Person Image

  Education

  • ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2556
  • วท.ม.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  Expertise Cloud

  bananacassavaFusarium wiltGenome-wide association studiesgermplasmpanama diseasepollinatorsPrachuab KhirikhanpropagationQTLQuantitative trait lociquantitative trait loci (QTL)Real-time PCRresistanceWaxy ricewild riceกล้วยกล้วยตานีกากเม่าการขยายพันธุ์การคัดเลือกการจัดการศัตรูพืชการชักนำแคลลัสการตรวจวินิจฉัยการตรวจหาการต้านทานโรคการถอดรหัสพันธุกรรมการทำแห้งการปฏิสนธิการปรับแต่งยีนการผสมเกสรการย่อยสลายการรวบรวมพันธุ์การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในจีโนมการเสียบยอดไก่ไข่ไก่เนื้อข้อต่อโครงสร้างข้าวป่าข้าวพื้นเมืองข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวลูกผสมความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณสมบัติของแป้งเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุลเครื่องหมายโมเลกุลจันทบุรีจีโนมเชื้อปฏิปักษ์เชื้อพันธุกรรมเชื้อราฐานข้อมูลเพกาฐานข้อมูลเม่าฐานข้อมูลหมากเม่าดัชนีน้ำตาลดีเอ็นเอบาร์โค้ดต้นว่านตาลเดี่ยวต้านทานต้านทานโรคตาลโตนดทางพันธุศาสตร์เทคนิค Nested PCRเทคนิคทางดีเอ็นเอเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพพืชธนาคารพันธุกรรมนิเวศวิทยานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ใบขาวอ้อยประจวบคีรีขันธ์ประชากรย่อยปรับปรุงพันธุ์ไผ่พริกพฤกษศาสตร์พื้นบ้านทางการแพทย์พะยูงพิษณุโลกพืชสมุนไพรพืชสมุนไพร ดีเอ็นเอบาร์โค้ด ความหลากหลายทางพันธุกรรม ลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพกาเพชรบุรีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไฟโตพลาสมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูมิคุ้มกันมะเขือเทศมันสําปะหลังมันสำปะหลังเม่าเม่า (Antidesma spp.)ไมโครแซทเทลไลท์รหัสพันธุกรรมโรคตายพรายโรคเหี่ยวเหลืองสารต้านอนุมูลอิสระอุณหภูมิแป้งสุกโอมิกส์เทคโนโลยี

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพพืช, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 196.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดกาญจนบุรี
   • ห้อง - ชั้น - อาคารแปลงข้าวโพดของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
   • ห้อง - ชั้น - อาคารสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร
   • ห้อง 21-302 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (21)
   • ห้อง 7-114 ชั้น 1 อาคาร7
   • ห้อง 7-422 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้อง 7-423 ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (7)
   • ห้อง Laboratory of Food Systems ชั้น 2 อาคาร Laboratory of Food Systems, Graduate School of Life and Environmental Sciencies
   • ห้องโถงอาคาร ชั้น โถงอาคาร อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
   • ห้องแปลงไผ่ ชั้น 1 อาคารแปลงไผ่
   • ห้องห้องวาริชภูมิ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • โรงเรือนทดลองโรคพืช

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz)Sraphet S., Boonchanawiwat A., Thanyasiriwat T., Boonseng O., Tabata S., Sasamoto S., Shirasawa K., Isobe S., Lightfoot D., Tangphatsornruang S., Tangphatsornruang S., Triwitayakorn K.2011Theoretical and Applied Genetics
  122(6),pp. 1161-1170
  64
  2Quantitative trait loci and candidate genes associated with starch pasting viscosity characteristics in cassava (Manihot esculenta Crantz)Thanyasiriwat T., Sraphet S., Whankaew S., Boonseng O., Bao J., Lightfoot D., Tangphatsornruang S., Tangphatsornruang S., Triwitayakorn K.2014Plant Biology
  16(1),pp. 197-207
  23
  3Development of new markers to genotype the functional SNPs of SSIIa, a gene responsible for gelatinization temperature of rice starchLu Y., Xiao P., Shao Y., Zhang G., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T., Bao J.2010Journal of Cereal Science
  52(3),pp. 438-443
  17
  4Quantitative trait loci underlying root yield and starch content in an F1 derived cassava population (Manihot esculenta Crantz)Sraphet S., Boonchanawiwat A., Thanyasiriwat T., Thanyasiriwat T., Thaikert R., Whankaew S., Smith D., Boonseng O., Lightfoot D., Triwitayakorn K.2017Journal of Agricultural Science
  155(4),pp. 569-581
  7
  5NOVEL SPECIFIC PRIMERS FOR THE SPECIFIC DETECTION OF FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. CUBENSE BASED ON SYBR GREEN REAL-TIME PCRPrachaiboon N., Thanyasiriwat T., Kawicha P.2022Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
  11(4),pp. 1-5
  0