ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

airlineAssessment modelAuthenticityCollaborative cultureCommunity relationship managementCompetitive advantageConsumer AttitudeConsumer ExpectationConsumer PerceptionCultural IntelligenceEcotourismethnic tourismFRLGen Yhealth and wellnesshotel industryHuman capital managementInnovationLeadershipLifestyleOperations Managementperceptionperception gapQuality ManagementsafetysecurityService OperatorsService QualitySMEspaStrategic social mediaSupply chain collaborationTotal Quality ManagementTransactional leadershipTransformational LeadershipTrustการจัดการการผลิตการบริหารทุนมนุษย์การบริหารผู้มีศักยภาพสูงการประเมินทางเศรษฐศาสตร์การประเมินมูลค่าการพัฒนาการรับรู้การรับรู้ของนิสิตการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินข้าวโพดคลัสเตอร์ความคาดหวังความคิดเห็นของความปลอดภัยปาล์มน้ำมันปิโตรเลียม การสำรองน้ำมัน ผลกระทบทางเศรษฐกิจผลไม้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารผู้จัดการผู้บริโภคผู้ประกอบการใหม่ผู้ประกอบการใหม่ การจัดตั้งธุรกิจ ความสำเร็จ ความล้มเหลว ศักยภาพพื้นที่แผนแม่บทพฤติกรรมผู้บริโภคพลังงานทดแทนพลาสติกชีวภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัทยาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพแฟชั่นไฟฟ้าไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรภาษีสรรพสามิตมันสำปะหลังยางพารารองเท้าระบบท่อส่งน้ำระบบส่งก๊าซธรรมชาติระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โรงงานอุตสาหกรรมโลจิสติกส์วิธีการวิเคราะห์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจฐานรากเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์พลังงานสถิติเชิงธุรกิจสหกรณ์สายการบินสินค้าเกษตรหม้อน้ำอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบอาคารอย่างยั่งยืนอาเซียนอาหาร

Executives


Persons (ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 32 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 48 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 159 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 64 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 95 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 12 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)