ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

30

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

3AdditivesADMETadsorptionAnticancerBiodieselbiopolymerBrown Coalcarbon nanotubesCatalysiscatalystcomputational chemistrycrystal structureCyclodextrinDensity functional theoryDFTDFT calculationselectrochemical etchingElectrochemical impedance spectroscopyFluorescenceFuel cellgraphenehemagglutininHIV-1 RTHydrogen bondslactideMannich reactionMetal Organic Frameworkmolecular dockingmolecular dynamicsmolecular modelingMultivariate statisticsNanoparticlesnanotechnologynickelOptimization via simulationorganocatalystpolylactideProlineQM/MMQSARquantum chemical calculationsRanking and selectionring-opening polymerizationsensorsilicon nanoparticlesSimulationsingle-site catalystSolar CellsSol-GelSteam explosionStrecker Reactionsynchronous-scanning fluoresceSynthesissynthetic fueltamifluthioprolinevirtual screeningกราฟีน การย่อยสลายทางชีวภาพการสกัดการสังเคราะห์ไข้หวัดนกคอเลสเตอรอลเคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์ซีเมนต์ซีโอไลต์เซลล์แสงอาทิตย์ไซโคลเดกตรินตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงทามิฟลูไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวน้ำมันปาล์มดิบน้ำเสียเบนทอไนต์ไบโอดีเซลปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันโปรตีนฮีแมกกลูตินินพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์พอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลกไทด์ไฟฟ้าเคมีแมนโนสยางธรรมชาติระดับโมเลกุลระเบียบวิธีโมเลคิวลาร์ไดนามิกสแลกไทด์วัสดุโครงร่างโลหะอินทรีย์สารกำจัดศัตรูพืชสารประกอบอินเทอร์คาเลชันสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพอนุภาคนาโนอาหารโอเซลทามิเวียร์


Persons (ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. บุญส่ง คงคาทิพย์

boonsong.ko@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-25625444 ต่อ 2235

Avata

ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์

ngampong.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-25625444 ต่อ 2139

Avata

ดร. ภควดี สุทธิไวยกิจ

pakawadee.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5555ext.2237

Avata

ดร. สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

supa.h@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-25625555 ต่อ 2111

Avata

ดร. มนธิดา เร้าอรุณ, อาจารย์

montida.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-0658, 942-803

Avata

ดร. สุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์

supatta.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-0658, 942-803

Avata

ดร. สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์

somkiat.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5555 ต่อ 2169

Avata

ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์

songwut.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5555 ต่อ 2227

Avata

ดร. บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์

bunyarithi.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 025625555 ต่อ 2232

Avata

ดร. ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์

panitat.h@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5444 ext 2186


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 59 คน (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 3 คน, ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 22 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 คน, อาจารย์ 11 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 152.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 2.50 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 238 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 161 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 31 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 112 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 486 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 313 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 49 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 238 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 8 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 271 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 212 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 95 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 2056 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1303 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 753 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 31 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 18 เรื่อง, สิทธิบัตร 9 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 33 เรื่อง (Unknown 33 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 446 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 417 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 23 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 111 รางวัล (เกียรติบัตร 50 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 44 รางวัล, ประชุมวิชาการ 17 รางวัล)