สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วิทยาเขตสกลนคร

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

การเงิน- สรีรวิทยาการผลิตพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพดAdvanced Oxidation ProcessesAvicennia marinachemical fertilizerdecolorizationEarthwormfaunaFe2+ consumptionFenton oxidationHeavy metalsIndigo dyeMangrove EcosystemNontree E-sarn drinking waterorganic matterpaddy fieldPhosphorusphoto assistancePhytoremediationsedimentspecies diversityVermicompostWastewater TreatmentWater liliesyield trialsกรรมวิธีการใส่ปุ๋ยกระบวนการเฟนตันการกักเก็บคาร์บอนการจัดการ (Management)การจัดการธุรกิจการจัดการสิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตการใช้พืชบำบัดการใช้พื้นที่การบริหารจัดการการบริหารองค์กรการประชาสัมพันธ์การผลิตและควบคุมคุณภาพการลดความเข้มสีการวิเคราะห์การวิจัยการศึกษา การเกษตรการหว่านปุ๋ยการออกกำลังกายผู้สูงอายุการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเกษตรกรรม/ภูมิสถาปัตยกรรม/ป่าไม้เกษตรแฟร์แก่นตะวันความต้องการความพึงพอใจความหลากชนิดความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางนิเวศความหลากหลายพืชน้ำพื้นบ้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจคุณภาพชีวิตเคยู – สกลนครงานออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ชุดดินโพนพิสัยดินลูกรังดินลูกรัง มันสำปะหลังตัดใบเทคโนโลยีสารสนเทศนิสิตแนวทางการอนุรักษ์บริการวิชาการประชุมวิชาการปรัชญาปุ๋ยอินทรีย์ไผ่กิมซุง ดินลูกรังพรรณไม้น้ำพืชพืชน้ำภูมิปัญญาและองค์ความรู้มะเขือเทศTomatoมันสำปะหลังมูลไส้เดือนแมลงทับยั่งยืนระบบการกระจายน้ำ , เกษตรศาสตร์ระบบฐานข้อมูลระบบโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ระบบห่วงโซ่อุปทาน Supply chain systemรับรองมาตรฐานวิจัยวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาศาสตร์การกีฬาวิธีวิจัยทางการศึกษาสัตว์สัตว์น้ำต่างถิ่นสิ่งแวดล้อม สีย้อมไส้เดือนหอพักแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศองค์ความรู้อนุรักษ์อาหารสัตว์ืีnutrient

Executives

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นาย ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: csnppt@ku.ac.th

Tel.: 042731233 ต่อ 2306Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (บรรณารักษ์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิชาการศึกษา 5 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิชาการเกษตร 5 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 27 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 50 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 25 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 20 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)