ผลงานภาควิชาการบัญชี ปี 2023

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการบัญชี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาการบัญชี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาการบัญชี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาการบัญชี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาการบัญชี ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาการบัญชี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (19 คน)
ในภาควิชาการบัญชี ปี 2023

Publish Year International Journal 5
2023 inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, "Reshaping street and home-based cottage food business strategies through social business after COVID-19 pandemic", International Journal of Value Chain Management (IJVCM), ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2023, หน้า 1-11
2023 inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, "Business school strategies for successful researchcommercialisation process in Thailand", International Journal of Innovation and Learning, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - สิงหาคม 2023, หน้า 1-18
2023 inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, รองศาสตราจารย์, exDacuycuy, L.B., exSetharamote, Y., "Dynamic Connectedness in the ASEAN’s Equity Markets during the COVID-19 Pandemic", DLSU Business and Economics Review, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, มกราคม 2023, หน้า 1-22
2023 inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, รองศาสตราจารย์, exSethapramote, Y., "Are bitcoin and gold safe haven assets? Evidence from Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023, หน้า 419-428
2023 inดร.สุชาดา เจียมสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพ็ญพิชชา แสงเจือ, "Factors Affecting the Efficiency of Job Order Contract Procurement: A Case Study of ABC State Enterprise in Thailand", International Journal of Management and Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 93-97
Publish Year National Journal 2
2023 inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย: ปัญหาที่ถูกซ่อนอยู่", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 1-16
2023 inดร.สุชาดา เจียมสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสิริญาภรณ์ ระโส, "การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนกับการวางแผนภาษี: กรณีบริษัทในดัชนีหุ้นยั่งยืนประเทศไทย", วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการบัญชีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 12
2023 inดร.อุษารัตน์ ธีรธร, รองศาสตราจารย์, exดร.ปาณมน จันทบุตร, "The Relationship between Innovation Disclosure and Firm Performance in Thailand", International Conference on Advance Accounting and Finance, 25 - 26 มกราคม 2023, Tokyo ญี่ปุ่น
2023 exปัญญา อิสระวรวาณิช, inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, รองศาสตราจารย์, exณิชากร จิโรจน์วงษ์, "The Usefulness of IFRS 8 Disclosures in Determining Audit Fees", International Conference on Business, Banking and Finance (ICBBFIN-2023), 17 เมษายน 2023, Kowloon city เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2023 inดร.สุชาดา เจียมสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพ็ญพิชชา แสงเจือ, "Factors Affecting the Efficiency of Job Order Contract Procurement: A Case Study of ABC State Enterprise in Thailand.", World Research Society International Conference on Business Analytics and Operations Research, 1 - 2 สิงหาคม 2023, ESPOO สาธารณรัฐฟินแลนด์
2023 inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, รองศาสตราจารย์, exกมลพร พลราษฏร์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกหุ้นกู้สาธารณะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และอุตสาหกรรมทรัพยากร", 34th International Conference on Business, Education, Social Science, and Management (MESS34), 19 - 20 กันยายน 2023, โตเกียว ญี่ปุ่น
2023 inดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DETERMINANTS OF CAPITAL STRUCTURE ON BANKING SECTOR, CASE STUDY: LISTED COMPANY IN THAILAND STOCK EXCHANGE", The International Conference on Economics, Finance and Business, 11 - 13 กันยายน 2023, ปราก สาธารณรัฐเช็ก
2023 inดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการเงินที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน : กรณีบริษัทในดัชนี SET 50 Index ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", The 12th International Conference on New Ideas in Management, Economics and Accounting, 10 - 12 สิงหาคม 2023, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2023 inดร.อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์, "Environmental Awareness of Enterprises through Their Disclosure Magnitude: UK and US Evidence", 15th Global Conference on Business and Social Sciences , 14 - 15 กันยายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, exนายพัชรพงศ์ ชูนุ่น, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting the Use of Building Information Modellingwithin the Context of Work from Home", MakeLearn, TIIM & PIConf International Conference 2023, 18 - 20 พฤษภาคม 2023, Valetta สาธารณรัฐมอลตา
2023 inนายรพีพัฒน์ เตชะกิตติโรจน์, อาจารย์, exอ.วัฒนชัย แสงสุวรรณ, "The Impact of CoViD-19 on Listed Companies in the ICT Sector", TheIIER International Conference, 21 - 22 ตุลาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนายพลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์, "ESG Performance and Firm Value: Evidence from ASEAN-5", 6th International Conference on Recent Trends in Multi-Disciplinary Research (ICRTMDR-23), 10 - 11 พฤศจิกายน 2023, Istanbul สาธารณรัฐตุรกี
2023 exAssociate Professor Yuthana Sethapramote, Ph.D., inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, รองศาสตราจารย์, exAssociate Professor Nattawut Jenwittayaroje, Ph.D., "The impact of sustainability score on mutual fund performance: Evidence from Thailand", The 16th International Conference on the Reginal Innovation and Cooperation in Asia (RICA), 10 - 12 พฤศจิกายน 2023, Shiga ญี่ปุ่น
2023 inดร.อุษารัตน์ ธีรธร, รองศาสตราจารย์, exอัษฎาวุธ ก๋ามะ, "Factors Affecting the Quality of Financial Reporting Information: An Evidence from Local Government", London International Conference on Management & Business Practices, 13 - 14 กันยายน 2023, ลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 20
2023 exวัลภา ตั้งจิตต์มงคล, inดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนการซ่อมเรือบรรทุกสินค้า กรณีศึกษาอู่ซ่อมเรือขนาดกลาง", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 และในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exวสุพร เหล่าพงษ์แก้ว, inดร.คมกฤษณ์ สิงห์ใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบงบการเงินแบบระยะไกล: การสำรวจแนวปฏิบัติ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7, 6 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exจุติมา ตั้งเจริญดี, inนางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, "การพัฒนารายงานข้อมูลทางบัญชีด้วย Dashboard เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของบริษัท ABC จำกัด", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exศจี หารฟ้าเลื่อน , inนางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายการนอกงบแสดงฐานะการเงินกับเสถียรภาพกําไรของสถาบันการเงินไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exอมลวรรณ คชวงษ์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษารัตน์ ธีรธร, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักตรวจสอบภาษีในสํานักงานสรรพากรพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exสุวิมล วงเวียน, inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, รองศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจในการเสียภาษีคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลของนักลงทุนในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exกมลชนก เหตุอาหลี, inดร.อุษารัตน์ ธีรธร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากระบวนการจัดการสินทรัพย์ไอทีแบบรวมส่วนงาน ของบริษัท ABC จำกัด", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exธันยา ญาติพรหม, inดร.อุษารัตน์ ธีรธร, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตรวจสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง)", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exกมลพร พลราษฎร์, inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exอรณิชา ศาศะวัตกุล, inนายพลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินด้วยแบบจำลองตัวแปรทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชีครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exภูริตา ทวาสิโก, inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, รองศาสตราจารย์, inนายพลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความมีคุณค่าของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินในการอธิบายราคาหลักทรัพย์และผลตอบแทนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exวริศรา สมประสงค์, inดร.พรเทพ รัตนตรัยภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักบัญชีที่มีต่อโปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 และในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exสิริญาภรณ์ ระโส, inดร.สุชาดา เจียมสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนกับการวางแผนภาษี: กรณีศึกษารายชื่อหุ้นยั่งยืนประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7, 6 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exเพ็ญพิชชา แสงเจือ, inดร.สุชาดา เจียมสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบสัญญาใบสั่งงาน (JOCP) กรณีศึกษา หน่วยงาน ABC รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 วาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exณิชชา กรณ์ปภาวี, inดร.อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์, "อิทธิพลของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่มีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 และในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exปรัชนันท์ พิมมะรัตน์, inดร.อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างผลประเมินความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) กับมูลค่าทางการตลาดและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิงคโปร์ และเนเธอร์แลนด์ ในช่วงระหว่างการแพร่ระบาดของ COVID-19", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11 และในวาระครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exตุลารัตน์ จันทร์สว่าง , inดร.ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์, อาจารย์, "อิทธิพลของสัดส่วนการถือหุ้นที่มีต่อผลการดำเนินงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ สายสังคมศาสตร์, 30 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exเขมจิรา วัชรอุดมพร, inนางสาวจารุภา วิภูภิญโญ, อาจารย์, inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามการดําเนินงานขนส่งสินค้า : กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง AAA จํากัด", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 11, 20 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนิภาพร ปอสูงเนิน, inดร.ธารินี พงศ์สุพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางปัญญากับการเติบโตอย่างยั่งยืน", การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 6 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exเฉลิมศรี เลี้ยงรักษา, inนางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหวางวิกฤตการณ์ที่ส่งผลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18และการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 27 ตุลาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28&SectionID=05]