Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  agro-industrial by-productsair velocityalternative feedammoniaammonia nitrogenanatomy and physiology of animalsAntidesma thwaitesianum Muell. Arg. pomace mealBacillus subtilisbeef cattlebroiler chickensBubalus bubalisbuffaloescageCarbohydrate sourcecarcass qualitycassava peelcassava pulpCottonseed mealcsaava pulpCysteamine hydrochloridedairy cowsdairy heifersDigestibilityeconomic returneffective microorganismsenergy sourceevaporative cooling system housefeeding regimesFermented total mix rationfinishingfodder tree legumeFTMRFTMR feedGarlicgas productiongrowth performanceheat stress indexheiferhematologyHerbherb residueintakeLemongrassLive VDOmao pomace mealmeat goats)MethanemethanogenesisMicrobial cultureMicrobial populationmicrobial protein synthesismilk productionMolecular techniqueProbioticsrubber seed kernelrumen fermentationrumen microorganismruminal fermentationSwamp buffalotreated rice strawyeastกรดไขมันระเหยง่ายกระบวนการหมักในรูเมนกระเพาะรูเมนการย่อยได้การย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊สแกะแกะขุนความเต็มใจจ่ายความเร็วลมค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อนคุณภาพเนื้อเครื่องหมายทางพันธุกรรมโคขุนโคขุนภูพานโคเนื้อโคเนื้อทาจิมะภูพานโคเนื้อภูพานโซเดียมไบคาร์บอเนตโปรตีนระยะเวลาการหมักโรงเรือนแบบปิดสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสัตวศาสตร์ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง เทคโนโลยีชีวโมเลกุลรูเมน และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์สูตรอาหารข้นหญ้าเนเปียร์องค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้ออ้อยอาหารก้อคุณภาพสูงอาหารข้นอาหารครบส่วนหมักอาหารผสมครบส่วนหมักอาหารผสมสำเร็จอาหารผสมสำเร็จหมักอาหารสูตรรวมอาหารหมักอาหารหมักสำเร็จรูปอาหารหยาบแอมโมเนีย

  Interest

  สัตวศาสตร์ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง เทคโนโลยีชีวโมเลกุลรูเมน และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ฟาร์มวิจัยด้านสัตว์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effect of supplementation of garlic powder on rumen ecology and digestibility of nutrients in ruminantsWanapat M., Khejornsart P., Pakdee P., Wanapat S.2008Journal of the Science of Food and Agriculture
  88(13),pp. 2231-2237
  51
  2Effects of plant herb combination supplementation on rumen fermentation and nutrient digestibility in beef cattleWanapat M., Kang S., Khejornsart P., Wanapat S., Wanapat S.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  26(8),pp. 1127-1136
  43
  3Effects of plants containing secondary compounds and plant oils on rumen fermentation and ecologyWanapat M., Kongmun P., Poungchompu O., Cherdthong A., Khejornsart P., Pilajun R., Kaenpakdee S.2012Tropical Animal Health and Production
  44(3),pp. 399-405
  37
  4Rumen fermentation, microbial protein synthesis and cellulolytic bacterial population of swamp buffaloes as affected by roughage to concentrate ratioCherdthong A., Wanapat M., Kongmun P., Pilajun R., Khejornsart P.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
  9(11),pp. 1667-1675
  33
  5Diversity of anaerobic fungi and rumen fermentation characteristic in swamp buffalo and beef cattle fed on different dietsKhejornsart P., Wanapat M., Rowlinson P.2011Livestock Science
  139(3),pp. 230-236
  28
  6Improvement of whole crop rice silage nutritive value and rumen degradability by molasses and urea supplementationWanapat M., Kang S., Khejornsart P., Pilajun R.2013Tropical Animal Health and Production
  45(8),pp. 1777-1781
  22
  7Studies of diversity of rumen microorganisms and fermentation in swamp buffalo fed different dietsVinh N.T., Wanapat M., Khejornsart P., Kongmun P.2011Journal of Animal and Veterinary Advances
  10(4),pp. 406-414
  21
  8Effect of treating sugarcane bagasse with urea and calcium hydroxide on feed intake, digestibility, and rumen fermentation in beef cattleGunun N., Wanapat M., Gunun P., Cherdthong A., Khejornsart P., Kang S.2016Tropical Animal Health and Production
  48(6),pp. 1123-1128
  20
  9Diversity of rumen anaerobic fungi and methanogenic archaea in swamp buffalo influenced by various dietsKhejornsart P., Wanapat M.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
  9(24),pp. 3062-3069
  17
  10Nutrient digestibility and ruminal fermentation characteristic in swamp buffaloes fed on chemically treated rice straw and ureaNguyen V.T., Wanapat M., Khejornsart P., Kongmun P.2012Tropical Animal Health and Production
  44(3),pp. 629-636
  16
  11Effect of carbohydrate source and cottonseed meal level in the concentrate on feed intake, nutrient digestibility, rumen fermentation and microbial protein synthesis in swamp buffaloesWanapat M., Pilajun R., Pilajun R., Polyorach S., Cherdthong A., Khejornsart P., Khejornsart P., Rowlinson P., Rowlinson P.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
  26(7),pp. 952-960
  12
  12Effects of Antidesma thwaitesianum Muell. Arg. pomace as a source of plant secondary compounds on digestibility, rumen environment, hematology, and milk production in dairy cowsGunun P., Gunun N., Khejornsart P., Ouppamong T., Cherdthong A., Wanapat M., Sirilaophaisan S., Yuangklang C., Polyorach S., Kenchaiwong W., Kang S.2019Animal Science Journal
  90(3),pp. 372-381
  12
  13Manipulation of yeast fermented Cassava Chip supplementation in dairy heifer raised under tropical conditionKhampa S., Chuelong S., Kosonkittiumporn S., Khejornsart P.2010Pakistan Journal of Nutrition
  9(10),pp. 950-954
  12
  14Effect of chemical treatment of rice straw on rumen fermentation characteristic, anaerobic fungal diversity in vitroKhejornsart P., Wanapat M.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
  9(24),pp. 3070-3076
  11
  15Effects of Rubber Seed Kernel Fermented with Yeast on Feed Utilization, Rumen Fermentation and Microbial Protein Synthesis in Dairy HeifersGunun N., Ouppamong T., Khejornsart P., Cherdthong A., Wanapat M., Polyorach S., Kaewpila C., Kang S., Gunun P.2022Fermentation
  8(6)
  11
  16Performance of tropical dairy cows fed whole crop rice silage with varying levels of concentrateWanapat M., Kang S., Khejornsart P., Pilajun R., Wanapat S.2014Tropical Animal Health and Production
  46(1),pp. 185-189
  10
  17In vitro screening of plant materials to reduce ruminal protozoal population and mitigate ammonia and methane emissionsKhejornsart P., Cherdthong A., Wanapat M.2021Fermentation
  7(3)
  5
  18Fermented Rubber Seed Kernel with Yeast in the Diets of Tropical Lactating Dairy Cows: Effects on Feed Intake, Hematology, Microbial Protein Synthesis, Milk Yield and Milk CompositionOuppamong T., Gunun N., Tamkhonburee C., Khejornsart P., Kaewpila C., Kesorn P., Kimprasit T., Cherdthong A., Wanapat M., Polyorach S., Foiklang S., Gunun P.2022Veterinary Sciences
  9(7)
  5
  19The Effect of Phytonutrients in Terminalia chebula Retz. on Rumen Fermentation Efficiency, Nitrogen Utilization, and Protozoal Population in GoatsGunun P., Cherdthong A., Khejornsart P., Wanapat M., Polyorach S., Kang S., Kaewwongsa W., Gunun N.2022Animals
  12(16)
  4
  20Effect of various chemical treated-rice straws on rumen fermentation characteristic using in vitro gas production techniqueKhejornsart P., Wanapat M.2011Livestock Research for Rural Development
  23(1)
  4
  21Utilization of Mao (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) Pomace Meal to Substitute Rice Bran on Feed Utilization and Rumen Fermentation in Tropical Beef CattleGunun N., Khejornsart P., Polyorach S., Kaewpila C., Kimprasit T., Sanjun I., Cherdthong A., Wanapat M., Gunun P.2022Veterinary Sciences
  9(11)
  2
  22Influence of various treatment methods to improve the quality and utilization of treated rice straw in swamp buffaloesKhejornsart P., Jantanam T.2022Asia-Pacific Journal of Science and Technology
  27(6)
  1
  23EFFECT OF TYPE OF TREATED RICE STRAW ON RUMINAL FERMENTATION CHARACTERISTIC AND CELLILOLYTIC BACTERIA OF SWAMP BUFFALOKhejornsart P., Jantanam T., Meenongyai W., Khumpeerawat P.2021Buffalo Bulletin
  40(4),pp. 599-608
  1
  24Effect of coated cysteamine hydrochloride and probiotics supplemented alone or in combination on feed intake, nutrients digestibility, ruminal fermentation, and blood metabolites of Kamphaeng Saen beef heifersMeenongyai W., Rasri K., Rodjapot S., Duangphayap T., Khejornsart P., Wongpanit K., Phongkaew P., Bashar A., Islam Z.2023Tropical Animal Health and Production
  55(2)
  0
  25Cassava pulp added to fermented total mixed rations increased tropical sheep’s nutrient utilization, rumen ecology, and microbial protein synthesisKhejornsart P., Meenongyai W., Juntanam T.2022Journal of Advanced Veterinary and Animal Research
  9(4),pp. 754-760
  0
  26Replacing Concentrate with Yeast- or EM-Fermented Cassava Peel (YFCP or EMFCP): Effects on the Feed Intake, Feed Digestibility, Rumen Fermentation, and Growth Performance of GoatsGunun P., Cherdthong A., Khejornsart P., Wanapat M., Polyorach S., Kaewwongsa W., Gunun N.2023Animals
  13(4)
  0
  27Potential Use of Kasedbok (Neptunia javanica Miq.) on Feed Intake, Digestibility, Rumen Fermentation, and Microbial Populations in Thai Native Beef CattleGunun P., Cherdthong A., Khejornsart P., Polyorach S., Kaewwongsa W., Gunun N.2023Animals
  13(4)
  0