Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การประมง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2545
 • วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
 • ปร.ด.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2563

Expertise Cloud

aquafeedBiodiversity carcasscatfishConservationCost-BenefidigestibilitydistributionDistribution , Fish community, PopulatiEcologyfibrolytic enzymesfish communityFish MealfreshwaterGenetic DiversityGenetic diversity, Kryptopterus bleekeriการอนุรักษ์เกษตรสวนยางพาราข้าวข้าวประหยัดน้ำความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมความหลากหลายทางพันธุกรรม, ปลาเนื้ออ่อน, ชีววิทยาการสืบพันธุ์เชิงอนุรักษ์ดินเค็มต้นทุนต้นทุนและผลตอบแทนติดตามโครงการทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับใเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมน้ำน้ำจืด Growthบัวหลวงบูรณาการการพัฒนาประมงประสิทธิภาพประหยัดน้ำปรับปรุงปลากะพงขาวปลาดุกลูกผสมปลาดุกอุยปลานางปลานิลปลาเนื้ออ่อนปลาป่นปลาเผาะ พันธุกรรม ความหลากหลายปลาสวยงามในธรรมชาติปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์เปลือกมันสำปะหลังแปลงเพศโปรตีนผลตอบแทนผลพลอยได้พรรณไม้น้ำพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภูมิคุ้มกันโรคเภสัชจลนศาสตร์มาตรฐานไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอยั่งยืนระบบน้ำระบบนิเวศระยะปลอดยาลุ่มน้ำโขงวัฒนนธรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงเศษเหลือทางการเกษตรสกลนคร ท่องเที่ยวสมดุลสมดุลระบบนิเวศเกษตร (นาข้าว)สรีรวิทยาสัตว์น้ำสัตว์พื้นท้องน้ำ ดินตะกอน ของแข็งแขวนลอยรวมในน้ำ เหตุการณ์น้ำท่วม ลำน้ำก่ำหนองหารหนองหารเฉลิมพระเกียรติหอยเชอรี่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศออกซิเตตร้าซัยคลินอาชีพเสริมอาหารท้องถิ่นอาหารปลานิลอาหารสัตว์น้ำอีสานอีสานตอนบนอุณหภูมิสูง Nile tilapiaอุทกวิทยาอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติเอนไซม์ย่อยเยื่อใย

Interest

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, อาหารสัตว์น้ำ

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ต.ค. 2556 - ก.ย. 2560 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้องอาคารปฏิบัติการพื้นฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชั้น 1 อาคารบ่อเลี้ยงปลา ฟาร์มประมง
  • ฟาร์มประมง มก.ฉกส.

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Isolation and characterization of eight novel microsatellite loci in whisker sheatfish (Micronema bleekeri Günther, 1864)Phongkaew P., Hongtrakul V., Sangduen N., Thongpan A., Arunyawat U., Swatdipong A., Hatachote S., Rukaewma P.2011Conservation Genetics Resources
3(3),pp. 425-427
2
2Growth and flesh quality of the hybrid between Pangasianodon hypophthalmus and Pangasius bocourtiHatachote S., Sriphairoj K., Na-Nakorn U.2015Kasetsart Journal - Natural Science
49(5),pp. 717-725
0