Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.S. (Textile Chemistry ), North Carolina State University , U.S.A., 2543
  • Ph.D. (Fiber and Polymer Science), North Carolina State University , U.S.A., 2547

  Expertise Cloud

  3DOMAdhesion PropertyAFMAlkaline solutionsAtomic Force Microscopy (AFM)azo disperse dyebleachingBlended fabricBlended filmsBlocking effectcassumunarcharacterizationchemistrychitosancolor fastnessColor yieldcorn cobCorn huskcottonCotton fabricscrosslinking densitycrystallinitydisperse dyeDisperse dyesdispersing agentDispersionsDye bathDyeing abilityDyeing processExhaustionFastness propertiesfixationIndigo dyeknitted fabricLactic acidMCT-?-CDMicrocrystalline celluloseMonoazo disperse dyesMultivariate statisticsNano titanium dioxidenanotechnologyNatural dyeNatural dyesnatural indigoNatural Red Brownnatural rubberNatural Rubber (NR)nature of scienceNon Rubber ComponentsNon-Rubber ComponentsOptimization via simulationpedagogical content knowledgePETphotocatalystPhotostabilityPLAPLA/cotton blendPoly (lactic acid) fabricpolyesterPretreatmentRanking and selectionReactive dye combinationsreducing agentReducing agentsRutheniumscouringself cleaningSelf-cleaning finishesSelf-cleaning propertysericinSilkSilk FibroinSimulationSodium lauryl sulfatesolar cellsSolvatochromismSolventSulphur crosslinkingTextilesTiO2TiO2 nanoparticlesTitanium dioxideturmericUV protectionviscosity stabilizervulcanization systemการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานการตกแต่งสำเร็จ (Finishing)โครงสร้างอะตอมไทเทเนียมไดออกไซด์แบบจำลองทางความคิดผ้าฝ้ายผ้าพอลิเอสเทอร์พอลิแล็คติกแอซิดพอลิเอสเตอร์พอลิเอสเตอร์ (polyester)สารควบคุมความหนืดอนุภาคขนาดนาโนเมตรอัลตราซาวด์ (ultrasound)ไฮดรอกซีโพรพิลเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน

  Interest

  เคมีของสีย้อม, การย้อมและการตกแต่งผ้า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 101 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 51 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 15 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Green reducing agents for indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Bechtold T., Suwanruji P.2018Journal of Cleaner Production
  197,pp. 106-113
  37
  2Extracted sericin from silk waste for film formationSothornvit R., Chollakup R., Suwanruji P.2010Songklanakarin Journal of Science and Technology
  32(1),pp. 17-22
  23
  3Design, synthesis and application of easy wash-off reactive dyesSuwanruji P., Freeman H.2006Coloration Technology
  122(1),pp. 27-36
  22
  4Modification of pineapple leaf fiber surfaces with silane and isocyanate for reinforcing thermoplasticSuwanruji P., Tuechart T., Smitthipong W., Chollakup R.2017Journal of Thermoplastic Composite Materials
  30(10),pp. 1344-1360
  20
  5Correlation between the shade of an azo disperse dye on poly(ethylene terephthalate) and poly(lactic acid) fibres with its spectroscopic properties in selected organic solventsSuesat J., Mungmeechai T., Suwanruji P., Parasuk W., Taylor J., Phillips D.2011Coloration Technology
  127(4),pp. 217-222
  14
  6Preparation and properties of microcrystalline cellulose from corn residuesSuesat J., Suwanruji P.2011Advanced Materials Research
  332-334,pp. 1781-1784
  14
  7Effect of non-rubber components on properties of sulphur crosslinked natural rubbersSmitthipong W., Tantatherdtam R., Rungsanthien K., Suwanruji P., Sriroth K., Radabutra S., Thanawan S., Vallat M., Nardin M., Mougin K., Chollakup R.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 345-348
  12
  8Study on spectroscopic and dyeing characteristics of curcumin on poly(lactic acid) and poly(ethylene terephthalate) fabricsSriumaroum V., Liprapan S., Siriphet B., Suesat J., Suwanruji P.2011Advanced Materials Research
  233-235,pp. 1384-1387
  9
  9New approach on structure-property relationships of stabilized natural rubbersChollakup R., Suwanruji P., Tantatherdtam R., Smitthipong W., Smitthipong W.2019Journal of Polymer Research
  26(2)
  9
  10Influence of MCT-β-cyclodextrin treatment on strength, reactive dyeing and third-hand cigarette smoke odor release properties of cotton fabricSetthayanond J., Sodsangchan C., Suwanruji P., Tooptompong P., Avinc O.2017Cellulose
  24(11),pp. 5233-5250
  9
  11Effect of pretreatment and dyeing processes on the physical properties of poly (lactic acid)/cotton blended fabricSuesat J., Sae-Be P., Suwanruji P.2012Advanced Materials Research
  486,pp. 253-259
  9
  12Studies toward a universal dye for textile fibresSuwanruji P., Freeman H., Zhao D.2004Coloration Technology
  120(5),pp. 220-225
  8
  13Fiber reactive dyesSuwanruji P., Freeman H.S.2006Colourage
  53(4 SUPPL.),pp. 85-101
  8
  14Study of the removal of a disperse dye stain from a polyester/elastane blendSuwanruji P., Chuaybamrung L., Suesat J., Hannongbua S., Taylor J., Phillips D.2012Coloration Technology
  128(2),pp. 103-107
  8
  15Mass spectrometric analysis of sulphonated dyes based on diaminobiphenylsVolná K., Holčapek M., Suwanruji P., Freeman H.2006Coloration Technology
  122(1),pp. 22-26
  7
  16Environmentally friendly coupling agents for natural fibre compositesChollakup R., Smitthipong W., Suwanruji P.2012RSC Green Chemistry
  1,pp. 161-182
  7
  17Exhaust dyeing poly (lactic acid) fabrics with indigo dye obtained from indigofera tinctoriaSidarkote R., Suwanruji P., Suesat J.2014Advanced Materials Research
  1025-1026,pp. 531-534
  6
  18Influence of non-rubber components on NR surface modification by chlorinationVallat M., Radabutra S., Radabutra S., Thanawan S., Bresson B., Chollakup R., Rungsanthien K., Suwanruji P., Sriroth K., Smitthipong W., Mougin K.2014Advanced Materials Research
  844,pp. 369-372
  6
  19Effect of chitosan and turmeric dye on ultraviolet protection properties of polyester fabricSriumaoum V., Sodsangchan C., Setthayanond J., Suwanruji P., Sae-Bae P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 658-661
  5
  20Comparison of sodium dithionite and glucose as a reducing agent for natural indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Suwanruji P.2017MATEC Web of Conferences
  108
  5
  21Using the lens of pedagogical content knowledge for teaching the nature of science to portray novice chemistry teachers' transforming NOS in early years of teaching professionSupprakob S., Faikhamta C., Suwanruji P.2016Chemistry Education Research and Practice
  17(4),pp. 1067-1080
  4
  22Bio-synthesis of itaconic acid as an anti-crease finish for cellulosic fiber fabricBoondaeng A., Suwanruji P., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Janchai P., Apipatpapha T., Chanka N., Chollakup R.2021RSC Advances
  11(42),pp. 25943-25950
  4
  23Utilization of spent coffee ground oil in eco-friendly scouring and reactive dyeing processes for cottonSeemork K., Setthayanond J., Suwanruji P., Tooptompong P.2020Materials Science Forum
  1005 MSF,pp. 85-92
  3
  24Study of energy-saving dyeing process for poly(lactic acid) fabricSiriphet B., Setthayanond J., Suwanruji P., Sae-Bae P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 110-113
  3
  25Study of the relationships between the chemical structures of azo disperse dyes and their dyeing properties on polyesterMungmeechai T., Suesat J., Suwanruji P.2010Advanced Materials Research
  93-94,pp. 332-335
  3
  26Synthesis, electrochemistry and photo-induced electron transfer of unsymmetrical dinuclear ruthenium osmium 2,2′-bipyridine complexesBoonyavong N., Suwanruji P., Hannongbua S., Li F., Sun L., Karpkird T.2014Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  287,pp. 40-48
  3
  27Synthesis of three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) TiO2: Photodegradation catalystBowornhathai T., Suwanruji P., Setthayanond J., Kityakarn S., Achiwawanich S.2017Key Engineering Materials
  735 KEM,pp. 132-135
  3
  28Preparation and characterization of the blended film from silk fibroin and regenerated cellulose fiber residueSaikhao L., Saikhao L., Suwanruji P., Suesat J., Sae-Be P.2011Advanced Materials Research
  332-334,pp. 1666-1669
  2
  29Investigation into the blocking effect of reactive dye combinations in exhaust dyeing of cottonSuwanruji P., Sidarkote R., Suesat J.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 569-572
  2
  30Effect of dye dispersion preparation on disperse dyeing performance on polyester fabricSiriphet B., Suesat J., Suwanruji P.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 534-537
  2
  31Influence of Monochlorotriazine-β-cyclodextrin treatment on dyeing and fastness properties of the hot-dyeing reactive dye on cottonSodsangchan C., Setthayanond J., Suwanruji P.2014Applied Mechanics and Materials
  535,pp. 662-665
  2
  32Mao berry as a green reducing agent in natural indigo dyeing on cotton fabricsSaikhao L., Setthayanond J., Karpkird T., Suwanruji P.2021Journal of the Textile Institute
  2
  33Self-cleaning Property of Polyester Fabrics Finished with 3DOM TiO2Joomjarearn P., Achiwawanich S., Setthayanond J., Suwanruji P.2020Fibers and Polymers
  21(9),pp. 1975-1982
  1
  34Investigation of UV protection, self-cleaning and dyeing properties of nano TiO2-treated poly(lactic acid) fabricTungtriratanakul S., Setthayanond J., Avinc O., Suwanruji P., Sae-Bae P.2016Asian Journal of Chemistry
  28(11),pp. 2398-2402
  1
  352,2′-({4-[(4-Nitrophenyl)diazenyl]phenyl}imino)diethanolDuangthongyou T., Suwanruji P., Suesat J., Achiwawanich S.2013Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  69(1)
  1
  36Preparation and characterization of cellulose films with curcuminSuksulap J., Suwanruji P., Setthayanond J.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 555-558
  1
  37Photostability of monoazo disperse dyes in different solventsIttarat N., Suwanruji P., Karpkird T., Setthayanond J.2013Advanced Materials Research
  834-836,pp. 472-475
  0
  38Dyeing and fastness properties of natural dyes on cotton grafted with monochlorotriazine-β-cyclodextrinHernhow P., Suwanruji P., Karpkird T., Suesat J.2013Advanced Materials Research
  610-613,pp. 590-593
  0
  39Self-cleaning finishes on PET and PLA fabrics using TiO2 nanoparticlesJoomjarearn P., Achiwawanich S., Setthayanond J., Suwanruji P.2017Key Engineering Materials
  735 KEM,pp. 180-184
  0
  40Colour properties of cigarette smoke-exposed cotton and silk fabrics and their nicotine releaseNongnuch W., Suwanruji P., Setthayanond J.2018Industria Textila
  69(4),pp. 328-333
  0
  41Evaluation of indigo dyeing on poly(lactic acid) by response surface methodologySuwanruji P., Sidarkote R., Setthayanond J.2016Asian Journal of Chemistry
  28(6),pp. 1371-1375
  0
  42Optimization of salt-free reactive dyeing process for cotton with coconut oil/water dual-phase dyeing systemSEEMORK K., SETTHAYANOND J., SUWANRUJI P., TOOPTOMPONG P.2021Asian Journal of Chemistry
  33(9),pp. 2099-2104
  0
  43Colorimetric Properties of Disperse-dyed Polyester Fabrics Treated with Nano TiO2Setthayanond J., Suwanruji P., Tooptompong P., Tungtriratanakul S.2022Trends in Sciences
  19(14)
  0