Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • M.Sc. (Polymer Science), Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, ไทย, 2541
  • Ph.D. (Chemistry), Imperial College London, United kingdom, 2005

  Expertise Cloud

  Aluminumaluminum complexesAmmonium nitrateBiodegradable polymersBiographiesbiopolymercatalystCatalyst activityConductive polymerCYCLIC ESTERSEPSILON-CAPROLACTONEGas sensorlactideLigandsLiving polymerizationmechanical propertiesMEKMetal Organic FrameworkMETAL-COMPLEXESMonomersNanoporous and Mesoporous AluminosilicatNanostructured catalystNanotechnologyNarrow dispersitypoly(p-phenylenevinylene)poly-alpha-olefinspolycaprolactonepolyesterPolyesterspolylactidePolymer compositesPolymerizationPolymerization conditionsPolythiophenePorousmaterialpost metalloceneproton conductivityRACEMIC LACTIDERac-lactiderac-lactide polymerizationRandom copolymerReaction mechanismRing openingRing opening polymerizationRing-Opening Polymerisationring-opening polymerizationsalicylbenzoxazole ligandSensorsSingle crystal x-ray diffractionSingle crystalsSINGLE-SITEsingle-site catalystSingle-wall nanotube (SWNT)Solid-state structuresstar polymersSTEREOSELECTIVE POLYMERIZATIONsulfonated poly(aromatic imide-co-aliphatic imide)Synthesis (chemical)thermal propertiestitanium catalysttitanium complexesTransesterificationTRIMETHYLENE CARBONATEUltra high molecular weight polyethylenevinylene)X ray diffractionYTTRIUM COMPLEXESzeolite YZeolitesกรดแลกติกการเพิ่มมูลค่าเคมีคอมพิวเตอร์เคมีคำนวณโคพอลิเมอร์ซีโอไลต์ไดออกซาโนนตัวกำจัดเอทิลีนตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนี่งตำแหน่งตัวเร่งที่มีตำแหน่งเร่งหนึ่งตำแหน่งตัวเร่งปฏิกิริยาบรรจุภัณฑ์กัมมันต์แบบจำลองโมเลกุลปฏิกิริยาพอลิเมไรเซชันแบบเปิดวปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงปฏิกิริยาพอลิเอมไรเซซันแบบเปิดวงแผ่นฟิล์มที่ย่อยสลายได้พลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างรูปดาวพอลิเมอร์ย่อยสลายได้พอลิเมอโรเซซันแบบเปิดวงพอลิเมอไรเซซันแบบเปิดวงพอลิแมคโครแลกโทนพอลิแลกไทด์พอลิเอสเทอร์พอลิโอเลฟิน ตัวเร่งปฏิกิริยาแมคโครแลกโทนแลกไทด์

  Interest

  Organometallic, polymer science, inorganic chemistry, homogeneous catalysis

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารภาควิชาเคมี

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Remarkable Stereocontrol in the Polymerization of Racemic Lactide Using Aluminum Initiators Supported by Tetradentate Aminophenoxide LigandsHormnirun P., Marshall E., Gibson V., White A., Williams D.2004Journal of the American Chemical Society
  126(9),pp. 2688-2689
  502
  2Study of ligand substituent effects on the rate and stereoselectivity of lactide polymerization using aluminum salen-type initiatorsHormnirun P., Marshall E., Gibson V., Pugh R., White A.2006Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
  103(42),pp. 15343-15348
  238
  3Low coordinate magnesium chemistry supported by a bulky β-diketiminate ligandDove A., Gibson V., Hormnirun P., Marshall E., Segal J., White A., Williams D.2003Dalton Transactions
  (15),pp. 3088-3097
  104
  4Bis(pyrrolidene) Schiff Base Aluminum Complexes as Isoselective-Biased Initiators for the Controlled Ring-Opening Polymerization of rac-Lactide: Experimental and Theoretical StudiesTabthong S., Nanok T., Sumrit P., Kongsaeree P., Prabpai S., Chuawong P., Hormnirun P.2015Macromolecules
  48(19),pp. 6846-6861
  59
  5Monomethylaluminum and dimethylaluminum pyrrolylaldiminates for the ring-opening polymerization of rac-lactide: Effects of ligand structure and coordination geometryTabthong S., Nanok T., Kongsaeree P., Prabpai S., Hormnirun P.2014Dalton Transactions
  43(3),pp. 1348-1359
  46
  6Comparing a series of 8-quinolinolato complexes of aluminium, titanium and zinc as initiators for the ring-opening polymerization of rac-lactideBakewell C., Fateh-Iravani G., Beh D., Myers D., Tabthong S., Hormnirun P., White A., Long N., Williams C.2015Dalton Transactions
  44(27),pp. 12326-12337
  38
  7Complex formation between hydroxypropylcellulose and hexadecyltrimethylamonium bromide as studied by light scattering and viscometryHormnirun P., Sirivat A., Jamieson A.2000Polymer
  41(6),pp. 2127-2132
  37
  8Aluminum complexes containing salicylbenzoxazole ligands and their application in the ring-opening polymerization of: Rac -lactide and ϵ-caprolactoneSumrit P., Chuawong P., Nanok T., Duangthongyou T., Hormnirun P.2016Dalton Transactions
  45(22),pp. 9250-9266
  34
  9Aluminum initiators supported by asymmetric [ONNO′]-type salan ligands for the ring-opening polymerization of rac-lactideSumrit P., Hormnirun P.2013Macromolecular Chemistry and Physics
  214(16),pp. 1845-1851
  25
  10Aluminium complexes containing salicylbenzothiazole ligands and their application in the ring-opening polymerisation of rac-lactide and ϵ-caprolactoneNakonkhet C., Nanok T., Wattanathana W., Chuawong P., Hormnirun P.2017Dalton Transactions
  46(33),pp. 11013-11030
  24
  11Electrical conductivity response of poly(Phenylene-vinylene)/ zeolite composites exposed to ammonium nitrateKamonsawas J., Sirivat A., Niamlang S., Hormnirun P., Prissanaroon-Ouajai W.2010Sensors
  10(6),pp. 5590-5603
  18
  12Fluorinated bis(phenoxy-imine)titanium complexes with methylaluminoxane for the synthesis of ultra high molecular weight polyethyleneKhaubunsongserm S., Hormnirun P., Nanok T., Jongsomjit B., Praserthdam P.2013Polymer
  54(13),pp. 3217-3222
  11
  13Proton exchange membrane based on sulfonated poly (aromatic imide-co-aliphatic imide) for direct methanol fuel cellUmsarika P., Changkhamchom S., Paradee N., Sirivat A., Supaphol P., Hormnirun P.2018Materials Research
  21(1)
  10
  14Titanium complexes of pyrrolylaldiminate ligands and their exploitation for the ring-opening polymerization of cyclic estersUpitak K., Wattanathana W., Nanok T., Chuawong P., Hormnirun P.2021Dalton Transactions
  50(31),pp. 10964-10981
  9
  15Ammonia sensing and electrical properties based on composite of poly(3-thiopheneacetic acid) and zeolite yKonkayan S., Chanthaanont P., Prissanaroon W., Hormnirun P., Sirivat A.2013Materials Technology
  28(6),pp. 332-338
  9
  16Synthesis of Poly (2,5-dimethoxyaniline) and Electrochromic PropertiesMungkalodom P., Paradee N., Sirivat A., Hormnirun P.2015Materials Research
  18(4),pp. 669-676
  7
  17Dinuclear aluminum complexes bearing methylene-bridged phenoxy-imine ligands and their application in the ring-opening polymerization ofrac-lactideYuntawattana N., Nakornkhet C., Nanok T., Upitak K., Hormnirun P.2020New Journal of Chemistry
  44(17),pp. 6965-6978
  7
  18Sensitive and selective responses of poly(para-phenylene vinylene)/zeolite Y-based sensors toward ketone vaporsKamonsawas J., Sirivat A., Hormnirun P.2013International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
  62(11),pp. 583-589
  5
  19Titanium Complexes of Salicylbenzoxazole and Salicylbenzothiazole Ligands for the Ring-Opening Polymerization of ϵ-Caprolactone and Substituted ϵ-Caprolactones and Their CopolymerizationsNakornkhet C., Nanok T., Wattanathana W., Chuawong P., Hormnirun P.2022Inorganic Chemistry
  4
  20Controlled and effective ring-opening (co)polymerization of rac-lactide, ϵ-caprolactone and ϵ-decalactone by β-pyrimidyl enolate aluminum complexesKamavichanurat S., Jampakaew K., Hormnirun P.2023Polymer Chemistry
  2
  21Editorial: Advanced catalysts in ring-opening polymerization of cyclic estersWu J., Chen H., Chen H., Chen H., Hormnirun P.2019Frontiers in Chemistry
  7(JUN)
  2
  22Selective response of DPPV/zeolite composites toward acetone, methanol, and n-heptane vaporsKamonsawas J., Sirivat A., Hormnirun P.2016Ionics
  22(6),pp. 885-897
  2
  23Poly(p-phenylene vilnylene)/zeolite Y composite as a ketone vapors sensor: Effect of alkaline cationKamonsawas J., Sirivat A., Hormnirun P.2012Journal of Polymer Research
  19(12)
  2
  24Induced interaction of NH4NO3 with POLY(p-phenylene vinylene) by mean of Zeolite YKamonsawas J., Sirivat A., Hormnirun P., Prissanaroon W.2011Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
  7976
  1
  25Synthesis, Thermal and Mechanical Properties of Linear and Star Poly(L-lactide)sNanok T., Khanom N., Hormnirun P., Chansaenroch C., Laobuthee A.2023ChemistrySelect
  8(32)
  0
  26Controlled ring-opening (co)polymerization of macrolactones: a pursuit for efficient aluminum-based catalystsNakornkhet C., Kamavichanurat S., Joopor W., Hormnirun P.2024Polymer Chemistry
  0