ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

3AdditivesADMETadsorptionAnticancerBiodieselbiopolymerBrown coalCarbon nanotubesCatalysiscatalystcomputational chemistrycrystal structureCyclodextrinDensity functional theorydftelectrochemical etchingElectrochemical impedance spectroscopyFluorescenceFuel cellgrapheneHemagglutininHIV-1 RTlactideMannich reactionMetal Organic Frameworkmolecular dockingmolecular dynamicsmolecular modelingMultivariate statisticsNanoparticlesNanotechnologyOptimization via simulationorganocatalystpolylactideprolineQM/MMQSARquantum chemical calculationsRanking and selectionring-opening polymerizationsensorsilicon nanoparticlesSimulationsingle-site catalystsolar cellsSol-GelSteam explosionStrecker reactionsynchronous-scanning fluorescesynthesisSynthetic fuelTamifluThioprolineTrace metalsTransesterificationvirtual screeningWATERzeoliteZeolitesZincกรดโคลิกกราฟีน การย่อยสลายทางชีวภาพการสกัดการสังเคราะห์ไข้หวัดนกคอเลสเตอรอลเคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์ซีเมนต์ซีโอไลต์ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทามิฟลูไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวน้ำมันปาล์มดิบน้ำเสียเบนทอไนต์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันโปรตีนฮีแมกกลูตินินพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์พอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลกไทด์ไฟฟ้าเคมีแมนโนสยางธรรมชาติระดับโมเลกุลระเบียบวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกสแลกไทด์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์สารกำจัดศัตรูพืชสารประกอบอินเทอร์คาเลชันอนุภาคนาโนอาหารโอเซลทามิเวียร์

Executives

คณบดี

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

E-Mail: fscisknb@ku.ac.th Tel.0-2562-5555 ต่อ 2169


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 55 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 12 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 คน, อาจารย์ 13 คน, ครู 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.50 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 241 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 166 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 116 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 406 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 273 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 188 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 5 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 268 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 212 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 93 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 1856 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1136 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 720 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 23 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง, สิทธิบัตร 5 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 443 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 415 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 22 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 107 รางวัล (เกียรติบัตร 47 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 44 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)