คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs)Advertising billboardattitudesBusiness Development ProjectsChoice experimentCompetitive AdvantageCultural tourismCustomer LoyaltyCustomer satisfactionDecision-Making PerformanceEcosystem servicesEmployee commitmentEmployee retentionEnglish tensesEntrepreneurEntrepreneurshipFinancial reporting effectivenessFirm performanceinformation advantageInnovationJob SatisfactionLexical ApproachLoyaltyManagement ForecastMarketing ManagementMarketing MixMarketing mix factorsMeta-analysisOrganization commitmentOrganizational CommitmentOTOPParticipationPsychological factorsPublic EntrepreneurshipQuality of Financial InformationQuality of work lifeReading ComprehensionRisk CommunicationService QualitySMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium Enterprisessustainable tourismWetland valuationWork motivationกฎหมายอาญากลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการจัดการกีฬาการจัดการความรู้การจัดการทรัพยากรมนุษย์การตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบัญชีการบัญชีบริหาร การผ่อนชำระเงินกู้การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษข้าวฮางความได้เปรียบเชิงการแข่งขันความต้องการความต้องการของผู้บริโภคความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความพึงพอใจในการทำงานคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานจังหวัดสกลนครชุมชนชุมชนท้องถิ่นนโยบายสาธารณะ นิสิตบริหารธุรกิจบึงโขงหลงแบดมินตันเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุพฤติกรรมภาวะผู้นำภาษาไทยภาษาอังกฤษวัฒนธรรมองค์การวิสาหกิจชุมชนสถาบันอุดมศึกษาสมรรถภาพทางกายสัดส่วนร่างกายสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)หลักฐานเชิงประจักษ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. พิมพ์อมร โปร่งมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนากิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fampmn@csc.ku.ac.th

Tel.: 042-725039

ดร. ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: famknw@ku.ac.th

Tel.: 042725039

นางสาว นันทิยา พรมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

E-Mail: famnyp@ku.ac.th

Tel.: 0-4272-5039

ดร. ปณิธี การสมดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและการต่างประเทศ

E-Mail: famptk@ku.ac.th

Tel.: 081-8501088


Department (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 5 คน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 270 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 256 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 86 โครงการ)
 • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 433 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 129 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 304 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 10 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 9 รางวัล)