คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

adaptation studiesASEANAttitudeattitudesBuddhismcultureDiscourse analysisEFLEnglishEnglish as a Lingua FrancaEnglish as an International LanguageEnglish language teachingLanguagelearner autonomylexical bundlememoryMemory StudiesMotivationnative speakersOral CommunicationPaliReflectionSanskritThaiThai cinemaThai DeafThai FilmThai languageThai novelThai syntaxWorld War IIyaoiกลวิธีทางภาษาการจัดการความรู้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวโดยชุมชนการแปลการพัฒนาการพัฒนาหลักสูตรการเมืองการเรียนการสอนการสอนภาษาอังกฤษการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์ความเชื่อความทรงจำความพึงพอใจดนตรีไทยทัศนคตินวนิยายไทยนิทานพื้นบ้านนิยายแนวคิดหลังอาณานิคมปรัชญา ปรัชญาและศาสนาพจนานุกรมพระพุทธศาสนาพระรถเมรีพุทธปรัชญาพุทธศาสนา เพศวิถีภาพยนตร์ไทยภาษาภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศภาษาแม่ภาษาเยอรมันภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ภาษาอังกฤษภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยาวชนไทยรามเกียรติ์เรื่องเล่าละครลิงลุดวิก ฟาน เบโทเฟนวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมจีนวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยวรรณคดีการแสดงวรรณคดีไทยวัฒนธรรมญี่ปุ่นวากยสัมพันธ์วาทกรรมวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ศาสนาศาสนาทั่วไป สหกิจศึกษาสื่อสังคมออนไลน์หนังใหญ่หลักสูตรอนุภาคทางคติชนวิทยาอัตลักษณ์อาเซียนอำนาจอุดมการณ์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

นาย ไพรินทร์ กะทิพรมราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumprk@ku.ac.th

Tel.: 0-25796525-6 ext.109

ดร. มนตรี ตั้งพิชัยกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fhummtt@ku.ac.th

Tel.: 025795566-8

นาง วัฒนา อนันตผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumwna@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8 ต่อ 12

ดร. โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: fhumkwp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566 ต่อ 2511

นาย รภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์

ฝ่ายกายภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumrbs@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumkyn@ku.ac.th

Tel.: 025795566-1402

ดร. กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: fhumkkn@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5566-8ext4360

นางสาว ปาริชาติ ภูติรัตน์, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร

E-Mail: fhumpcp@ku.ac.th

Tel.: 025795566

ดร. ธีรัตม์ แสงแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์

E-Mail: fhumtrsk@ku.ac.th

Tel.: 02-9428719

นาย ภูริวัจน์ เดชอุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

E-Mail: fhumpwd@ku.ac.th

Tel.: 02-579-5566-8#1107Resource

นักวิจัยทั้งหมด 151 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 19 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 51 คน, อาจารย์ 75 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัย 2 คน, ครู 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 2 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 458 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 425 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 102 โครงการ)
 • ทุนนอก 115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1217 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 620 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 597 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 36 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 36 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 205 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 165 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 31 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 72 รางวัล (เกียรติบัตร 32 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 10 รางวัล, ประชุมวิชาการ 30 รางวัล)