Person Image

  Education

  • Ph.D.(Accounting & Finance), University of Birmingham, United Kingdom, 2554
  • M.Sc. (International Finance) , University of Essex, United Kingdom, 2548
  • บธ.บ. (การเงิน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547

  Expertise Cloud

  Abnormal ReturnAccounting QualityAdverse selectionAltman's Z-score modelASEAN-5BankrupctyCapital StructureCAPMcontrarian strategyCorporate FinanceCorporate GovernanceDerivatives InvestmentDiscretionary accrualsEarnings managementEconomic ConsequencesEfficient Market HypothesisEmerging MarketEM's score modelESG PerformanceEvent StudyExtraordinary General MeetingFinancial Reporting StandardsFirm PerformanceFirm ValueForeign OwnershipHedge effectivenessIFRSInformation AsymmetryInsider OwnershipInstitutional OwnershipLeverageMandatorymarket anomaliesMarket efficiencyMarket Modelmarket-based accountingOptimal hedge ratiooverreaction hypothesisPhilippinesPolicy interest ratePrice Relevancereal activities manipulationRights issuingSeasoned Equity Offereing (SEO)seasoned equity offeringsStatic ModelStock Exchange of Thailandstock price reactionSustainable DevelopmentThailand Futures Exchange MarketTime-varying modelการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลกิจการที่ดีการควบรวมและครอบงำกิจการการจัดการกำไรการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลการตกแต่งกำไรผ่านการใช้ดุลยพินิจโดยการสร้างรายการทางธุรกิจการตกแต่งกำไรผ่านการใช้ดุลยพินิจโดยเกณฑ์คงค้างการปรับเข้าและออกจากดัชนีหลักทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลตราสารอนุพันธ์การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคการศึกษาเหตุการณ์ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินความรับผิดชอบของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมคุณภาพกำไรคุณภาพงานสอบบัญชีโครงสร้างการถือหุ้นแบบครอบครัวโครงสร้างเงินทุนเจ้าของภายในโซลาร์เซลล์ดอกเบี้ยนโยบายดัชนี SET100ดัชนี SET50ตราสารอนุพันธ์ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทฤษฎีความมีประสิทธิภาพของตลาดนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันผลการดำเนินงานของกิจการผลการดำเนินงานหลังการควบรวมและครอบงำกิจการผลตอบแทนของหลักทรัพย์ผลตอบแทนผิดปกติผลตอบแทนหลักทรัพย์แผนธุรกิจพัฒนาพื้นที่เขตการเดินรถระดับการก่อหนี้สินราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่าราคาตลาดรายการคงค้างรายการคงค้างที่อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารล้มเหลวของบริษัทจดทะเบียนศึกษาเหตุการณ์สงครามการค้าสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหุ้นเพิ่มทุนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก)อัตราผลตอบแทนอิทธิพลของวันในสัปดาห์

  Interest

  Valuation Analysis, Corporate Finance, Derivatives Investment

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2564 - ม.ค. 2565 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
  • ม.ค. 2562 - ธ.ค. 2564 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี
  • ธ.ค. 2560 - ธ.ค. 2561 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 29 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Does overreaction still exist in Thailand?Lerskullawat P., Ungphakorn T.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(3),pp. 689-694
  5