Search Result of "peroxidase"

About 78 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Cross reactivity between ascorbate peroxidase and phenol (guaiacol) peroxidase

ผู้แต่ง:Imgvan Doorn, WG, ImgDr.Saichol Ketsa, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Use of Seed Coat Peroxidase Test and Seed Urease Test for Varietal Identification in Soybean

ผู้แต่ง:ImgDr.Wanchai Chanprasert, Associate Professor, ImgDr.Permpong Sriprasertsak, Lecturer, ImgWanruedee Sributroj,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Partial Purification of Mulberry (Morus rotunbiloba) Peroxidase Using Aqueous Two-Phase Extraction Coupling with Ion-exchange and Gel-filtration Chromatography)

ผู้เขียน:Imgสุพันธุ์นภา เหลืองหิรัญ, ImgPoontariga Harinnasut, Imgนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, ImgAmonrat Proomboon, Imgดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The third to fifth leaves of mulberry plant were selected for peroxidase extraction due to its high specific activity comparing to other sets of leaf. The initial enzyme isolation included homogenization and extraction of phenolic compound using aqueous two-phase extraction system consisting of 20/8.9 %(w/v) PEG/(NH)2SO4. This system gave a satisfactorily less partition coefficient (0.018) and also less peroxidase volume (34% of total volume). The purification was performed on a DEAE-Cellulose column and double chromatography of Sephadex G-75. The overall result of mulberry peroxidase purification gave 157.4-folds with 43.4% recovery. The native molecular weight of mulberry calculated from the relative fraction of the standard curve from gel filtration was found to be 29 kDa as which agreed with one band of the molecular weight identified by SDS-PAGE.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 038, Issue 4, Oct 04 - Dec 04, Page 501 - 509 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Classification of Some Tamarind Varieties by Using Peroxidase Isozymes)

ผู้เขียน:ImgSawanee Suriyapananont, Imgดร.สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, ศาสตราจารย์, Imgนางจิรายุพิน จันทรประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The peroxidase isozymes (PER) were studies in eighty-one varieties of Tamarindus indica Linn. by using vertical polyacrylamide gel electrophoresis. The typical zymograms of PER of the sour and the sweet tamarinds showed three different coloration of bands : the light brown bands, the light grey bands and the dark brown bands. The dark brown bands was a key band that can be used to classify the tamarind varieties. The PER isozyme patterns of the sour and the sweet tamarinds were shown to be genotypically different. The genotypes of tamarind plants were closely related if the plants were collected from the same habitat. The environment had and effect on the position of light brown bands and light grey bands but not on the dark brown bands.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 029, Issue 2, Apr 95 - Jun 95, Page 266 - 278 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of natural volatile compounds on antioxidant capacity and antioxidant enzymes in raspberries

ผู้แต่ง:ImgChanjirakul, K., ImgWang, S.Y., ImgWang, C.Y., ImgDr.Jingtair Siriphanich, Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Effect of Oxidative Stress on Ascorbate Peroxidase Localized in Eucalypt Chloroplasts under Salinity and Polyamines Exposed Amelioration

ผู้เขียน:Imgวิลาวัลย์ วาสนาภักดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of temperature and low oxygen on pericarp hardening of mangosteen fruit stored at low temperature

ผู้แต่ง:ImgDangcham, S, ImgBowen, J, ImgFerguson, IB, ImgDr.Saichol Ketsa, Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ผสมระหว่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์และสารสกัดพืชเพื่อจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของคะน้าอย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของการเชื่อมข้ามของโปรตีนข้าวโดยเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสและทรานส์เฟอเรสต่อคุณสมบัติของเจลข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Histochemical Detection of Glycoconjuagates in Chicken Colonic Epithelium with a Specific Horseradish Peroxidase Conjuagated Lectin)

ผู้เขียน:Imgดร.อภินันท์ สุประเสริฐ, ศาสตราจารย์, Imgนายบุญธรรม จงเจริญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Chicken colons were stained with a battery of seven horseradish peroxidase-conjugated lectins : Ricnus communis agglutinin-I (RCA-I) peanut agglutinin, wheat germ agglutinin, Ulex europaeus agglutinin, Limax fiavus agglutinin, Dolichos biflorus agglutinin, and Pisum sativum agglutinin. Lectin staining revealed striking differences in the structure of oligosaccharides between intracellular secretory glycoconjugates in goblet cells and in columnar cells. The mucous granules of goblet cells were found to contain glycoconjugates with sialic acid-galactose dimer,D-mannose,D-glucose, N-acety-D-glucosamine and D-galactose residues. In contrast, terminal or internal N-acety-D-glucosamine and terminal galactose-N (1-3)-acety-D-galactosamine disaccharides were detected in supranuclear region of the columner cells. The striated border of the colonic columnar cells were also found to contain glycoconjugates similar in reactivity to those of the goblet cells. The existence of glycoconjugates with various saccharide residues in colonic epithelium of the chicken is reported for the first time in this study.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 3, Jul 88 - Sep 88, Page 261 - 268 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การโคลนยีนและถ่ายยีน Ascorbate peroxidase เข้าสู่ Eucalyptus camaldulensis

ผู้เขียน:Imgฟารีส ดุริยะพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

1234