Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • ปรัญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  Expertise Cloud

  air velocityammonia nitrogenAntidesma thwaitesianum Muell. Arg. pomace mealdairy cowsdigestibilitygas productiongrowth performanceheat stress indexhematologyHerbherb residueintakeLemongrassLive VDOmeat goats)MethaneMicrobial cultureMicrobial populationmilk productionnapier grass silagenipper grassPeppermintPhupan pigproductive performanceprotein enrichroughage sourcesrumen fermentationกรดไขมันระเหยง่ายกระบวนการหมักในรูเมนกระเพาะรูเมนการย่อยได้การย่อยได้ด้วยเทคนิควัดผลผลิตแก๊สแกะแกะขุนความเร็วลมค่าดัชนีความเครียดเนื่องจากความร้อนคุณภาพซากคุณภาพทางกายภาพคุณภาพทางเคมีคุณภาพน้ำเชื้อคุณภาพเนื้อคุณภาพเนื้อโค มาตรฐานการผลิต ระบบควบคุมเครื่องหมายทางพันธุกรรมโคขุนโคขุนภูพานโคเนื้อโคเนื้อทาจิมะภูพานโคเนื้อภูพานโคเนื้อลูกผสมโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิตโครงสร้างการผลิต ต้นทุนการผลลิต โคเนื้อ ผลตอบแทนจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกชนิดอาหารหยาบ อาหารผสมสำเร็จหมัก การยอ่ยได้ แกะขุนโซเดียมไบคาร์บอเนตตคุณภาพอาหารผสมสำเร็จหมักต้นทุนการผลิตตำแหน่งกรงตับทนร้อนทรัพยากรเกษตรเทคโนโลยีทางอาหารน้ำเชื้อแช่แข็งเนื้อโคขุนเปลือกมันสำปะหลังเปลือกมันสำปะหลังหมักโปรตีนโปรตีนต่างระดับในอาหารข้น หญ้าเนเปียร์หมัก แพะเนื้อ (different protein levelsผลพลอยได้พฤติกรรมผู้บริโภคแพะเนื้แพะเนื้อโพนยางคำโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง เทคโนโลยีชีวโมเลกุลรูเมน และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์มะเขือเทศมันสำปะหลังเยื่อใยรองรับการเปลี่ยนแปลงระยะขุนระยะเวลาการหมักโรงเรือนแบบปิดลักษณะทางประสาทสัมผัสลุ่มน้ำก่ำศักยภาพการผลิตสภาพการเลี้ยงสมรรถนะการผลิตสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสูตรอาหารข้นหญ้าเนเปียร์อ้อยอาหารก้อคุณภาพสูงอาหารข้นอาหารครบส่วนหมักอาหารผสมครบส่วนหมักอาหารผสมสำเร็จอาหารผสมสำเร็จหมักอาหารสูตรรวมอาหารหมักอาหารหมักสำเร็จรูปอาหารหยาบแอมโมเนีย

  Interest

  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง เทคโนโลยีชีวโมเลกุลรูเมน และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ฟาร์มวิจัยด้านสัตว์

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Effect of supplementation of garlic powder on rumen ecology and digestibility of nutrients in ruminantsWanapat M., Khejornsart P., Pakdee P., Wanapat S.2008Journal of the Science of Food and Agriculture
   88(13),pp. 2231-2237
   43
   2Effects of plant herb combination supplementation on rumen fermentation and nutrient digestibility in beef cattleWanapat M., Kang S., Khejornsart P., Wanapat S., Wanapat S.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   26(8),pp. 1127-1136
   33
   3Effects of plants containing secondary compounds and plant oils on rumen fermentation and ecologyWanapat M., Kongmun P., Poungchompu O., Cherdthong A., Khejornsart P., Pilajun R., Kaenpakdee S.2012Tropical Animal Health and Production
   44(3),pp. 399-405
   30
   4Rumen fermentation, microbial protein synthesis and cellulolytic bacterial population of swamp buffaloes as affected by roughage to concentrate ratioCherdthong A., Wanapat M., Kongmun P., Pilajun R., Khejornsart P.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
   9(11),pp. 1667-1675
   21
   5Diversity of anaerobic fungi and rumen fermentation characteristic in swamp buffalo and beef cattle fed on different dietsKhejornsart P., Wanapat M., Rowlinson P.2011Livestock Science
   139(3),pp. 230-236
   21
   6Studies of diversity of rumen microorganisms and fermentation in swamp buffalo fed different dietsVinh N.T., Wanapat M., Khejornsart P., Kongmun P.2011Journal of Animal and Veterinary Advances
   10(4),pp. 406-414
   15
   7Diversity of rumen anaerobic fungi and methanogenic archaea in swamp buffalo influenced by various dietsKhejornsart P., Wanapat M.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
   9(24),pp. 3062-3069
   15
   8Nutrient digestibility and ruminal fermentation characteristic in swamp buffaloes fed on chemically treated rice straw and ureaNguyen V.T., Wanapat M., Khejornsart P., Kongmun P.2012Tropical Animal Health and Production
   44(3),pp. 629-636
   14
   9Improvement of whole crop rice silage nutritive value and rumen degradability by molasses and urea supplementationWanapat M., Kang S., Khejornsart P., Pilajun R.2013Tropical Animal Health and Production
   45(8),pp. 1777-1781
   14
   10Manipulation of yeast fermented Cassava Chip supplementation in dairy heifer raised under tropical conditionKhampa S., Chuelong S., Kosonkittiumporn S., Khejornsart P.2010Pakistan Journal of Nutrition
   9(10),pp. 950-954
   11
   11Performance of tropical dairy cows fed whole crop rice silage with varying levels of concentrateWanapat M., Kang S., Khejornsart P., Pilajun R., Wanapat S.2014Tropical Animal Health and Production
   46(1),pp. 185-189
   10
   12Effect of treating sugarcane bagasse with urea and calcium hydroxide on feed intake, digestibility, and rumen fermentation in beef cattleGunun N., Wanapat M., Gunun P., Cherdthong A., Khejornsart P., Kang S.2016Tropical Animal Health and Production
   48(6),pp. 1123-1128
   9
   13Effect of carbohydrate source and cottonseed meal level in the concentrate on feed intake, nutrient digestibility, rumen fermentation and microbial protein synthesis in swamp buffaloesWanapat M., Pilajun R., Pilajun R., Polyorach S., Cherdthong A., Khejornsart P., Khejornsart P., Rowlinson P., Rowlinson P.2013Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
   26(7),pp. 952-960
   8
   14Effect of chemical treatment of rice straw on rumen fermentation characteristic, anaerobic fungal diversity in vitroKhejornsart P., Wanapat M.2010Journal of Animal and Veterinary Advances
   9(24),pp. 3070-3076
   7
   15Effect of various chemical treated-rice straws on rumen fermentation characteristic using in vitro gas production techniqueKhejornsart P., Wanapat M.2011Livestock Research for Rural Development
   23(1)
   2
   16Effects of Antidesma thwaitesianum Muell. Arg. pomace as a source of plant secondary compounds on digestibility, rumen environment, hematology, and milk production in dairy cowsGunun P., Gunun N., Khejornsart P., Ouppamong T., Cherdthong A., Wanapat M., Sirilaophaisan S., Yuangklang C., Polyorach S., Kenchaiwong W., Kang S.2019Animal Science Journal
   90(3),pp. 372-381
   2
   17In vitro screening of plant materials to reduce ruminal protozoal population and mitigate ammonia and methane emissionsKhejornsart P., Cherdthong A., Wanapat M.2021Fermentation
   7(3)
   0