การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์วิทยาเขตสกลนคร ปี 2022

124

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

53

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

61

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

5

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ วิทยาเขตสกลนคร

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด