Person Image

  Education

  • ปร.ด.(อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2556
  • วท.ม.(พันธุวิศวกรรม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  แนวโน้มผลงานของธัญญ์วนิช

  Journal

  บทความของธัญญ์วนิช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

  Publish Year International Journal 3
  2017 exSupajit Sraphet, exAthipong Boonchanawiwat, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exRatchdaporn Thaikerd, exSukhuman Whankaew, exDancan R. Smith, exOpas Boonseng, exDavid A. Lightfoot, exKanokporn Triwitayakorn, "Quantitative trait loci underlying root yield and starch content in an F1 derived cassava population (Manihot esculenta Crantz)", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 155, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2017, หน้า 569-581
  2014 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exSupajit Sraphet, exSukhuman Whankaew, exOpas Boonseng, exSitthichok Tangphatsornrueng, exJinsong Bao, exDavid A. Lightfoot, "Quantitative trait loci and candidate genes associated with starch pasting viscosity characteristics in cassava (Manihot esculenta Crantz)", Plant Biology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 197-207
  2011 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exSupajit Sraphet, exAthipong Boonchanawiwat, exOpas Boonseng, exSatoshi Tabata, exShigemi Sasamoto , exKenta Shirasawa, exSachiko Isobe, exDavid A. Lightfoot, exSithichoke Tangphatsornruang, exKanokporn Triwitayakorn, "SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava(Manihot esculenta Crantz)", Theor Appl Genet, ปีที่ 122, ฉบับที่ 6, เมษายน - พฤษภาคม 2011, หน้า 1161-1170
  Publish Year National Journal 4
  2020 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, "การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มียีนต้านทานโรคขอบใบแห้งโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ ึ7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 17-34
  2020 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exดร.ศุภจิต สระเพชร, exรศ. ดร.กนกพร ไตรวิทยากร, "การประเมินเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายช่วยคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีค่าอุณหภูมิที่ทำให้แป้งเกิดความหนืดต่ำ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 48-57
  2019 exวิภาดา ภาวะรัตน์, exณัฐมล พันตาเอก, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวเหนียวแดงพื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่ปลูกต่างกัน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 537-542
  2018 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, "การคัดเลือกระดับโมเลกุลในข้าวเหนียวลูกผสมที่มียีนต้านทานโรคไหม้", KHON KAEN AGR. J., ปีที่ 46, ฉบับที่ SUPPL. 1, มกราคม 2018, หน้า 487-493

  Conference

  การนำเสนอบทความของธัญญ์วนิช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

  Publish Year International Conference 6
  2021 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิเดช แสงดี, exวนารัตน์ นาติโน, "Race Identification and Aggressiveness of Fusarium oxysporum f.sp. cubense Isolates in Northeast Thailand", The First International Conference on Sustainable Agriculture and Aquaculture (ICSAA), 11 - 12 มกราคม 2021, สงขลา ประเทศไทย
  2019 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, "MAS: The tool for the future of glutinous rice breeding program.", The 6th Consultative Meeting on Cooperative Research and Development towards Sustainable Development towards Sustainable Development, 12 - 13 ธันวาคม 2019, สะวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  2018 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exสมพร วงษ์ภักดี, "SNP discovery for species identification of indigo plants (Indigofera spp.) using double digest restriction site-associated DNA sequencing", The Forth Thailand Biodiversity BioBank Conference: “2018 International Forum on Community Biobank: Thailand Initiatives”, 12 - 14 กันยายน 2018
  2018 exนางสาวทิพยวรรณ สุดใจ, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant Content and Antioxidant Activity of White, Red and Black Waxy Rice", The 2018 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science (IFABL 2018), 6 - 8 เมษายน 2018, Nagoya ญี่ปุ่น
  2018 exนางสาววิภาดา ภาวะรัตน์, exนางสาวณัฐมล พันตาเอก, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chemical and Physical Properties of Red Waxy Local Landrace Rice Varieties", 2018 Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) , 15 - 17 พฤศจิกายน 2018, Pingtung ไต้หวัน
  2012 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exKanokporn Triwitayakorn, "การศึกษาค่าคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์และยีนที่ตอบสนองต่อการขาดน้ำในมันสำปะหลัง", International Plant and Animal Genome Conference XX, 14 - 18 มกราคม 2012, San Deigo อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
  Publish Year National Conference 8
  2020 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exวัชราภรณ์ โสภาเวส, "การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยใช้เทคนิค real-time PCR เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอเป้าหมายจากยีน leucyl-tRNA synthetase", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, 28 มีนาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2020 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exนงค์นิด พระไชยบุญ, "การตรวจหาเชื้อ Fusarium oxysporum f.sp. cubense ในหน่อกล้วยด้วยเทคนิค Nested PCR", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, 28 มีนาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2020 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exสมพร วงษ์ภักดี, "การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของมะเขือเทศโดยการประเมินการต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองและการใช้เครื่องหมายพันธุกรรมแบบสนิปส์", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12, 28 มีนาคม 2020, อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2020 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMiss Dalin UM, "Genetic Variations of Waxy Gene in Landrace Rice Varieties", การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัย (Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 , 28 มีนาคม 2020, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2019 exวิภาดา ภาวะรัตน์, exณัฐมล พันตาเอก, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีและกายภาพของข้าวเหนียวแดงพื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่ปลูกต่างกัน", งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20, 28 - 29 มกราคม 2019, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
  2019 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exวนารัตน์ นาติโน, "การประเมินความต้านทานต่อโรคตายพรายของเชื้อพันธุกรรมกล้วยตานี (Musa balbisiana)", การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18 , 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
  2018 inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, exวุฒิชัย ปัญญะ, exพงษ์อนันต์ ผิวผ่อง, inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณธกร ทัศนัส, inดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, "ผลของความเข้มแสงจากหลอดแอลอีดีและความเข้มข้นของไซโตไคนินต่อการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องในขวดแก้ว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 The 56th Kasetsart University Annual Conference , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, exอันธิพร เขียนเสือ, inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์, "ประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยจากพืชในการการยับยั้ง Pyricularia grisea เชื้อสาเหตุโรคไหม้ข้าว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 (The 56th Kasetsart University Annual Conference) , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=560188]