Person Image

  Education

  • DPhil (Chemistry) , University of Oxford, สหราชอาณาจักร, 2012
  • MS(Chemistry) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2006

  Expertise Cloud

  AlbuminuriaAlloyantiinflammatory activityantioxidant activityAntioxidant capacityAntioxidant Cytotoxic activity Flavonoid Pitaya Dragon fruit Hylocereus Betacyanins aptamerAptamersAptasensorAromatic compoundsAscorbic AcidBimetallicsBinding propertiesElectrocatalystsElectrochemical activitiesElectrochemistryElectrodepositionElectrodesElectrooxidationFluorescence quenchingFormic acidFormic acid fuel cells (FAFC)Formic acid oxidationfuel cellGraphene OxideHuman serum albuminIsothermal amplificationKidney diseasekiwifruitLiquidsLong noncoding RNAMAGNETICMagnetic Resonance SpectroscopyMD simulationsMICRORNA ISOLATIONMicroRNAs (miRNAs)miRNAmiRNAsMolar ratioMole ratiomolecular dynamic simulationsMomordica charantiaNanocatalystsnanoparticlesNanotechnologyNonionic surfactantsnuclear magnetic resonance spectroscopyOxidationoxidePalladiumPalladium alloysPalladium based catalystPalladium based catalystsPalladium compoundsPalladium nanoparticlesPdPd-based catalystPd-based electrocatalystsPerformancepersimmonPhase interfacesPolyphenolspomegranateProtein markersQuenchingReduced graphene oxidesReverse TranscriptaseRolling circle amplificationSelective depositionSite selectiveSolar Cell ModuleSpectroscopySurface active agentsSurface FunctionalizationSurface treatmentT7 RNA Polymerasetotal phenolicsvitaminVitaminsWineกรดลีวูลินิกกราฟีนกราฟีนที่มีหมู่ฟังก์ชั่นการเกษตรการปนเปื้อนในอาหารการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาพันธุกรรมไก่ดำของเหลือทิ้งทางการเกษตรขั้วไฟฟ้าขั้วไฟฟ้าประยุกต์ไข่ไก่ความปลอดภัยในอาหารความยั่งยืนแคปไซซินจีโนมเซ็นเซอร์เซลล์เชื้อเพลิงกรดฟอร์มิกตัวเร่งปฏิกิริยาลิ้นอิเล็กทรอนิกส์

  Interest

  Heterogeneous catalysis

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Graphene based aptasensor for glycated albumin in diabetes mellitus diagnosis and monitoringApiwat C., Luksirikul P., Kankla P., Pongprayoon P., Treerattrakoon K., Paiboonsukwong K., Fucharoen S., Dharakul T., Dharakul T., Japrung D.2016Biosensors and Bioelectronics
  82,pp. 140-145
  80
  2Electron promotion by surface functional groups of single wall carbon nanotubes to overlying metal particles in a fuel-cell catalystLuksirikul P., Tedsree K., Moloney M., Green M., Tsang S.2012Angewandte Chemie - International Edition
  51(28),pp. 6998-7001
  40
  3pH-triggered release of materials from single-walled carbon nanotubes using dimethylamino-functionalized fullerenes as removable "corks"Luksirikul P., Ballesteros B., Ballesteros B., Tobias G., Tobias G., Moloney M.G., Green M.L.H.2010Carbon
  48(7),pp. 1912-1917
  37
  4Bioactivity and cytotoxicity of different species of pitaya fruits – A comparative study with advanced chemometric analysisPaśko P., Galanty A., Zagrodzki P., Ku Y.G., Luksirikul P., Weisz M., Gorinstein S.2021Food Bioscience
  40
  27
  5Rolling circle amplification and graphene-based sensor-on-a-chip for sensitive detection of serum circulating miRNAsTreerattrakoon K., Jiemsakul T., Tansarawiput C., Pinpradup P., Iempridee T., Luksirikul P., Khoothiam K., Khoothiam K., Dharakul T., Japrung D.2019Analytical Biochemistry
  577,pp. 89-97
  25
  6Sidewall functionalisation of carbon nanotubes by addition of diarylcarbene derivativesLuksirikul P., Ballesteros B., Tobias G., Moloney M.G., Green M.L.H.2011Journal of Materials Chemistry
  21(47),pp. 19080-19085
  24
  7Ultrasensitive detection of lung cancer-associated miRNAs by multiple primer-mediated rolling circle amplification coupled with a graphene oxide fluorescence-based (MPRCA-GO) sensorKhoothiam K., Khoothiam K., Treerattrakoon K., Iempridee T., Luksirikul P., Dharakul T., Japrung D.2019Analyst
  144(14),pp. 4180-4187
  23
  8Dragon fruits as a reservoir of natural polyphenolics with chemopreventive propertiesPaśko P., Galanty A., Zagrodzki P., Luksirikul P., Barasch D., Nemirovski A., Gorinstein S.2021Molecules
  26(8)
  19
  9Electrooxidation of formic acid enhanced by surfactant-free palladium nanocubes on surface modified graphene catalystKankla P., Limtrakul J., Green M.L.H., Chanlek N., Luksirikul P.2019Applied Surface Science
  471,pp. 176-184
  16
  10Sensitive detection of albuminuria by graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensorChawjiraphan W., Apiwat C., Apiwat C., Segkhoonthod K., Treerattrakoon K., Pinpradup P., Sathirapongsasuti N., Pongprayoon P., Luksirikul P., Isarankura-Na-Ayudhya P., Japrung D.2020Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  231
  14
  11The adsorption of glycated human serum albumin-selective aptamer onto a graphene sheet: simulation studiesAwang T., Thangsan P., Luksirikul P., Japrung D., Pongprayoon P.2019Molecular Simulation
  45(10),pp. 841-848
  11
  12Albuminuria detection using graphene oxide-mediated fluorescence quenching aptasensorChawjiraphan W., Apiwat C., Apiwat C., Segkhoonthod K., Treerattrakoon K., Treerattrakoon K., Pinpradup P., Sathirapongsasuti N., Pongprayoon P., Luksirikul P., Isarankura-Na-Ayudhya P., Japrung D.2020MethodsX
  7
  7
  13Isothermal detection of lncRNA using T7 RNA polymerase mediated amplification coupled with fluorescence-based sensorKhoothiam K., Boonbanjong P., Iempridee T., Luksirikul P., Japrung D.2021Analytical Biochemistry
  6
  14Influence of steam cooking on pro-health properties of Small and Large variety of Momordica charantiaLubinska-Szczygeł M., Różańska A., Namieśnik J., Dymerski T., Szterk A., Luksirikul P., Vearasilp S., Katrich E., Gorinstein S.2019Food Control
  100,pp. 335-349
  4
  15Diels-Alder cycloadditions of single-wall carbon nanotubes with electron-rich dienes: A theoretical studyWarakulwit C., Bamrungsap S., Luksirikul P., Khongpracha P., Limtrakul J.2005Studies in Surface Science and Catalysis
  156,pp. 823-828
  4
  16Aptasensor for diabetes mellitus detection and monitoringJaprung D., Apiwat C., Treerattrakoon K., Dharakul T., Dharakul T., Luksirikul P.2015IEEE-NANO 2015 - 15th International Conference on Nanotechnology
  ,pp. 1521-1524
  3
  17Site-Selective Bipolar Electrodeposition of Gold Clusters on Graphene Oxide Microsheets at a 3D Air|Liquid InterfaceKankla P., Luksirikul P., Garrigue P., Goudeau B., Bouffier L., Kuhn A.2022Advanced Materials Interfaces
  3
  18Exploring the structural and dynamic differences between human carnosinase I (CN1) and II (CN2)Tancharoen C., Tovivek B., Niramitranon J., Kityakarn S., Luksirikul P., Gorinstein S., Pongprayoon P.2023Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
  2
  19Enhanced Performance of Bimetallic Pd-based Electrocatalysts for Formic Acid OxidationKankla P., Butburee T., Chanlek N., Sattayaporn S., Luksirikul P.2023Topics in Catalysis
  2
  20Conduction properties of BN-doped fullerene chain obtained by density functional theory calculationsKrainara N., Nokbin S., Luksirikul P., Sirijaraensre J., Meemanvit R., Khongpracha P., Pantu P., Limtrakul J.20072007 NSTI Nanotechnology Conference and Trade Show - NSTI Nanotech 2007, Technical Proceedings
  1,pp. 508-511
  2
  21Isothermal amplification and graphene based detection of circulating multiplex miRNAsTreerattrakoon K., Luksirikul P., Dharakul T., Japrung D.201616th International Conference on Nanotechnology - IEEE NANO 2016
  ,pp. 347-350
  1
  22Magnetic Graphene Oxide Nanocomposites for Selective miRNA Separation and RecoveryUten S., Boonbanjong P., Prueksathaporn Y., Treerattrakoon K., Treerattrakoon K., Sathirapongsasuti N., Chanlek N., Pinitsoontorn S., Luksirikul P., Japrung D.2023ACS Omega
  0