Person Image

  Education

  • ปร.ด. วิทยาศาสตร์การประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557
  • วท.บ. (ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.ม. ประมง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  aquatic plant successionBangtaboon estuarybiomasschlorophyll aestuarine phytoplanktonKalasin ProvinceNong Lerng Pueay LakeorthophosphatePetchburi RiverPhytoplanktonriver habitat conservationSeasonal variationsedimentary organic mattertidal amplitudeWater qualitywater velocityการติดตามและการบูรณาการการถ่ายทอดความรู้การประมงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจเกษตรสวนยางพาราแก้มลิงหนองเลิงเปือยคลอโรฟิลล์ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำคุณภาพน้ำโคเนื้อโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิตจังหวัดสกลนครชนิดปลาชนิดพันธุ์ต่างถิ่นติดตามโครงการทรัพยากรเกษตรทรัพยากรชีวภาพทางน้ำทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีทางอาหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับในวัตกรรมนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำนิเวศอุทกวิทยาบูรณาการการพัฒนาประมงประสิทธิภาพผลผลิตขั้นต้นพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองหาร ทรัพยากร ชุมชน การใช้ประโยชน์ทรัพยากร อุทกภัยเพิ่มรายได้ฟอสเฟทมะเขือเทศมาตรฐานมีส่วนร่วมแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสงครามยั่งยืนลุ่มน้ำก่ำศักยภาพเศรษฐกิจพอเพียงสถานภาพความอุดมสมบูรณ์สมดุลสัตว์น้ำสัตว์พื้นท้องน้ำ ดินตะกอน ของแข็งแขวนลอยรวมในน้ำ เหตุการณ์น้ำท่วม ลำน้ำก่ำหนองหารหนองหารหลวงอพ.สธ.ออกซิเจนละลายน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อาชีพเสริมอุทกภัย

  Interest

  นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ, ความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 6 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation