ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

airlineAssessment modelauthenticityCollaborative cultureCommunity relationship managementCompetitive advantageConsumer AttitudeConsumer ExpectationConsumer PerceptionCOVID-19Cultural IntelligenceEcotourismethnic tourismFood allergenFood allergen managementFRLGen Yhealth and wellnesshotel industryHuman capital managementInnovationLeadershipLifestyleLogistics Service Qualitymarketing researchOperations Managementperceptionperception gapQFDQuality managementQuality of LifesafetySatisfactionsecurityService OperatorsService QualitySMEsocial businessspaStrategic social mediaStructural Equation ModelingSupply chain collaborationSupply Chain Management Total Quality Managementtransactional leadershipTransformational leadershipTrustการจัดการการผลิตการบริหารทุนมนุษย์การประเมินมูลค่าการรับรู้คลัสเตอร์ความคาดหวังความปลอดภัยโควิด-19โซ่อุปทานปาล์มน้ำมันผู้บริโภคพลังงานทดแทนภาวะผู้นำมันสำปะหลังมาตรฐานปริมาณสารเคมีตกค้างในระดับที่อนุญาตให้มีได้(Maximum Residue Limits:MRLs)มาตรฐานสินค้ามาตรฐานสินค้าอาหารสากลมิติด้านผลการดำเนินการโซ่อุปทานโมเดลสมการโครงสร้างยางพารารองเท้าระบบการตามสอบพืชผลระบบการผลิตแบบลีนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจฐานรากเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์คุณค่าเศรษฐศาสตร์พลังงานสถิติเชิงธุรกิจสหกรณ์สหภาพยุโรปสหรัฐม ญี่ปุ่นสายการบินสายโซ่อุปสงค์สินค้าเกษตรสุขอนามัยพืช การชักตัวอย่าง ด่านสินค้าหม้อน้ำหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีห่วงโซ่อุปทานแหล่งโปรตีนอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบอาคารอย่างยั่งยืนอาเซียนอาหารอาหารฮาลาลอินโดนีเซียอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมฐานชีวภาพอุตสาหกรรมยานยนต์นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แอลเอ็นจี

Executives


Persons (ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 24 โครงการ)
 • ทุนนอก 79 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 56 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 282 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 132 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 150 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)