ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

brand awarenessCorporate Governancee-commerceEmployees and Construction IndustryFaculty of Business administrationGood Governancehard shillhotel-branded mobile applicationInnovative Work BehaviorKnowledgeKnowledge ManagementLAO PDRLearning OrganizationMICEOrganizational Memory SystemperformancePerformance efficiencyProduct adoptionPublic Transportationpurchased intentionQuality of work lifeService Qualitysocially responsible leadershipsoft skillSuccessful DevelopmentsustainabilityTourismWord-of-mouthการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ความยั่งยืน ประเทศไทยการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ความคิดเห็น นักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบการท่องเที่ยวแบบสะพายเป้การทำกิจกรรมการทำงานการบริหารจัดการการบริหารจัดการเทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารธุรกิจการประเมินโครงการทางธุรกิจการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาชนบทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานโยบายสาธารณะการพัฒนาองค์กรการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การการรับรู้การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การการรับรู้ที่มีต่อแหล่งท่องเที่การรับรู้มูลค่าการเรียนการสอนการลาออกการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจการวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การศึกษาการศึกษาศักยภาพการสื่อสารในองค์กรการสื่อสารในองค์กรขั้นสูงกิจการเพื่อสังคมคณะบริหารธุรกิจความคาดหวังความคิดสร้างสรรค์ในประสิทธิภาพการทำงานของ ทีมความคิดเห็นความคิดเห็นของนิสิตความต้องการความตั้งใจในการลาออกความปลอดภัยความเป็นสถาบันระหว่างคู่ค้าความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนความผูกพันต่อเป้าหมายความผูกพันในองค์การความพึงพอใจความยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคม รถโดยสารสาธารณะ CSRความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรความไว้วางใจในทีมความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครคุณภาพชีวิตคุณลักษณะที่อยู่อาศัยเครือข่ายธุรกิจ SMEsโครงการร่วมพันธมิตรโครงสร้างองค์กรจักรยานร่วมสาธารณะจังหวัดกระบี่จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับกลางจัดแสดงชิ้นงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ เพื่อจุดประกายวร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการจิตวิญญาน องค์การ ความสุขในองค์การจิตวิญญานในองค์การเจเนอเรชั่น Yด้านสังคมต้นแบบการพัฒนาภาพลักษณ์องค์การภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสถิติธุรกิจ


Persons (ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 11 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 43 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 173 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 127 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)