วิทยาเขตสุพรรณบุรี

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

1) Global Healthcare 2) The World Health Organization AgricultureBusiness Development ProjectsCancercommunicationCommunity Enterprise Membersdevelopmentdiabetesdiabetes mellitusdietDigital Marketinggarment industry managementMorbidityMortalitymycetomaneglected tropical diseaseParticipationregistrySatisfactionSMEs Thailand NetworksSMEs:Small and Medium EnterprisesstrategiesTourism ManagementTouristsTuberculosistype 2 diabetesการจัดการการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์การตลาดการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนการท่องเที่ยวในอาเซียนการท่องเที่ยวฮาลาลการทำงานเป็นทีมการปรับตัวการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาบุคลากรการโรงแรมการวางแผนทรัพยากรมนุษย์การวางแผนอัตรากำลังการวิเคราะห์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการสำรวจการสื่อสารภายในองค์การเกษตรกรความผูกพันความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจในการทำงานความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ คุณภาพการบริการท่องเที่ยวธุรกิจระหว่างประเทศนการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษนวัตกรรมของวิสาหกิจนักท่องเที่ยวมุสลิมบริหารธุรกิจประชาคมอาเซียนประสิทธิภาพปัญหาและอุปสรรคผลการปฎิบัติงานผู้นำภาคเศรษฐกิจจังหวัดสกลนครภาวะผู้นำภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนศักยภาพการท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปอัตลักษณ์ชุมชนอาหารและโภชนาการอุตสาหกรรม

Executives

รองอธิการบดี

ดร. อนามัย ดำเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

E-Mail: faasamd@ku.ac.th

Tel.: 034 352 285

ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

E-Mail: fforsok@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8109 ext 1904


Faculty (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 24 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)