ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Accounting ConservatismAccounting Qualityand Accounting Standard.ASEAN-5Big DataBig Data AnalyticsBudget AchievabilityBudgetary SlackCapital MarketsCapital Structurecash flow rightConditional-CAPMCorporate governanceCorporate Governance Practicescorporate social responsibilitycorporate social responsibility disclosureCredit RatingCredit RatingsCSR in ThailandCSR-CFP linkDecision MakingDiscretionary accrualsEarnings ManagementEarnings MomentumEarnings Predictabilityearnings qualityEarnings StringsFinancial PerformanceFirm FundamentalsFirm PerformanceFirm ValueFiscal policyFractional CointegrationfraudFraud TriangleGRIHedge effectivenessInsurance sectorInternational Education Standard 2 (IES2)International Education Standard 3 (IES3)IT AuditKey Audit MatterMAIManagement earnings forecastMarket-based accountingMarkov-Switching ModelMonetary policyNew product developmentoperational capabilityOpportunityOptimal hedge ratioOwnership StructurephilanthropyPhilippinesPressureProactive environmental strategyProfessional accountingprofessional service firmsProfessional skillsProperty development sectorRating ConservatismRationalizationReal activities manipulationReporting ChoicesResidual incomeRights IssuingSeasoned equity offeringsSET 100SET 100 ThailandSET100 INDEXstandard deviationStatic modelStock Exchange of Thailandstock price reactionSustainable DevelopmentTarget costingTarget priceTAS 16tax complexityTFRS for SMEsThai AccountantThailand Futures Exchange MarketThe Ohlson modelthe Stock Exchange of ThailandTime-varying modelTobin’s QUsability TestingValuation Premiumsvoting rightกระบวนการการเรียนรู้การเงินการบัญชีการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร ความพึงพอใจบัญชีบัญชีการเงิน บัญชีครัวเรือนบัญชีบริหาร ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. อุษารัตน์ ธีรธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fbusurs@ku.ac.th

Tel.: fbusurs@ku.ac.th

นางสาว อุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fbusasw@ku.ac.th

Tel.: 02-5795355 ต่อ 1531

ดร. คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fbuskks@ku.ac.th

Tel.: 029428777

ดร. อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์

ควมเป็นเลิศทางการศึกษา

E-Mail: araya.ea@ku.ac.th

Tel.: 029428777 ต่อ 1516


Persons (ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)

Avata

ดร. อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์

E-Mail: araya.ea@ku.ac.th Tel.029428777 ต่อ 1516


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 คน, อาจารย์ 5 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 60 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 50 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 238 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 81 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 157 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 15 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)