Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.ม.(ฟิสิคัลเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • Ph.D.(Analytical Chemistry), The Queens University of Belfast, สหราชอาณาจักร

  Expertise Cloud

  Flavonoids Pseudokirchneriella subcapitata Aromatic amines(LC-MS/MS): คลอแรมฟินิคัล(chloramphenico?-lactalbumin?-lactoglobulin A and B 34-dichlorophenylureaabsorption spectrophotometryacaricidesAlgal toxicityAnimal feedAnticholinesterase activityAntimicrobial activityAntioxidantAntioxidant activityAPCI-MS/MSaquatic toxicityAqueous chlorineAtmospheric-pressure chemical ionization (APCI)Au/TiO2Au/TiO2 . Bromacil . Photo-catalysis . Toxicity . LuminoTox assayAzo dye ?bioassayBovine Milkchemical farmingchemical riceChicken feedchloramphenicolCitrus hystrixConventional ricedegradation productsderivative spectrophotometryElectrochemicaleriochrome black TEriosema chinense Vogelexperimental ratsFlavonol glucosidesFluvalinatefragmentationFTICR MSGas SensingHerbicide transformationHigh-performance liquid chromatography (HPLC)honeyHPLCHPLC/MS/MShydride genearationHydroxymethyl glutaric acid (HMGA) esterIFSinorganic arsenicIon chromatographyLactic acidLC/APCI tandem massLC/MSLC/MS/MSLC/MS-MSLC-MS/MSLC-QTOFLeguminosae-Papilionoidaeaeliquid chromatography tandem mass spectrometryLiquid chromatography-tandem mass spectrometryLiquid chromatography–tandem mass spectrometryLuminotox assayLumino-Tox assayMagnetic cerium-doped mesoporous titanium dioxidemagnetic molecularly imprinted polymersMicrowave heatingMilkMolecular imprinted polymerMolecularly imprinted polymer (MIP)NitrofuransNyctaginaceaeorganic farmingorganic riceorganochlorine pesticidespaper-based: ammoniapesticidepesticied residuePhenylureaPhotocatalysisphoto-catalysisPhotocatalyticphotocatalytic degradationPisonia grandisp-nitrophenolpropanilprotein efficiency ratioratsSimulated solar lighttoxicityเมลามีนแม่เหล็กลิคลิควิดโครมาโทกราฟีวัสดุอ้างอิงวิธียืนยันผลโวลาไทล์แฟตตีแอซิดสสารอินทรีย์ธรรมชาติสารกำจัดศัตรูพืช

  Interest

  เคมีวิเคราะห์ , เคมีสิ่งแวดล้อม, เคมีวัสดุศาสตร์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 47 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 24 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Pesticide toxicity screening of aqueous samples: Insights into an appropriate testing batteryChusaksri S., Sutthivaiyakit P., Blaise C., Gagné F.2010Fresenius Environmental Bulletin
   19(10),pp. 2253-2258
   3
   2Erratum: New reagent for trace determination of protein-bound metabolites of nitrofurans in shrimp using liquid chromatography with diode array detector (Journal of Agricultural and Food Chemistry (2009) 57, (1752) DOI: 10.1021/jf803423r)Chumanee S., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
   57(20),pp. 9856
   1
   3Rebuttal to a comment on new reagent for trace determination of protein-bound metabolites of nitrofurans in shrimp using liquid chromatography with diode array detectorSutthivaiyakit P.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
   57(23),pp. 11448
   1
   4Effects of organic rice compared with conventional rice on serum lipids in ratsMesomya W., Sutthivaiyakit P., Cuptapun Y., Hengsawadi D.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(4),pp. 703-708
   1
   5Effects of organic and conventional rice on protein efficiency ratio and pesticide residue in ratsMesomya W., Sutthivaiyakit P., Cuptapun Y., Hengsawadi D.2012Maejo International Journal of Science and Technology
   6(3),pp. 470-482
   0
   6Confirmatory determination of chloramphenicol in honey using a molecularly imprinted polymer in a cleanup step with liquid chromatography-tandem mass spectrometry detectionLowmunkhong P., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P.2020Agriculture and Natural Resources
   54(5),pp. 529-536
   0
   7Sulphur dioxide indicator tube using copper(II)complex of 1-[(5'-nitro-2'-thiazolyl)azo]-2-naphtholSutthivaiyakit P., Nittitham N.2000Fresenius Environmental Bulletin
   9(3-4),pp. 152-157
   0
   8Tryptamine as a corrosion inhibitor of mild steel in hydrochloric acid solutionLowmunkhong P., Ungthararak D., Sutthivaiyakit P.2010Corrosion Science
   52(1),pp. 30-36
   155
   9Photocatalytic degradation of triazophos in aqueous titanium dioxide suspension: Identification of intermediates and degradation pathwaysAungpradit T., Sutthivaiyakit P., Martens D., Martens D., Sutthivaiyakit S., Kettrup A., Kettrup A.2007Journal of Hazardous Materials
   146(1-2),pp. 204-213
   60
   10Constituents of the leaves of Macaranga tanariusPhommart S., Sutthivaiyakit P., Chimnoi N., Ruchirawat S., Sutthivaiyakit S.2005Journal of Natural Products
   68(6),pp. 927-930
   48
   11A novel 29-nor-3,4-seco-friedelane triterpene and a new guaiane sesquiterpene from the roots of Phyllanthus oxyphyllusSutthivaiyakit S., Nakorn N., Kraus W., Sutthivaiyakit P.2003Tetrahedron
   59(50),pp. 9991-9995
   39
   12Diterpenylated and prenylated flavonoids from Macaranga denticulataSutthivaiyakit S., Unganont S., Sutthivaiyakit P., Suksamrarn A.2002Tetrahedron
   58(18),pp. 3619-3622
   37
   13New Reagent for Trace Determination of Protein-Bound Metabolites of Nitrofurans in Shrimp Using Liquid Chromatography with Diode Array DetectorChumanee S., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
   57(5),pp. 1752-1759
   34
   14LC-MS/MS method for the confirmatory determination of aromatic amines and its application in textile analysisSutthivaiyakit P., Achatz S., Lintelmann J., Aungpradit T., Chanwirat R., Chumanee S., Kettrup A.2005Analytical and Bioanalytical Chemistry
   381(1),pp. 268-276
   33
   15Immobilization of 5-methylene-2-(2′-thiazolylazo)-anisole on silica and its application in preconcentration of palladiumSutthivaiyakit P., Kettrup A.1985Analytica Chimica Acta
   169(C),pp. 331-337
   33
   16Confirmatory determination of organochlorine pesticides in surface waters using LC/APCI/tandem mass spectrometryChusaksri S., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P., Sutthivaiyakit P.2006Analytical and Bioanalytical Chemistry
   384(5),pp. 1236-1245
   28
   17Determination of Nitrofurans in Chicken Feed by High-Performance Liquid Chromatography–Tandem Mass SpectrometryWilasinee D., Sutthivaiyakit P., Sutthivaiyakit S.2015Analytical Letters
   48(13),pp. 1979-1987
   28
   18Photocatalytic degradation of 3,4-dichlorophenylurea in aqueous gold nanoparticles-modified titanium dioxide suspension under simulated solar lightChusaksri S., Lomda J., Saleepochn T., Sutthivaiyakit P.2011Journal of Hazardous Materials
   190(1-3),pp. 930-937
   24
   19Citrusosides A-D and furanocoumarins with cholinesterase inhibitory activity from the fruit peels of citrus hystrixYoukwan J., Sutthivaiyakit S., Sutthivaiyakit P.2010Journal of Natural Products
   73(11),pp. 1879-1883
   22
   20Eriosema chinense: A rich source of antimicrobial and antioxidant flavonoidsThongnest S., Lhinhatrakool T., Wetprasit N., Sutthivaiyakit P., Sutthivaiyakit S.2013Phytochemistry
   96,pp. 353-359
   18
   21Reactions of phenylurea compounds with aqueous chlorine: Implications for herbicide transformation during drinking water disinfectionChusaksri S., Sutthivaiyakit S., Sedlak D., Sutthivaiyakit P.2012Journal of Hazardous Materials
   209-210,pp. 484-491
   17
   22Spectrophotometric determination of perchlorate after extraction as protriptylinium perchlorateThorburn Burns D., Dunford M.D., Sutthivaiyakit P.1997Analytica Chimica Acta
   356(2-3),pp. 141-143
   15
   23Photocatalysis of S-metolachlor in aqueous suspension of magnetic cerium-doped mTiO2 core–shell under simulated solar lightMermana J., Sutthivaiyakit P., Blaise C., Gagné F., Charnsethikul S., Kidkhunthod P., Sutthivaiyakit S.2017Environmental Science and Pollution Research
   24(4),pp. 4077-4092
   9
   24Photo-catalysis of bromacil under simulated solar light using Au/TiO2: evaluation of main degradation products and toxicity implicationsAngthararuk D., Angthararuk D., Sutthivaiyakit P., Blaise C., Gagné F., Sutthivaiyakit S.2015Environmental Science and Pollution Research
   22(2),pp. 1468-1479
   8
   25Analytical applications of 2-(2′-Thiazolylazo)-anisole compounds - I. Spectrophotometric determination of palladiumSutthivaiyakit P., Kettrup A.1985Fresenius' Zeitschrift für Analytische Chemie
   320(8),pp. 769-772
   7
   26Prenylfuranocoumarin-HMGA-flavonol glucoside conjugates and other constituents of the fruit peels of Citrus hystrix and their anticholinesterase activitySeeka C., Sutthivaiyakit P., Youkwan J., Hertkorn N., Harir M., Schmitt-Kopplin P., Schmitt-Kopplin P., Sutthivaiyakit S.2016Phytochemistry
   127,pp. 38-49
   6
   27C-methylated flavonoids from Pisonia grandis rootsSutthivaiyakit S., Seeka C., Wetprasit N., Sutthivaiyakit P.2013Phytochemistry Letters
   6(3),pp. 407-411
   5
   28Separation and determination of palladium using a new thiazolylazo stationary phaseSutthivaiyakit P., Kettrup A., Sutthivaiyakit S.1998Fresenius Environmental Bulletin
   7(1-2),pp. 018-027
   5
   29Photo-catalysis of propanil under simulated solar light: Formation of degradation products and toxicity implicationsMermana J., Sutthivaiyakit P., Blaise C., Gagné F.2012Fresenius Environmental Bulletin
   21(12),pp. 3618-3625
   4
   30Degradation products of profenofos as identified by high-field FTICR mass spectrometry: Isotopic fine structure approachAngthararuk D., Angthararuk D., Harir M., Harir M., Schmitt-Kopplin P., Schmitt-Kopplin P., Sutthivaiyakit S., Kettrup A., Sutthivaiyakit P.2017Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
   52(1),pp. 10-22
   4
   31Magnetic molecularly imprinted polymer prepared by microwave heating for confirmatory determination of chloramphenicol in chicken feed using high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometryKunsa-Ngiem S., Sutthivaiyakit P., Lowmunkhong P., Harir M., Harir M., Schmitt-Kopplin P., Schmitt-Kopplin P., Sutthivaiyakit S.2018Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes
   53(11),pp. 738-745
   3