Person Image

  Education

  • ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  Break Event PointChemical fertilizersconsumer behaviorCost-benefit analysisFattening cattlefive forces of competitive analysisFlower numberGros MichelGrowthHom Dok Hang RiceKhon Kaenmaking a purchase decisionMarigoldPon Yang Kham Beef CattlePon Yang Kham Livestock Cooperative LimitedPon Yang Khram Livestock Cooperative LimitedSeedling Propagationsilk productsStrategySuitable farm sizethe costs and returns analysisthe optimal farm sizeTissue Culture TechniquesValue AddedVermicompostกลยุทธ์กล้วยหอมการจัดการของเสียการจัดการอาหารโคการเจริญเติบโตการตลาดการตัดสินใจซื้อการประกันราคาขั้นต่ำการประเมินผลกระทบ การประเมินมูลค่าจากค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวการประเมินมูลค่าตลาดการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิการผลิตต้นกล้าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการวิเคราะห์โครงการการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์เกษตรกรขนาดฟาร์มที่เหมาะสมขอนแก่นข้าวหอมดอกฮังความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจความคุ้มค่าในการลงทุนความคุ้มทุนความเต็มใจจ่ายความพึงพอใจคุณภาพทางกายภาพคุณภาพทางเคมีเครื่องประดับโคขุนโคขุนโพนยางคำโคเนื้อจังหวัดสกลนครจำนวนดอกโซ่อุปทานโซ่อุปทานแบบยั่งยืนดาวเรืองต้นทุนและผลตอบแทนธุรกิจหมากเม่าน้ำมันกฤษณาเนื้อโคขุนแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทานปุ๋ยเคมีปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์หมากเม่าผ้าครามผู้ใช้บริการผู้ประกอบการพฤติกรรมผู้บริโภคมูลค่าการท่องเที่ยวมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนมูลค่าเพิ่มระบบการผลิตที่เหมาะสมระบบนิเวศป่าชายเลนลักษณะทางประสาทสัมผัสเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ลุ่มน้ำ ความมั่นคง ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเศรษฐศาสตร์เกษตร สารหอมกฤษณาอ้อยอัญมณีอัญมณีและเครื่องประดับอุปทานอุปสงค์

  Interest

  เศรษฐศาสตร์เกษตร , การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบ , การประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ, การวิเคราะห์โครงการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง 21-207 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 21-410 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้องสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ชั้น 6 อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 11 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The economic value of Laem Phak Bia mangrove ecosystem services in Phetchaburi province, ThailandWiwatthanapornchai S., Piputsitee C., Boonyawat S.2014Modern Applied Science
  8(5),pp. 36-44
  5