Person Image

  Education

  • บธ.ม.(บัญชี), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ไทย, 2543
  • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย, 2540
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  consumer demand ผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัทแปรรูปdecision influential factorsEconomicsFirm performancehealthy productsIntelligent customer leaningIntensive knowledge based operationKitchen WareMarker fulfillment efficiencyMarketing MixMarketing program development orientationOrganizational flexibility strategyPlastic GoodsProcessed products from butternut squashProduct advantageSocialuniversity selection behaviorVariety product development focusกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติการกำกับดูเเลกิจการที่ดีการกำกับดูแลกิจการการจัดการองค์การการบริหารกำไรการบัญชีการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชี ศักยภาพการแข่งขัน สถาบันอุดมศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขงการเลือกระบบสารสนเทศทางบัญชีข้าวฮาง ต้นทุน ผลตอบแทนความเกี่ยวข้องในมูลค่าความต้องการของผู้บริโภคความน่าจะเป็นความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐความรู้ทางการบัญชีคะแนนการกำกับดูแลกิจการคุณภาพรายงานทางการเงินคุณลักษณะของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคุณสมบัติพื้นฐานตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6บึงโขงหลงประสิทธิผลของการทำรายงานประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางบัญชีปัจจัยที่มีอิทธิพลผลตอบแทนของหลักทรัพย์ผลประเมินผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมูลค่ากิจการรายงานของผู้สอบบัญชีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมศักยภาพการแข่งขันสถานประกอบการสถาบันอุดมศึกษาในแถบลุ่มน้ำโขงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดอัตราส่วนกระแสเงินสดอัตราส่วนต่อกำไรต่อหุ้นอิทธิพล

  Interest

  การบัญชี

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ก.ค. 2563 - พ.ย. 2565 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2561 - ก.ค. 2563 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ย. 2557 - มี.ค. 2558 หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ (รักษาราชการแทน) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • ธ.ค. 2553 - ม.ค. 2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 20-418 ชั้น 4 อาคาร20

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (52)