Conference

Article
การศึกษาค่าคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์และยีนที่ตอบสนองต่อการขาดน้ำในมันสำปะหลัง
Conference
International Plant and Animal Genome Conference XX
Class
นานาชาติ
Date
14 - 18 มกราคม 2012
Location
San Deigo อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
DOI
-
Related Link
-