Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545
  • วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปร.ด.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

  Expertise Cloud

  aerationAfricaaquaculture systemaquafeedbarcoding gapBiodiversitycarcasscatfishChlorella ellipsoideaClariid catfishConservationCost-BenefiCulture mediadigestibilitydissolved oxygen contentdistributionDistribution , Fish community, PopulatiEcologyfertilizerfibrolytic enzymesfish communityFish Mealfish pondfreshwaterGenetic DiversityGenetic diversity, Kryptopterus bleekerigenomegenomicsGiant Freshwater Prawngiant freshwater prawn ( Macrobrachium rosenbergii)growthgrowth performancegrowth rateHigh temperatureHybridizationHydrologyKalasin ProvinceKum basin Lates calcariferlocal raw materialsLotus Nelumbo nucifera ecosystem Nong Han NoiLotus, Nelumbo nucifera GaerLotus, Nelumbo nucifera Gaertn., molecuMaekong riverMicrosatellitephytoplanktonpnagasianodon hybridpopulation dynamicPotassium permanganateprimary productionProductive performancepublic repositoryPueraria mirificaSeabassSeasonal variationSelective breedingsequence divergenceSex determinationSex reversalSilkworm Pupaesilkworm pupae replacing for fish mealspecies delimitationSustainable Development Goalthe Nong-Han LakeWater qualitywater quality for aquacultureWhisker Sheatfishwhite-fleshed fishกระชังกวาวเครือแดงกากมันสำปะหลังการเจริญเติบโตการตกค้างการเติมอากาศการถ่ายทอดความรู้การประมงการปรับปรุงพันธุ์การผลิตข้าวการผลิตเชิงพาณิชย์การพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจการแพร่กระจาย,ประชาคมปลา,พลวัตประชากรปลาการเลี้ยงปลาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมบัวหลวงประสิทธิภาพปลานิลปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ผลพลอยได้พัฒนาศักยภาพเศษเหลือทางการเกษตรหนองหารอาหารปลานิลอาหารสัตว์น้ำเอนไซม์ย่อยเยื่อใย

  Interest

  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, อาหารสัตว์น้ำ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2556 - ต.ค. 2557 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารตำบลนาซอ ตำบลธรตุ อำเภอวานรนิวาส และ ตำบลหนองกวั๋ง ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังวหัดสกลนคร
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานประมง
   • ห้องอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 อาคารบ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มประมง
   • ฟาร์มประมง มก.ฉกส.

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Isolation and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Günther, 1864)Phongkaew P., Hongtrakul V., Sangduen N., Thongpan A., Arunyawat U., Swatdipong A., Hatachote S., Rukaewma P.2011Conservation Genetics Resources
  3(3),pp. 425-427
  2
  2Emerging importance of bighead catfish (Clarias macrocephalus) and north African catfish (C. gariepinus) as a bioresource and their genomic perspectiveLisachov A., Nguyen D.H.M., Panthum T., Ahmad S.F., Singchat W., Ponjarat J., Jaisamut K., Srisapoome P., Duengkae P., Hatachote S., Sriphairoj K., Muangmai N., Unajak S., Han K., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Aquaculture
  573
  1
  3Overcoming taxonomic challenges in DNA barcoding for improvement of identification and preservation of clariid catfish speciesChalermwong P., Panthum T., Wattanadilokcahtkun P., Ariyaraphong N., Thong T., Srikampa P., Singchat W., Ahmad S.F., Noito K., Rasoarahona R., Lisachov A., Ali H., Kraichak E., Muangmai N., Chatchaiphan S., Sriphairoj K., Hatachote S., Chaiyes A., Chaiyes A., Jantasuriyarat C., Chailertlit V., Chailertlit V., Suksavate W., Sonongbua J., Sonongbua J., Srimai W., Payungporn S., Han K., Han K., Antunes A., Antunes A., Srisapoome P., Koga A., Duengkae P., Matsuda Y., Na-Nakorn U., Srikulnath K., Srikulnath K.2023Genomics and Informatics
  21(3)
  1
  4Growth and flesh quality of the hybrid between Pangasianodon hypophthalmus and Pangasius bocourtiHatachote S., Sriphairoj K., Na-Nakorn U.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 717-725
  0