คณะบริหารธุรกิจ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

abnormal returnaccelerated depreciationAECArtificial IntelligenceBangkokBig Data AnalyticsBrand Equitycase studyCompetitive advantageConsumer BehaviorCorporate Brand Personalitycorporate governanceCorporate social responsibilityCredit RatingCritical Success FactorsCSR in ThailandCustomer Relationship ManagementData Envelopment Analysis (DEA)Discretionary accrualsEarnings ManagementEarnings Stringse-commerceEntrepreneurial marketingFinancial PerformanceFirm performanceFirm ValueInnovationInstitutional investorInterpretive Structural Modeling (ISM)Investmentkey success factorsKnowledge ManagementLean managementLean practicesLearning OrganizationLogisticsMarketingMarketing mixMarketing strategyMarkov-Switching ModelMedia SectorNew product developmentOrganizational Performanceownership structurePerceptionPerformanceProductproduct knowledgeProject managementProject Strategypurchase intentionQuality ManagementQuality of work lifesafetySatisfactionsecurityService QualitySETSMESMEsSocial MediaSocial Media NetworkingStock Exchange of ThailandSupply Chain Management SustainabilitySustainable Developmenttax policyTaxationTechnologyTechnology ManagementThailand Stock ExchangeTobin’s Qtourismtransactional leadershipTransformational LeadershipUsability TestingValuation PremiumsWord-of-Mouthการเงินการตลาดการบัญชีการบัญชีการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การรับรู้การวัดประสิทธิภาพความคาดหวังความปลอดภัยความพึงพอใจความภักดีความยั่งยืนทัศนคติบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีบริหาร พฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคภาษีสรรพสามิตโลจิสติกส์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาหาร

Executives

คณบดี

นาย รัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(รักษาการแทน)

E-Mail: archrcc@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

รองคณบดี

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail:

Tel.: 029428777

นาง หฤทัย นำประเสริฐชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รักษาการแทน)

E-Mail: fbushrp@ku.ac.th

Tel.: 029428840

นางสาว พันธิภา ศรีนามเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนาสังคมและกิจการพิเศษ (รักษาการแทน)

E-Mail: fbuspps@ku.ac.th

Tel.: 02-9428777#1522Resource

นักวิจัยทั้งหมด 70 คน (รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28 คน, อาจารย์ 20 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 3 คน, นักกิจการนักศึกษา 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 265 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 239 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 57 โครงการ)
 • ทุนนอก 160 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 139 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 904 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 293 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 611 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 69 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 61 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 7 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)