Person Image

  Education

  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2544
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Biodiversity Biodiversity EducationCarbon ContentCCAChao Phraya River basinClimate changeClimate variabilityCluster AnalysisCross-correlationDong PraYa Yen-KhaoYai Forest ComplexDrought indexEcologyforestGISGMSGreen CorridorgrowthHydrological droughtHydrologyimpactKhong River basinKum basin Land use changeMaekong riverNong Harn swampphotosynthesisRClimDexStandardized Precipitation Index (SPI)Trend analysisupper ChaoPhraya river basinUpper Lam Pao watershedWater balancewater managementWater saving riceyieldการจัดการทรัพยากรน้ำ และแบบจำลองการจัดการลุ่มน้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการประเมินมูลค่าการปรับตัวการปลูกข้าวด้วยระบบน้ำพ่นฝอยการปลูกข้าวที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำการปลูกข้าวน้ำหยด ต้นทุนการผลิตการปลูกข้าวแบบประณีตการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งการปลูกข้าวประหยัดน้ำดินลูกรังธนาคารพันธุกรรมน้ำนิเวศบริการนิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืดประหยัดน้ำป่าปลูกป่าอนุรักษ์ผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสุขภาพแผนแม่บทแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำแผนยุทธศาสตร์ไผ่แฝกพืชพื้นถิ่นพืชอาหารสัตว์พื้นที่ชุ่มน้ำ หนองหาร ทรัพยากร ชุมชน การใช้ประโยชน์ทรัพยากร อุทกภัยแพะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิสังคมไม้ยางนายางนายางนา พันธุกรรม เครื่องหมายดีเอ็นเอ ความหลากหลายทางพันธุกรรมระบบเกษตรปลอดภัยระบบน้ำระบบนิเวศระบบสนับสนุนการต้ดสินใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงชนิดป่าไม้ ลุ่มน้ำปิงโรงงานน้ำตาลโรงไฟฟ้าชีวมวลลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูนลุ่มน้ำสงครามวัดเกษรศีลคุณ(วัดป่าบ้านตาด) ความหลากหลายทางชีวภาพวัดไตรสิกขารามสถานภาพชุมชนสปป.ลาวสมดุลระบบนิเวศเกษตร (นาข้าว)สัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กสารพิวรีนสำรวจหนองหานหน่อไม้หมู่บ้านรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยเขห่วงโซ่อุปทานแหล่งน้ำอ้อยอุตุ-อุทกวิทยาป่าไม้อุทกวิทยาอุทกวิทยาผิวดิน

  Interest

  การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุ-อุทกวิทยาป่าไม้, GIS, การจัดการทรัพยากรน้ำ และแบบจำลอง

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2550 - ส.ค. 2554 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพื้นที่เพื่อการวิจัยและวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงยางนา
   • ห้อง 21-201 ชั้น 2 อาคาร21
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 21-410 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 21-411 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-114 ชั้น 1 อาคาร7
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7
   • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องแปลงไผ่ ชั้น 1 อาคารแปลงไผ่
   • ห้องห้อง 22-103.2 ชั้น 1 อาคาร22
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • ทั่วไป
   • แปลงรวบรวมพันธุ์ยางนา
   • พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม้ยางนาภายในวิทยาเขต

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of climate and land use changes on water balance in upstream in the Chao Phraya River basin, ThailandPonpang-Nga P., Techamahasaranont J.2016Agriculture and Natural Resources
  50(4),pp. 310-320
  24
  2Analysis of precipitation and streamflow data for drought assessment in an unregulated watershedLohpaisankrit W., Techamahasaranont J.2021Environment and Natural Resources Journal
  19(2),pp. 112-121
  6
  3Spatial and temporal variation in the trends of hydrological response of forested watersheds in ThailandTechamahasaranont J., Shrestha S., Babel M., Shrestha R., Jourdain D.2017Environmental Earth Sciences
  76(12)
  4