ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

21

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Adoption processaging societyAI TechnologyarticleArtificial intelligenceAttitudesbaked productsBangkokBeauty BloggersBiodegradable packageBook StoreBrandBrand ElementsBrand EquityBrand ExperienceBrand identificationBrand ImageBrand loveBrand LoyaltyBrand Personalitybuying behaviorBuying Decision ProcessCase studyCharitable MarketingCommunicationConsumer awarenessConsumer BehaviorConsumer Centric ModelCONSUMER PERCEIVED VALUESConsumer Perception ProcessConsumer responsesconsumers' attitudeContent Analysisconvenience storesCorporate Brand IdentityCorporate Brand PersonalityCorporate CultureCorporate Personality TraitsCorporate social responsibilityCosmeticsCritical Success Factorscustomer engagementCustomer PerceptionCustomer Relationship Managementcustomer serviceCustomer value-based pricingcustomers’ shopping motivesDemographic factorsdifferentiateDigital BankingDigital TransformationDisposition strategyDonationeconomic growthEntrepreneurial MarketingEnvironmental concernFirm performanceFood Service OperatorsHuman Value StrategyIncentive AchievementsInitial TrustInnovation and UtilizationInnovativenessInterlocking DirectoratesInternetIT EducationKey Account Managementkey success factorsLogisticsMarket planningmarketingMarketing EducationMarketing MixMarketing strategyMobile technologyMuseumMuseum reviewPerceived benefitsperceived valueproduct knowledgePurchase IntentionRestaurant industrySelf-image congruenceSMEsSocial MediaSocial Media MarketingSocial Media NetworkingSUPPLEMENTARY PRODUCTSSustainability MarketingTourismWillingness to Payการตลาดการไฟฟ้านครหลวงความตั้งใจซื้อความพึงพอใจความภักดีคุณค่าแบรนด์ทัศนคติธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพฤติกรรมผู้บริโภค

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 89 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 79 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 49 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 250 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 97 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 153 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)