คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and medium-sized enterprises : SMEs)attitudesBusiness Development ProjectsChoice experimentCultural tourismCustomer LoyaltyCustomer SatisfactionDecision-Making performanceEcosystem servicesEmployee commitmentEnglish TensesEntrepreneurshipFinancial reporting effectivenessfirm performanceInformation AdvantageInnovationJob SatisfactionLexical ApproachLoyaltyManagement ForecastMarketing ManagementMarketing mixMarketing mix factorsMeta-analysismeta-regression analysisNeeds AnalysisOrganization commitmentOrganization performanceOrganizational Climateorganizational commitmentOrganizational flexibility strategyOTOPOutstanding Loan AdministrationParticipationparticipatory risk assessmentpast tense markerPersuasion billboardPROProductProduct advantageProposed PolicyPsychological Factorspublic entrepreneurshipQuality of Financial InformationQuality of work lifeReading comprehensionReturn on AssetReturn on EquityRisk Communicationrisk perceptionSakon Nakhon provinceService Qualitysewing worksSmall and Medium EnterprisesSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesSocial networkWetland valuationกฎหมายอาญากลยุทธ์การปรับตัวขององค์การการจัดการกีฬาการจัดการความรู้การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดยชุมชนการบัญชีบริหาร การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์การมีส่วนร่วมการสอนภาษาอังกฤษข้าวฮางความต้องการความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในการทำงานคุณภาพชีวิตการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานจังหวัดสกลนครชุมชนนโยบายสาธารณะนิสิตบึงโขงหลงแบดมินตันเปอร์เซ็นต์ไขมันโปรแกรมการออกกำลังกายผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ OTOPผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้สูงอายุพฤติกรรมภาวะผู้นำภาษาไทยภาษาอังกฤษวัฒนธรรมองค์การวิสาหกิจชุมชนสถาบันอุดมศึกษาสมรรถภาพทางกายสัดส่วนร่างกายสินค้าแปรรูปจากพริก (Chilli Products)สินค้าแปรรูปจากพริก (Processed Chilli Products)หลักฐานเชิงประจักษ์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย วรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์

บริหารและพัฒนาคุณภาพองค์กร

E-Mail: famwsw@csc.ku.ac.th

Tel.: 0-4270-5039Resource

นักวิจัยทั้งหมด 72 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน, อาจารย์ 42 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, ครู 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 256 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 244 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 83 โครงการ)
 • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 20 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 384 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 108 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 276 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 11 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)