Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545
  • วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปร.ด.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  phytoplanktonpnagasianodon hybridpopulation dynamicPotassium permanganateProductive performancePueraria mirificaSeabassSeasonal variationSex reversalSilkworm Pupaesilkworm pupae replacing for fish mealthe Nong-Han LakeWater qualitywater quality for aquacultureWhisker Sheatfishwhite-fleshed fishกระชังกวาวเครือแดงกากมันสำปะหลังการเจริญเติบโตการตกค้างการเติมอากาศการถ่ายทอดความรู้การประมงการผลิตข้าวการผลิตเชิงพาณิชย์การพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมบัวหลวงบูรณาการการพัฒนาประมงประสิทธิภาพประหยัดน้ำปรับปรุงปริมาณออกซิเจนละลายน้ำปลากะพงขาวปลาดุกลูกผสมปลาดุกอุยปลานางปลานิลปลาเนื้ออ่อนปลาป่นปลาเผาะ พันธุกรรม ความหลากหลายปลาสวยงามในธรรมชาติปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังแปลงเพศโปรตีนผงออกซิเจนผลตอบแทนผลพลอยได้พรรณไม้น้ำพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มรายได้แพลงก์ตอนพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภูมิคุ้มกันโรคเภสัชจลนศาสตร์มาตรฐานไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอยั่งยืนระบบน้ำระบบนิเวศระยะปลอดยาลุ่มน้ำโขงวัฒนนธรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงเศษเหลือทางการเกษตรสกลนคร ท่องเที่ยวสมดุลสมดุลระบบนิเวศเกษตร (นาข้าว)สรีรวิทยาสัตว์น้ำสัตว์พื้นท้องน้ำ ดินตะกอน ของแข็งแขวนลอยรวมในน้ำ เหตุการณ์น้ำท่วม ลำน้ำก่ำสูตรอาหารหนองหารหนองหารเฉลิมพระเกียรติหอยเชอรี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศออกซิเตตร้าซัยคลินอาชีพเสริมอาหารท้องถิ่นอาหารปลานิลอาหารสัตว์น้ำอีสานอีสานตอนบนอุณหภูมิสูง Nile tilapiaอุทกวิทยาอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเอนไซม์ย่อยเยื่อใย

  Interest

  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, อาหารสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2556 - ต.ค. 2557 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 อาคารบ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มประมง
   • ฟาร์มประมง มก.ฉกส.

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Isolation and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Günther, 1864)Phongkaew P., Hongtrakul V., Sangduen N., Thongpan A., Arunyawat U., Swatdipong A., Hatachote S., Rukaewma P.2011Conservation Genetics Resources
  3(3),pp. 425-427
  2
  2Growth and flesh quality of the hybrid between Pangasianodon hypophthalmus and Pangasius bocourtiHatachote S., Sriphairoj K., Na-Nakorn U.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 717-725
  0