ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

brand awarenessbudget touristBusiness Information Systemsbusiness relationCo-paymentCorporate ImageCorporate Social ResponsibilityCosts and benefitsCovid-19 PandemicCross Countries IvestigationCultural DistanceCurriculumCustomer engagementCustomer Orientationcustomer satisfactionCzech RepublicDestination AwarenessDestination ImageDestination LoyaltydeterminantdevelopmentDifferent Job Challengesdigital currencyDigitalisationDigitalizationDriversE nvironmental managementEastecologiese-commerceeconomic performanceeffective of studentEffectiveness of Strategic managementEmployeeemployee behaviouremployee behavioursEmployee CommitmentEmployee Work PerformanceEmployee Working SkillsEmployeesEmployees and Construction IndustryEntrepreneurial attitudeExportFaculty of Business administrationFinancial PerformanceGood GovernanceGovernment projecthard shillHealthcare Sectorhotel-branded mobile applicationInnovationInnovative Work BehaviorKnowledgeKnowledge ManagementLAO PDRLearning OrganizationMICEmobile bankingMuseumOrganizational commitmentOrganizational Memory SystemPay-what-you-wantPerformance efficiencyProduct adoptionPublic Transportationpurchased intentionQuality of work liferevisit intentionService QualitySMEssocially responsible leadershipsoft skillSuccessful DevelopmentSustainabilitytechnology adoptionTOPSIStourismTrustWord-of-mouthWork engagementการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการท่องเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารธุรกิจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การความเครียดความตั้งใจในการลาออกความยั่งยืนโครงการรัฐบาลเจเนอเรชั่น Yทัศนคติผลการปฏิบัติงานผู้ว่างงานภาพลักษณ์องค์การภาวะผู้นำภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเศรษฐกิจสถิติธุรกิจอบรมออนไลน์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 47 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 305 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 105 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 200 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)