Person Image

  Education

  • ค.บ.(ธุรกิจศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • พบ.ม.(การตลาด) , สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • Ph.D.(Management), The University of Adelaide , AUSTRALIA

  Expertise Cloud

  Family BusinessfinancialFinancial PerformanceFood IndustryFuzzy DelphiGeneration ZIndustry 4.0innovativenessInternal Social CapitalInternet of ThingsInvestmentsKaizenKnowledgeknowledge accumulationKnowledge collectionknowledge creationKnowledge Creation Knowledge ManagementLAO PDRLao PDR.Learning Organizationmarket knowledgemarket orientationMICEorganizational knowledgeOrganizational Memory Systemorganizational performanceOTOP OVOP Human Resource DevelopmentperformancePersonal Performance Efficiencypotential of tourismProcesses and ProceduresProduct adoptionSMESMEsSocial Enterprisesocial marketingSources of uncertaintyStrengthStressSupply chain ecosystemSurveysSustainabilitySustainable manufacturingSustainable Manufacturing PracticeTechnology Infrastructuretelecommunication enterpriseThai BankTriangulation methodtrustกสท โทรคมนาคมการเข้าถึงทรัพยากรการควบรวมกิจการการจัดการกลยุทธ์การจัดการความรู้การจัดการความรู้ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สปป.ลาวการจัดเก็บความรู้การตัดสินใจซื้อการถ่ายโอนความรู้การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตอย่างยั่งยืนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การมุ่งเน้นตลาดการระบาดโควิด-19การศึกษาศักยภาพการสร้างความรู้ความเครียดความยั่งยืนโควิท-19ไคเซ็น ระยะเวลารอคอย ประสิทธิภาพการให้บริการ จรณทักษะจังหวัดน่านเจนซีเจนเนอเรชั่น-ซีท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ท่องเที่ยวเชิงหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ทุนทางสังคมภายนอกทุนทางสังคมภายในโทรคมนาคมแห่งชาติธุรกิจครอบครัวนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานด้านการเงินแผนภาพสวิมเลนพฤติกรรมการบริโภคพฤติกรรมองค์การฟาร์มขนาดเล็กมุมมองระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศักยภาพศักยภาพของการท่องเที่ยวสภาพแวดล้อมทางการตลาดสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)แหล่งของความไม่แน่นอนองค์การเพื่อการเรียนรู้ อาหารออร์แกนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม 4.0

  Interest

  องค์การเพื่อการเรียนรู้ , การจัดการความรู้, พฤติกรรมองค์การ, การจัดการกลยุทธ์, Human Capital

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1202 ชั้น 2 อาคาร1
   • ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 49 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Skills and Human Resource Management for Industry 4.0 of Small and Medium EnterprisesLertpiromsuk S., Ueasangkomsate P., Sudharatna Y.2022Lecture Notes in Networks and Systems
  236,pp. 613-621
  6
  2A review of trends in sustainable manufacturingPichagonakesit T., Ueasangkomsate P., Sudharatna Y.2019ECTI DAMT-NCON 2019 - 4th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and 2nd ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering
  ,pp. 202-205
  5
  3INFLUENCE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ORIENTATION ON PERFORMANCE WITH INNOVATIVENESS IN SMEsUeasangkomsate P., Ueasangkomsate P., Atthawej T., Atthawej T., Sudharatna Y., Sudharatna Y.2021ABAC Journal
  41(4),pp. 126-146
  3
  4Organizational memory system as a foundation of knowledge managementSudharatna Y.2015Proceedings of the International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning, ICICKM
  2015-January,pp. 276-279
  2
  5Success factors of learning organization for community-based tourism management in doi Inthanon National Park, ThailandSongpornwanich S., Emphandhu D., Sudharatna Y.2020Kasetsart Journal of Social Sciences
  41(3),pp. 539-544
  1
  6The opportunities and strengths of Thailand’s MICE industrySudharatna Y., Chetthamrongchai P.2018Issues and Trends in Interdisciplinary Behavior and Social Science - Proceedings of the 6th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Sciences, ICIBSoS 2017
  ,pp. 1-6
  0
  7Factors influencing family business performance on the stock exchange of ThailandAitsaranukuldet S., Sudharatna Y.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(2),pp. 167-177
  0
  8TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE, MANUFACTURING TECHNOLOGY AND SUSTAINABLE MANUFACTURING PRACTICE IN SMESPichagonakesit T., Ueasangkomsate P., Ueasangkomsate P., Sudharatna Y.2023International Journal of Business and Society
  24(2),pp. 620-628
  0