คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

166

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

125

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

11

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

actinomyceteactinomycetesagricultureAnticancerarticleautophagybacteriaBiodieselBiodiversityCancerCdTechitosanCrocodileCrocodile bloodData miningDevelopmentDFTdiversityDopingecologyendophyteFibonacci numbersFungigamma irradiationgamma radiationgamma raysgas sensorGEMGenetic diversityGraphenegrowthHepatitis B virusJatropha curcaslactic acid bacterialipidMicroalgaemicrosatellitemolecular dynamicsMultivariate statisticsNanoparticleNANOPARTICLESNanotechnologyNatural rubberOptical tweezersOptimization via simulationorchidPhotocatalystPIXERanking and selectionriceSimulationsynthesisTaxonomytissue cultureToxicityvetivervirtual screeningyeastกราฟีน กล้วยไม้การกลายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสังเคราะห์กุ้งแกรฟีนข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลไคโตซานจระเข้จุลินทรีย์เซลล์แสงอาทิตย์ไซยาโนแบคทีเรียตัวเร่งปฏิกิริยาธรณีฟิสิกส์ธรณีวิทยาน้ำใต้ดินน้ำบาดาลนิเวศวิทยาเบต้า-กลูโคซิเดสแบคทีเรียไบโอดีเซลโปรตีนแผ่นดินไหวมะเร็งยางธรรมชาติยางพารายีสต์รังสีแกมมา เลือดจระเข้ไวรัสตับอักเสบบีสบู่ดำสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสิ่งแวดล้อมแอคติโนมัยสีท

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต กายภาพและความปลอดภัย (รักษาการแทน)

E-Mail: fscistb@ku.ac.th

Tel.: 02 9428028

ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fscitpa@ku.ac.th

Tel.: 1485 1486

ดร. นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscinws@ku.ac.th

Tel.: 02-9428026

ดร. อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (รักษาการแทน)

E-Mail: fsciopc@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 2136

นาง อุมาพร ศิรธรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ (รักษาการแทน)

E-Mail: fscipam@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-2079Resource

นักวิจัยทั้งหมด 291 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 54 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 117 คน, อาจารย์ 98 คน, นักวิทยาศาสตร์ 11 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 คน, ช่างไฟฟ้า 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 21 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 220.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 24 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.12 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1174 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 921 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 103 โครงการ, ผู้ประสานงาน 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 597 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 11 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 52 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 26 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1836 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1585 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 122 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 671 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1579 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1290 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 38 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 594 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ, อื่นๆ 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7198 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4113 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3085 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 57 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 35 เรื่อง, สิทธิบัตร 11 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2630 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2399 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 18 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 154 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 59 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 511 รางวัล (เกียรติบัตร 239 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 164 รางวัล, ประชุมวิชาการ 108 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)