ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Adoption processaging societyAI TechnologyarticleArtificial IntelligenceAttitudesbaked productsBangkokBeauty BloggersBiodegradable packageBook StoreBrandBrand AvoidanceBrand ElementsBrand EquityBrand ExperienceBrand hateBrand identificationBrand ImageBrand loveBrand LoyaltyBrand Personalitybuying behaviorBuying Decision ProcessCase studyCharitable MarketingCircular economyCommunicationConjoint analysisConsumer awarenessConsumer BehaviorConsumer Centric ModelCONSUMER PERCEIVED VALUESConsumer Perception ProcessConsumer responsesconsumers' attitudecontaminant elimination treatmentContent analysisconvenience storesCorporate Brand IdentityCorporate Brand PersonalityCorporate CultureCorporate Personality TraitsCorporate social responsibilityCosmeticscritical success factorsCustomer Engagementcustomer perceptionCustomer Relationship ManagementCustomer Value-based Pricingeconomic growthEntrepreneurentrepreneurial marketingEnvironmental concernfood service operatorsGeneration ZGreen marketingGrowth Strategieshealthy diet productsHotelHotel staying preferenceHuman Value StrategyInitial TrustInnovativenessKey Account ManagementMarketingMarketing MixMarketing strategymobile technologyPasteurized Milk Productsperceived benefitsPerceived Service QualityPerceived Valuepharmacy engagementprice strategy with pharmacy customer devotionproduct knowledgePurchase IntentionRestaurant industrySelf-image congruenceSMEsSocial MediaSocial Media MarketingSocial Media NetworkingSocial networking sitesSUPPLEMENTARY PRODUCTSsustainabilitySustainability MarketingTechnology AcceptanceTourismการตลาดการไฟฟ้านครหลวงการยอมรับเทคโนโลยีความตั้งใจใช้บริการความตั้งใจซื้อความพึงพอใจความภักดีคุณค่าแบรนด์ทัศนคติธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพฤติกรรมผู้บริโภค

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)

Avata

ดร. สุชัญญา สายชนะ, อาจารย์

suchanya.sai@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428777140 ต่อ1402


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 115 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 103 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 52 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 336 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 148 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 188 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 9 เรื่อง (Unknown 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 5 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)