ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

accounting and tax profitsAccounting ConservatismAccounting educationAccounting FraudAccounting Qualityand Accounting Standard.ASEAN-5audit feeAudit reportAutomotive industryBig DataBig Data AnalyticsBitcoinBudget AchievabilityBudgetary SlackCapital MarketsCapital Structurecash flow rightcompetitive advantageConditional-CAPMcorporate financial performanceCorporate governanceCorporate governance practicescorporate social responsibilityCorporate social responsibility disclosureCOVID-19Credit RatingCredit RatingsCSR in ThailandCSR-CFP linkDecision MakingDisclosurediscretionary accrualsDivergence of Ownership Structurediversification strategyEarningsEarnings ManagementEarnings MomentumEarnings PersistenceEarnings Predictabilityearnings qualityEarnings StringsEarnings Uncertaintyenvironmental performanceESG PerformanceFinancial MeasurementsFinancial MisstatementFinancial PerformanceFinancial performance measurementFirm FundamentalsFirm PerformanceFirm ValueFiscal policyfood and beverage industryFractional CointegrationfraudFraud TriangleHedge effectivenessInsurance sectorIT AuditMarkov-Switching ModelMonetary policyOpportunityoptimal hedge ratioOwnership StructurePersonal Income TaxphilanthropyPressureProperty development sectorRationalizationReal activities manipulationReporting ChoicesResidual incomeRights issuingseasoned equity offeringsSET 100SET 100 ThailandSET100 INDEXstandard deviationStatic modelStock Exchange of ThailandSustainable DevelopmentTAS 16tax complexitythe Ohlson ModelTime-varying modelTobin’s QUsability TestingValuation Premiumsการเงินการบัญชีการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบบัญชีความพึงพอใจบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีครัวเรือนบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อุษารัตน์ ธีรธร, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fbusurs@ku.ac.th

Tel.: fbusurs@ku.ac.th

นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fbusasw@ku.ac.th

Tel.: 02-5795355 ต่อ 1531

ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fbuskks@ku.ac.th

Tel.: 029428777

ดร. อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์

ควมเป็นเลิศทางการศึกษา

E-Mail: araya.ea@ku.ac.th

Tel.: 029428777 ต่อ 1516


Persons (ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 55 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 294 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 94 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 200 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)