วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
126 367 26.747 196.045
493 222.792
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
0 2 28 31 18 ---
79 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
11 1,600,732.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
170 226 119 148 0 9 1 0 0 0 48 1 3
721 4

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Department#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร16643438.606329.582
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ7417314.13065.236
สำนักงานเลขานุการ000.0000.000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ000.0000.000
DepartmentAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ00000---
สำนักงานเลขานุการ00012---
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร0217157---
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ0011159---
Department#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmountAmount
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร61,600,516.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ5216.0000.00
สำนักงานเลขานุการ10.0000.00
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ10.0000.00

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร1252451731733300004300
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ8084565610100000600
สำนักงานเลขานุการ0000000000000
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช-ผศ.ธนพรขจรผล
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนมพืช196.00นายธัญญ์วนิชธัญสิริวรรธน์
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรหน่วยวิจัยและพัฒนาประมงในทะเลสาบหนองหาร300.00ผศ.ภูวดลโดยดี
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรหน่วยวิจัยและพัฒนาประมงในทะเลสาบหนองหาร1,600,000.00ผศ.ภูวดลโดยดี
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรหน่วยวิจัยวิทยาการขั้นสูงเพื่อการผลิตปศุศัตว์และสัตว์ปีก-รศ.กานดาล้อแก้วมณี
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรหน่วยวิจัยศัตรูพืชและการควบคุมโดยชีววิธี20.00นายประภาษกาวิชา
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการนวัตกรรมเกษตรและอาหาร-นางสาวรุ่งกานต์บุญนาถกร
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร-ผศ.อรัญญาพรหมกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการหน่วยวิจัยข้าวเหนียว-ผศ.พัดชาเศรษฐากา
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์196.00ผศ.จินตนาต๊ะย่วน
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการหน่วยวิจัยแมลงที่กินได้20.00ผศ.พัชราภรณ์ถิ่นจันทร์

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

นาง กานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
Email: csnkdp@ku.ac.th
โทร. 042-725036
หน่วยวิจัยวิทยาการขั้นสูงเพื่อการผลิตปศุศัตว์และสัตว์ปีก (ASLP)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
Email: csntpk@ku.ac.th
โทร. 0819547400
ปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช (PBCI)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
Email: ffispdd@ku.ac.th
โทร. 042-725036
หน่วยวิจัยและพัฒนาประมงในทะเลสาบหนองหาร (NoHaLa)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
หน่วยวิจัยและพัฒนาประมงในทะเลสาบหนองหาร (NoHaLa)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. อรัญญา พรหมกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
Email: csnayp@ku.ac.th
โทร. 0-4272-5036
ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (IQAI)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
นาย ประภาษ กาวิชา, อาจารย์
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
Email: csnppkc@ku.ac.th
โทร. 042-725036
หน่วยวิจัยศัตรูพืชและการควบคุมโดยชีววิธี (PPBR)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
นาง จินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
Email: fnacnt@ku.ac.th
โทร. 0-4272-5036
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจุลินทรีย์ (MTRU)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
นางสาว รุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
Email: fnarkb@csc.ku.ac.th
โทร. 0-42725036
นวัตกรรมเกษตรและอาหาร (FAI)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
นางสาว พัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
Email: fnapcs@csc.ku.ac.th
โทร. 0-4272-5036
หน่วยวิจัยข้าวเหนียว (GRRU)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, อาจารย์
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร
Email: fnatnt@ku.ac.th
โทร. 042-725036 ต่อ 2415
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีจีโนมพืช (PGTR)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
Email: fagrprp@kps.ku.ac.th
โทร. -
หน่วยวิจัยแมลงที่กินได้ (EIRU)
Member: 1 (Int: 1 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรกรรณิการ์ วงษ์พานิชย์2100.00728,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรกานดา ล้อแก้วมณี8152,000,000.003,628,50010.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรเกตุนภัส ศรีไพโรจน์5112,000,000.0031,178,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรขนิษฐา สมตระกูล000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรขวัญกมล ทวายตาคำ210.00175,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรจีระศักดิ์ ฆ้องเดช000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรเจษฎา เตชมหาศรานนท์991,520,000.007,106,19000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรเจษฎา ภัทรเลอพงศ์8161,418,000.0038,639,74000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรชื่นจิต แก้วกัญญา2110.002,717,05000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรณรงค์ กมลรัตน์240.001,384,32000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรทักสินธุ์ ทองสะอาด000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรธนพร ขจรผล12153,980,000.0011,103,74010.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์12233,500,000.0013,193,1751196.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรธีระยุทธ จันทะนาม070.001,530,56800.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรเนตรนภา อินสลุด000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรประภาษ กาวิชา1160.009,598,565120.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรประมง เบกไธสง82650,000.0079,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรปานชีวัน ปอนพังงา170.001,834,90000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรปิยมาศ ผองแก้ว1583,500,000.00572,20000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรปิยะฉัตร เชยชุ่ม000.00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรพรทิพย์ ศรีมงคล219700,000.0019,634,44000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรพัดชา เศรษฐากา1020900,000.007,981,26010.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรพิชาด เขจรศาสตร์618636,000.004,638,64800.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรพิชาศิษฐ์ แสงเมฆ593,800,000.0029,800,90000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรภาคภูมิ ตันเตชสาธิต040.003,514,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์320960,000.003,138,08000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรภิญญารัตน์ กงประโคน0140.002,687,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรภูวดล โดยดี336140,000.0036,093,53721,600,300.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่211600,000.001,031,25000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรวิมลนันทน์ กันเกตุ222420,000.0016,796,44000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช11252,880,000.0020,305,80000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรศุภาวรรณ ประพันธ์610817,000.0011,671,14000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสิทธิชัย ฮะทะโชติ12141,595,000.0027,212,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย060.003,605,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ7132,400,000.002,967,13000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสุดาทิพย์ แสนสุภา030.00180,00000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสุรัสวดี พรหมอยู่7192,240,000.004,037,03000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์8112,400,000.008,336,70000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรอมรรัตน์ อุปพงศ์010.0044,70000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรอัญชัน ไตรธิเลน0100.00452,20000.0000.00
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรอาภรณ์ ศรีมาตร040.005,976,10000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการกุลวดี แก้วก่า030.00305,50000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการเกรียงไกร พัทยากร070.002,585,14000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการโก้ ยาลัย030.00301,50000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการจินตนา ต๊ะย่วน49440,000.003,099,7451196.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการจิราวรรณ์ เมืองนาค030.00193,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการชาติสยาม ผลวิลัย020.00370,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการชื่นจิต จันทจรูญพงษ์413700,000.009,060,87500.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการชุลีพร ชำนาญค้า35100,000.001,510,45000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการนิภาพร เมษา040.00421,50000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการบุศราวรรณ ไชยะ563,000,000.006,680,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการปานวาด พรหมดี000.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการพัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์61710,000.00100,000120.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการพัชริน อุทัยสา040.00421,50000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการพัดชา เศรษฐากา1020900,000.007,981,26010.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการมยูรกาญจน์ เดชกุญชร010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการรชา เทพษร43720,000.001,361,69000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการรุ่งกานต์ บุญนาถกร1153,850,000.00358,20010.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการรุ่งนภา บุญภวา030.00858,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการฤทัยทิพย์ สุระเสียง040.00571,65500.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์080.001,800,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการโศรยา แสนเมือง531,500,000.001,654,69000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสิรินาฎ เนติศรี080.00641,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสิรินาฏ เนติศรี100.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสุธิชา พืชสิงห์010.0045,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสุพัตรา โพธิเศษ64130,000.00293,60000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสุริยัณห์ สุภาพวานิช050.00322,58000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการเสาวคนธ์ ต่วนเทศ040.001,390,90000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการโสรยา เกิดพิบูลย์34360,000.00695,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอนุกูล วัฒนสุข0210.0017,640,02100.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล24200,000.002,107,69000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอรัญญา พรหมกูล611500,000.004,814,19010.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอริสรา โพธิ์สนาม19100,000.00709,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอัญชลี ศรีวิไล100.00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอัมพร ศรีคราม050.00833,00000.0000.00
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอาภัสสร ศิริจริยวัตร701,370,000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการฑิติกาน เมฆจรัสกุล000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการอมรรักษ์ มีมานะ000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการอำพร ขุมดินพิทักษ์000.00000.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรกรรณิการ์ วงษ์พานิชย์10000000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรกานดา ล้อแก้วมณี11391414330000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรเกตุนภัส ศรีไพโรจน์3411000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรขนิษฐา สมตระกูล1000000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรขวัญกมล ทวายตาคำ1011000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรจีระศักดิ์ ฆ้องเดช0000000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรเจษฎา เตชมหาศรานนท์3022000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรเจษฎา ภัทรเลอพงศ์11844000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรชื่นจิต แก้วกัญญา02155000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรณรงค์ กมลรัตน์0411000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรทักสินธุ์ ทองสะอาด0000000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรธนพร ขจรผล5191515000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์3488000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรธีระยุทธ จันทะนาม2755000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรเนตรนภา อินสลุด0000000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรประภาษ กาวิชา6577000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรประมง เบกไธสง0322000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรปานชีวัน ปอนพังงา2322000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรปิยมาศ ผองแก้ว2344000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรปิยะฉัตร เชยชุ่ม0000000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรพรทิพย์ ศรีมงคล21588000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรพัดชา เศรษฐากา8822000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรพิชาด เขจรศาสตร์71077000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรพิชาศิษฐ์ แสงเมฆ2133000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรภาคภูมิ ตันเตชสาธิต2311000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์2822000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรภิญญารัตน์ กงประโคน3355000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรภูวดล โดยดี11101919000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่01344000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรวิมลนันทน์ กันเกตุ2111111000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช4131212000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรศุภาวรรณ ประพันธ์0200000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสิทธิชัย ฮะทะโชติ4355000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย2200000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ01144000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสุดาทิพย์ แสนสุภา0022000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรสุรัสวดี พรหมอยู่1981010000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรหทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์0755000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรอมรรัตน์ อุปพงศ์0000000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรอัญชัน ไตรธิเลน0111000000000
ภาควิชาเกษตรและทรัพยากรอาภรณ์ ศรีมาตร1022000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการกุลวดี แก้วก่า1000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการเกรียงไกร พัทยากร7766000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการโก้ ยาลัย1100110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการจินตนา ต๊ะย่วน1633000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการจิราวรรณ์ เมืองนาค0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการชาติสยาม ผลวิลัย0200110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการชื่นจิต จันทจรูญพงษ์2611000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการชุลีพร ชำนาญค้า1322000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการนิภาพร เมษา0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการบุศราวรรณ ไชยะ4333110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการปานวาด พรหมดี2011110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการพัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์2511110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการพัชริน อุทัยสา0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการพัดชา เศรษฐากา8822000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการมยูรกาญจน์ เดชกุญชร1000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการรชา เทพษร1000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการรุ่งกานต์ บุญนาถกร3300000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการรุ่งนภา บุญภวา3000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการฤทัยทิพย์ สุระเสียง0311000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์0122000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการโศรยา แสนเมือง6233110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสิรินาฎ เนติศรี0100110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสิรินาฏ เนติศรี0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสุธิชา พืชสิงห์0100000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสุพัตรา โพธิเศษ3777000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการสุริยัณห์ สุภาพวานิช13111000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการเสาวคนธ์ ต่วนเทศ0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการโสรยา เกิดพิบูลย์1400000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอนุกูล วัฒนสุข0066000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล1200000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอรัญญา พรหมกูล3699110000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอริสรา โพธิ์สนาม0133220000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอัญชลี ศรีวิไล0000000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอัมพร ศรีคราม14500000000000
ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการอาภัสสร ศิริจริยวัตร61066000000000
สำนักงานเลขานุการฑิติกาน เมฆจรัสกุล0000000000000
สำนักงานเลขานุการอมรรักษ์ มีมานะ0000000000000
สำนักงานเลขานุการอำพร ขุมดินพิทักษ์0000000000000