Person Image

  Education

  • น.บ. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย
  • M.B.A.(General Administration), Pittsburg State University , U.S.A.
  • Ph.D. (International Business), Asian Institule of Technology , ไทย

  Expertise Cloud

  strategyAcademic Researchbusiness graduatesCause of Conflictcollective learningConflict Managementcrisiscrisis factorsdevelopmentdomains of learningeducational qualityeffort expectancyEmployee engagementexternally caused crisis.facilitating conditionsFaculty of Business AdministrationGeneration YGrassroots innovationInformation Technology GovernanceInformation Technology ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศInnovationIntellectual Capitalinternally caused crisisknowledge creationKnowledge Creation Knowledge Managementknowledge strategyLabor demandLao PDR leadershipleadership effectivenessleadership styleLearningmanagementmarket knowledgemarket orientationNational Innovation Agency (NIA)nongovernmental organizationsNPSDopen innovationorganisational cultureOrganization engagementorganizational knowledgeperformanceperformance expectancyR&DRosettaNetSavan-Seno Special Economic ZoneScience-Based R&DSCORSEMSMESMEssocial influencesocial mediasuccess factorsSupply Chain Reference ModeltelecommunicationsThai NGOsThai SMEstraining needstrendsการจัดการความรู้การเจรจาต่อรองทางธุรกิจการดำเนิน การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)การบริหารทรัพยากรบุคคลการประเมินการสร้างความรู้คณะบริหารธุรกิจความผูกพันความผูกพันต่อองค์การความพึงพอใจความรู้ความเข้าใจคุณภาพการศึกษาเครือข่ายธุรกิจ SMEsเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมระดับรากหญ้าบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจบุคลากรผลการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ผู้ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แรงจูงใจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐศาสตร์สารสนเทศสภาพแวดล้อมทางการตลาดสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)องค์การ

  Interest

  การจัดการ , การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1PrefaceJanor H.R.M., Mohamed Z., Meeampol S., Wirahadikusumah R., Srigutomo W., Putro U.S., Pasaribu U.S., Ritthaisong Y., Opatpatanakit A., Areola E.M.Q., Wahid K.A., Numprasertchai H., Wan Yaacob W.F., Nasir S.A.M., Marzuki M.M., Rasameethes B., Indratno S.W., Mukhaiyar U., Sari K.N., Afgani K.F., Viriya P., Noumanong T., Windasari N.A., Sobri N.M., Wan Zakaria W.N.F., Ismail N., Zaman L.K., Wan Husin W.Z., Mustapha N., Wan Omar W.M., Wan Mohamed W.N., Bakar H.A., Omar S.N.Z., Ismail Z., Manitkajohnkit E., Sriboonlue O., Thanasrivanitchai J., Ngamsirijit W., Saichana S., Eakpisankit A., Hassan R.A., Razak N.F.A., Razak S.S., Mahmud M., Nasir R.M.N.M., Fauzi M.F.B., Fadzil F.H., Zulkifli S.N., Suhaimin M.F.2021Journal of Physics: Conference Series
  2085(1)
  0
  2Impact of crisis toward development of organizational culture: A case of Thai telecommunications organisationChirabowornkul C., Numprasertchai H.2015International Journal of Management and Enterprise Development
  14(4),pp. 326-344
  0
  3Knowledge creation and innovation capability in the public universityNumprasertchai S., Kanchanasanpetch P., Numprasertchai H.2009International Journal of Innovation and Learning
  6(5),pp. 568-580
  9
  4The role of social media in collective learningWahid K.A., Ismail W.S.A.W., Numprasertchai H.2019International Journal of Innovation and Learning
  25(4),pp. 363-376
  4
  5Open Innovation in SMEs: A Review of TrendsSilapacharanan K., Ueasangkomsate P., Numprasertchai H.20212021 Joint 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology with 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunication Engineering, ECTI DAMT and NCON 2021
  ,pp. 65-68
  0
  6Educational quality of graduates in business administration of public universities in BangkokMardjaroen P., Numprasertchai H., Siriwongse T.2011Kasetsart Journal - Social Sciences
  32(1),pp. 91-103
  0