ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Bike sharingbrand awarenesscorporate governancee-commerceEmployees and Construction IndustryExportFaculty of Business administrationGood Governancehard shillhotel-branded mobile applicationhousing attributesHuman CapitalHuman resource developmentICT SectorIndependent TouristIn-depth interviewsInnovationInnovative Work BehaviorInstitutionalization of cooperationIntellectual CapitalinternationalizationInter-organizational RelationshipsInvestigationInvestmentsIT workersJapanese firmJapanese MNEsKasetsaert UniversityKnowledgeKnowledge ManagementKnowledge management and Human Resource managementKnowledge management and Learning organizationKnowledge SharinglanguageLAO PDRLearning OrganizationMammalsManagement StrategyManaging Work TeamMBAMICEMinistry of Public Health mobile bankingMobile Service OperatorMotivationMulti-Criteria Decision Making (MCDC)Museummythologynested processNPSDOfficer Faculty of Business AdministrationOpinionsOpinions of UndergraduatesOrganicorganic foodorganic foodsorganizationOrganization engagementOrganizational Memory SystemPaint shop sequencingPay-what-you-wantPerceived Riskperceived Valueperception of ISO26000Perception, Tourist SatisfactperformancePerformance efficiencyProduct adoptionPublic Transportationpurchased intentionQuality of work lifeService QualitySMEssocially responsible leadershipsoft skillSuccessful DevelopmentsustainabilityTourismWord-of-mouthการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย์การบริหารธุรกิจการพัฒนาองค์กรการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การคณะบริหารธุรกิจความพึงพอใจความยั่งยืนทัศนคติบุคลากรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภาพลักษณ์องค์การภาวะผู้นำที่รับผิดชอบต่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แรงจูงใจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่งออกสถิติธุรกิจอาหารเกษตรอินทรีย์


Persons (ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 57 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 157 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 118 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 4 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)