Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2554

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 3 0 0
  2021 การเปรียบเทียบคุณภาพและความพึงพอใจของเนื้อโคไทยและเนื้อโคนำเข้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 สถานภาพและศักยภาพในการผลิตโคเนื้อของลุ่มน้ำก่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 การเปรียบเทียบสมรรถนะการเติบโตของโคพื้นเมืองและโคลูกผสมวากิว X พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยต้นอ้อยหมักและเปลือกมันล้างเป็นอาหารหยาบหลัก ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 0 2 0 0
  2017 การพัฒนาศักยภาพทางการผลิตด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต จังหวัดสกลนครและนครพนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 ผลของอาหารผสมสำเร็จหมักที่ประกอบด้วยอาหารหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ของโคเนื้อลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ผลของชนิดและขนาดของอาหารหยาบในอาหารผสมสำเร็จหมักต่อ ปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของแกะขุน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2012 ผลของการใช้พืชสมุนไพรในอาหารก้อนคุณภาพสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และนิเวศวิทยารูเมนของกระบือเลี้ยงปล่อยแทะเล็ม หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 0 0 0
  2012 ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูง ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 3 4 0 0
  2022 การยกระดับผลิตโคเนื้อพื้นเมืองสมุนไพร หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2021 ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 0 0 0
  2019 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพโคขุนและผลิตภัณฑ์เนื้ชำแหละเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า GI หัวหน้าโครงการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารผสมครบส่วนสำหรับโคเนื้อ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 2 0 0 0
  2016 การศึกษาหัวมันสำปะหลังและจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกในอาหารผสมครบส่วนหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ การเจริญเติบโตและคุณภาพซากในโคเนื้อลูกผสมภูพาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2016 ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและกระบวนการหมักในกระเพาะหมักของแพะเนื้อลูกผสมระยะรุ่นที่ได้รับหญ้าเนเปียร์หมักเป็นแหล่งอาหารหยาบ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2015 ผลของอาหารผสมสำเร็จหมักที่ประกอบด้วยอาหารหมักต่อคุณภาพอาหารหมัก การกินได้กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การย่อยได้ของโคเนื้อลูกผสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2014 การศึกษาโครงสร้างการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตโคเนื้อลูกผสมจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2014 ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักสาเร็จรูปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2013 ผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์และต้นอ้อยสับต่อการกินได้ การย่อยได้ของโภชนะ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการเจริญเติบโตของโคขุนภูพาน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2013 การศึกษาคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคลูกผสมภูพานที่ระยะเวลาการเลี้ยงขุนต่างกัน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และการให้ไข่ของไก่ดำภูพาน1 และไก่ดำภูพาน2 ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2013 การศึกษาเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับความสามารถในการทนร้อนของโคเนื้อภูพาน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2012 การใช้กากมันสาปะหลังหมักยิสต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตโคขุนทาจิมะภูพาน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การใช้กากมันสำปะหลังปรับปรุงคุณภาพโปรตีนด้วยยีสต์ในสูตรอาหารร่วมกับการเสริมหญ้าขนของสุกรขุนภูพาน หัวหน้าโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การศึกษาคุณภาพน้ำเชื้อและการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งของพ่อโคเนื้อทาจิมะภูพาน ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อทาจิมะภูพานเพื่อปรับปรุงลักษณะไขมันแทรกและความนุ่มของเนื้อโดยพิจารณาจากเครื่องหมายทางพันธุกรรม (Genetic marker) ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0