ผลงานวิทยาเขตสกลนคร ปี 2024

34

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของวิทยาเขตสกลนคร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (319 คน)
ในวิทยาเขตสกลนคร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (319 คน)
ในวิทยาเขตสกลนคร ปี 2024

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนคร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (319 คน)
ในวิทยาเขตสกลนคร ปี 2024

Publish Year International Journal 24
2024 exSeebunrueng, K., exTamuang, S., exJarujamrus, P., exSaengsuwan, S., inดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล, อาจารย์, exAreerob, Y., exSansuk, S., exSrijaranai, S., "Eco-friendly thermosensitive magnetic-molecularly-imprinted polymer adsorbent in dispersive solid-phase microextraction for gas chromatographic determination of organophosphorus pesticides in fruit samples", Food Chemistry, ปีที่ 430, มกราคม 2024
2024 inนายธนวัฒน์ ภัทรวรเมธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSangsuriyun, S., inนายเพิ่มพล กุดจอมศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Image classification of lotus in Nong Han Chaloem Phrakiat Lotus Park using convolutional neural networks", Artificial Intelligence in Agriculture, ปีที่ 11, มีนาคม 2024, หน้า 23-33
2024 exSangwongchai, W., exThitisaksakul, M., exSriwattana, N., inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSakloetsakun, D., exDongsansuk, A., "Chemical composition, structural features, and physicochemical properties of starches from Thai indigenous rice varieties", International Journal of Food Properties, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 34-52
2024 inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhosri, S., exTheansungnoen, T., exRoschat, W., exArthan, S., exLasopha, S., exJandaruang, J., "Nutritional Values and Their Potential Applications in Food Products of Krabok Seed (Irvingia malayana)", Trends in Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exนายปฏิพัทธ์ สิทธิ์ประเสริฐ, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, exศ.ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล, "Vision-Based Fall Detection Using Convolution Neural Network and Long Short-Term Memory", ICIC Express Letters, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 209-218
2024 exPhattharaphon Wongphutorn, exRahmah Noordin, exNor Suhada Anuar, exChanika Worasith, inดร.กุลธิดา ยะสะกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChutima Homwong, exPatcharaporn Tippayawat, exAnchalee Techasen, exOpal Pitaksakurat, exJiraporn Sithithaworn, exChatanun Eamudomkarn, exPaiboon Sithithaworn, "Examination of Diagnostic Performance of New IgG4 Rapid Test Compared with IgG- and IgG4-ELISAs to Investigate Epidemiology of Strongyloidiasis in Northeast Thailand", American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, ปีที่ 110, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, หน้า 254-262
2024 inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิติกร ภู่สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFatima Ibrahim Abdulsalam, "Health and safety in hair salons during the Covid-19 situation: A cross-sectional study in a semi-urban district in Thailand", Public Health in Practice, ปีที่ ึ7, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 exPhongsathon Janthasri, inดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exProf. Sadik Kakak, inดร.ชัชพล ชังชู, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Energy consumption comparison of two cooling systems equipped with the heat exchangers in different agricultural postharvest storage conditions", Thermal Science and Engineering Progress, ปีที่ 48, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-24
2024 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, exMorita, M., exIida, T., exAkeda, Y., exHamada, S., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Genetic characterization of multidrug-resistant Escherichia coli harboring colistin-resistant gene isolated from food animals in food supply chain", Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, ปีที่ 14, กุมภาพันธ์ 2024
2024 inดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์, exPiroon Jenjaroenpun, exThidathip Wongsurawat, inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, exNuchsupha Sunthamala, "Genomic characterization of vancomycin-resistant Enterococcus faecium clonal complex 17 isolated from urine in tertiary hospitals in Northeastern Thailand", Frontiers in Microbiology, ปีที่ 14, ฉบับที่ -, มกราคม 2024
2024 exKaewpuang, T., exHadsadee, S., exJungsuttiwong, S., inดร.ธนิกา ขันอาสา, อาจารย์, "Anthracene and Pyrene Derivatives as Blue Fluorophores: Synthesis, Characterization and Photophysical Properties", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2024
2024 inดร.กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์, "Agile marketing competency and innovation capability mediating on new product management for industrial business development guidelines", International Journal of Product Lifecycle Management, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 259-283
2024 inดร.รุจิรัตน์ หาตรงจิตต์, รองศาสตราจารย์, exFittipaldi, N., exGottschalk, M., inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Genomic epidemiology in Streptococcus suis: Moving beyond traditional typing techniques", Heliyon, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2024
2024 exSangwongchai, W., exSa-ingthong, N., inดร.สุพัตรา โพธิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSaenubon, C., exThitisaksakul, M., "Resistant starch formation and changes in physicochemical properties of waxy and non-waxy rice starches by autoclaving-cooling treatment", International Journal of Food Properties, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 532-548
2024 inนางสาวศุษมา โชคเพิ่มพูน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHongkong, S., inนายสุริยา โชคเพิ่มพูน, อาจารย์, "Artificial neural network for drying behavior prediction of paddy in developed chamber fluidized–bed dryer", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 220, พฤษภาคม 2024
2024 exผศ.ดร.มนตรี แสงสุริยันต์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, exผศ.โกวิท ยอดมงคล, "Quantitative Analysis of Cannabis Extracts at Different Alcohol Concentration and Extraction Time using HPLC Analysis", Journal of Harbin Engineering University, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 615-621
2024 inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, รองศาสตราจารย์, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธวัชชัย สัพโส, "Rapid, graded sand preparation method using grain size distribution results for cement mortar testing", Canadian Journal of Civil Engineering, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 1-18
2024 inนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพีพรรณ ยงยอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน, รองศาสตราจารย์, "Decreasing Microbial Contamination in Culture Water of Siamese Fighting Fish (Betta splendens) Using Cinnamon Extract", Polish Journal of Environmental Studies, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 1-7
2024 exThianpong, C., exWongcharee, K., exKunnarak, K., inนายสุริยา โชคเพิ่มพูน, อาจารย์, exChamoli, S., exEiamsa-ard, S., "Parametric study on thermal performance augmentation of TiO2/water nanofluids flowing a tube contained with dual counter twisted-tapes", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 59, กรกฎาคม 2024
2024 inนางสาวอธิกา วงค์กวานกลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPosi, P., inนางสาวยุวดี แซ่ตั้ง, รองศาสตราจารย์, exWongsa, A., exPangdaeng, S., exChindaprasirt, P., "Utilization of Plastic Waste in Fly Ash Geopolymer Concrete Containing Recycled Concrete Aggregate for Pavements", Arabian Journal for Science and Engineering, เมษายน 2024
2024 inดร.นิตยา เมืองนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บวรรัตน์ ศรีมาน, อาจารย์, exGhosh, S., exSu, C., "A COMPARISON OF TEXTURE-BASED DIABETIC RETINOPATHY CLASSIFICATION USING DIVERSE FUNDUS IMAGE COLOR MODELS", ICIC Express Letters, Part B: Applications, ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024, หน้า 505-513
2024 exChananya Patta, exThitipong Panthum, exChadaphon Thatukan, exWongsathit Wongloet, exPiangjai Chalermwong, exPish Wattanadilokchatkun, exThanyapat Thong, exPhanitada Srikampa, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, inดร.ซัยยิด ฟาร์ฮาน อะหมัด, อาจารย์, exKantika Noito, exRyan Rasoarahona, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สาทิต ฉัตรชัยพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกตุนภัส ศรีไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ฮะทะโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAingorn Chaiyes, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exVisarut Chailertlit, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJumaporn Sonongbua, exJiraboon Prasanpan, exSunchai Payungporn, exKyudong Han, exAgostinho Antunes, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exAkihiko Koga, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Questioning inbreeding: Could outbreeding affect productivity in the North African catfish in Thailand?", plos one, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024
2024 inดร.ณัฐชัย โปร่งมณี, รองศาสตราจารย์, exThayanan Boonyarak, exSereyroath Chea, exNarong Thasnanipan, exZaw Zaw Aye, inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluating Bentonite Sludge Suitability for Landfills and Developing a Coefficient of Permeability Prediction Model", Geotechnical Engineering, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 34-40
2024 exJitsaeng, K., exChansanam, W., inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDetthamrong, U., exLi, C., "Factors Influencing Social Media Platform Engagement among Thai Students: A Quantitative Study", Emerging Science Journal, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน 2024, หน้า 539-556
Publish Year National Journal 10
2024 inนายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์, อาจารย์, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A STUDY OF CUSTOMER EXPECTATION RESULTED FROM MERGER AND ACQUISITION BETWEEN TOT AND CAT TELECOM COMPANY LIMITED", Journal of Roi Kaensarn Academi , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exประยูร ประเทศ, exประภาวัฒน์ บุดดา, exนิธิภัทร บุญปก, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของระยะปลูกและลักษณะท่อนพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของหญ้าเนเปียร์แคระ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 116-126
2024 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.รภัชร์ เม่งช่วย, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงการเกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และบทบาทต่อไซยาโนแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างสารพิษ", แก่นเกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ Suppl.1, มกราคม 2024, หน้า 68-74
2024 exเกรียงไกร ประเสริฐ, exปราบดา ประภาศิริ, exสุริยา เนาศรี, exณัฎฐ์ฎาพร ศรีประดิษฐ์, exกัลยา ศรวงค์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทธิชัย นักผูก, "ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ของไทยต่อการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่: ข้อมูลเชิงลึกจากการสนทนากลุ่ม", วารสารโรงพยาบาลนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 1-19
2024 exสุทธิชัย นักผูก, exเกรียงไกร ประเสริฐ, exสุริยา เนาศรี, exณัฏฐ์ฎาพร ศรีประดิษฐ์, exกัลยา ศรวงค์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือการสำรวจความลังเลใจต่อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์ไทย", วารสารโรงพยาบาลนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 1-19
2024 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณิชารีย์ วีระสิงห์, exสุกานดา อุ่นชัย, "ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า (Canavalia ensiformis L.)", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 61-69
2024 inนางสาวเบญญาภา ศรีปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชนยิตรี แสงวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex กรรณิการ์ เทพกิจ, "ผลของการบอกกล่าวการประเมินความปลอดภัยที่พักอาศัยต่อการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 246-258
2024 exจินดานุช ผลโยน, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐพล ผลโยน, exหทัยรัตน์ ณ นครพนม, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื้อยาต้านจุลชีพหลายขนานในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม", วารสารวิจัยสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 26-42
2024 exกฤษธิวัฒน์ อุดมเดชาเวทย์, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนันทนา พรมนิต, exชไมพร ยันตะพันธ์, exณัฐธิดา สุทธิผาย, exอรยา สาหัส, "ปํจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประชาชนจังหวัดนครพนม: การศึกษาเชิงวิเคราะหืแบบย้อนหลัง", วารสารวิจัยสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 93-105
2024 exสุริยา เนาศรี, exเกรียงไกร ประเสริฐ, exปราบดา ประภาศิริ, inรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิผลของวัคซีนโควิด-19 ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงการระบาดของโอไมครอนของโรงพยาบาลนครพนม, ประเทศไทย: การศึกษาแบบ Test-negative design", วารสารโรงพยาบาลนครพนม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 1-19

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในวิทยาเขตสกลนครต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2024 exนางสาว เจตนิพิฐ ยิ่งเกียรตินนท์, inดร.ปณิธี การสมดี, รองศาสตราจารย์, "Service Quality and Customer Satisfaction Affecting on Customer Loyalty of Vintage Watch Shop in Sakon Nakhon Province", International Conference on Business Management and Humanities 2024 (ICOBMH-24), 19 - 20 มีนาคม 2024, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2024 inนายชุตินนท์ พุทธิวาณิชย์, อาจารย์, "A focus group on customer expectation and satisfaction from merger and acquisition between CAT telecom and TOT company limited, Thailand", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั ้งที ่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exนางสาวกนกกร เอี่ยมเพชร์, inดร.ปณิธี การสมดี, รองศาสตราจารย์, "Work-Life Balance and Work Satisfaction Affecting on Organizational Loyalty of Personnel of the Provincial Treasury Office in the Northern and Northeastern Regions", International Conference on Business Management and Humanities (ICOBMH-24), 19 - 20 มีนาคม 2024, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2024 exนางสาวพัชริดา แพงดี, inดร.ปณิธี การสมดี, รองศาสตราจารย์, "Tax Knowledge and Taxpayer Attitude Affecting on Tax Compliance of Excise Taxpayer and License Fee of Sakon Nakhon Area Excise Office", International Conference on Business Management and Humanities 2024 (ICOBMH-24), 19 - 20 มีนาคม 2024, สาธารณรัฐสิงคโปร์
Publish Year National Conference 2
2024 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exดร.รภัชร์ เม่งช่วย, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในช่วงการเกิดสภาวะภัยแล้งในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และบทบาทต่อไซยาโนแบคทีเรียที่มีความสามารถในการสร้างสารพิษ", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 25, 29 - 30 มกราคม 2024, ขอนแก่น ประเทศไทย
2024 exนายหิรัญ พงษ์สิทธิศักด, exนายอาชานนท์ สิงห์สาธร, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัจฉรา นามบุรี, อาจารย์, "แอปพลิเคชัน Chatbot แนะนําอาหารเพื่อสุขภาพ", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202420232012 >>
Publish Year International Copyrights 4
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนางสาวจณิสตา กาญจนอโนทัย, exนางสาวศศินา สิมาพันธ์, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "OMR-KL02: ระบบบริหารการจัดการการตรวจข้อสอบแบบปรนัย เวอร์ชัน 2.0", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายณพิชญ์สิษฐ์ ทองไหลรวม, exนายศิวัช จันวิลัย, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUClass – Logic2Code: ระบบห้องเรียนออนไลน์สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายเตชวัน ทิพย์สุวรรณ, exนายชัยพล โอบอ้อม, inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "KUSupport: ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน", Kasetsart University, 2024
2024 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายธเนศ วงศ์หิรัณย์โชค, exนางสาวอาภัสรา ประเสริฐแก้วเพชร, exนางสาวปิยธิดา เสือเฒ่า , inนางสาวปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ, อาจารย์, inดร.ศศิธร สุชัยยะ, อาจารย์, "CompManSys-KL01: ระบบจัดการค่าตอบแทนบุคลากร", Kasetsart University, 2024

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04]