanktonpnagasianodon hybridPolymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP)Potassium iodatePueraria mirificaSeabassSeasonal variationSex reversalSpecies-specific markersWater qualitywhite-fleshed fishกระชังกวาวเครือแดงกากมันสำปะหลังการเจริญเติบโตการติดตามและการบูรณาการการถ่ายทอดความรู้การประมงการผลิตเชิงพาณิชย์การพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจการอนุรักษ์เกษตรสวนยางพาราแก้มลิงหนองเลิงเปือยความหลากหลายทางพันธุกรรมชีววิทยาการสืบพันธุ์ดินเค็มต้นทุนต้นทุนและผลตอบแทนติดตามโครงการเทคโนโลยีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับในวัตกรรมน้ำจืด Growthบูรณาการการพัฒนาประมงประสิทธิภาพปรับปรุงปลากะพงขาวปลาดุกอุยปลานางปลานิลปลาสวยงามในธรรมชาติเปลือกมันสำปะหลังแปลงเพศผลตอบแทนผลพลอยได้พัฒนาพันธุศาสตร์สัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภูมิคุ้มกันโรคมาตรฐานมีส่วนร่วมไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอยั่งยืนลุ่มน้ำโขงวัฒนนธรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงเศษเหลือทางการเกษตรสกลนคร ท่องเที่ยวสมดุลสรีรวิทยาสัตว์น้ำหนองหารอาชีพเสริมอาหารท้องถิ่นอาหารปลานิลอีสานอีสานตอนบนอุณหภูมิสูง Nile tilapiaเอนไซม์ย่อยเยื่อใยไอโอดีน (Iodine)

  Interest

  พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 อาคารบ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มประมง
    • ฟาร์มประมง มก.ฉกส.

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 10 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Genetic aspect in broodstock management of the critically endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas in ThailandSriphairoj K., Kamonrat W., Na-Nakorn U.2007Aquaculture
   264(1-4),pp. 36-46
   21
   2Species identification of four economically important Pangasiid catfishes and closely related species using SSCP markersSriphairoj K., Klinbu-nga S., Kamonrat W., Na-Nakorn U.2010Aquaculture
   308(SUPPL.1)
   13
   3Polymorphic microsatellite primers developed from DNA of the endangered Mekong giant catfish, Pangasianodon gigas (Chevey) and cross-species amplification in three species of PangasiusNa-Nakorn U., Sriphairoj K., Sukmanomon S., Poompuang S., Kamonrat W.2006Molecular Ecology Notes
   6(4),pp. 1174-1176
   10
   4No AFLP sex-specific markers detected in Pangasianodon gigas and P. hypophthalmusSriphairoj K., Na-Nakorn U., Brunelli J.P., Thorgaard G.H.2007Aquaculture
   273(4),pp. 739-743
   9
   5Species identification of non-hybrid and hybrid Pangasiid catfish using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphismSriphairoj K., Na-Nakorn U., Klinbunga S., Klinbunga S.2018Agriculture and Natural Resources
   52(1),pp. 99-105
   4
   6Growth and flesh quality of the hybrid between Pangasianodon hypophthalmus and Pangasius bocourtiHatachote S., Sriphairoj K., Na-Nakorn U.2015Kasetsart Journal - Natural Science
   49(5),pp. 717-725
   0