Person Image

  Education

  • Dr.rer.nat. (Physical Chemistry ), Universitat Inusbruck, Austria, 2534
  • วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2531
  • วท.บ. (เคมี ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2529

  Expertise Cloud

  23D-QSARanti-cancerantimalarialsArticleArylamideAzanaphthoquinoneBinding energybreast cancerCoMFACoMSIAConducting polymerCytotoxicityDensity functional theory (DFT)DFTdipyridodiazepinonedockingdrug designDRUG-RESISTANCEdyesEfavirenzexcited stateexcited statesExcited-state intramolecular proton transfer (ESIPT)Excited-state tautomerizationFluorescencefluorescence energyGrapheneHIVHQSARhydrogen bondIMMUNODEFICIENCY-VIRUS TYPE-1InhAinhibitionM. tuberculosisMD SimulationMD simulationsMM-PBSAMolecular dockingMolecular dynamicsmolecular dynamics simulationMolecular ModelingNMRNNRTINNRTIsnonhumanONIOMOptical propertiesorganic-light-emitting diodesOscillator strengthsphosphomevalonate kinasePhotophysicalphotophysical propertiesPhotophysical propertyPicoGreenPlasmodium falciparumpolyfluorenePrincipal component analysispriority journalproteaseProteinspyrimethamineQMQM/MMQsarQuantumQuantum chemical calculationQuantum chemical calculationsquantum chemistryQuantum theoryquantum-chemical calculationsRadiative lifetimeReaction kineticsregression analysisreverse transcriptaserutheniumSAC-CIShorea roxburghii G. DonSilksimulationSkin sensitizationSolar cellsSolubilitySTRUCTURAL BASISStructure based designstructure-based drug designTDDFTTD-DFTthermodynamicsTime dependent density functional theoryTime dependent density functional theory (TD-DFT)Time-dependent DFT (TD-DFT)ToxicityTuberculosisunclassified drugVertical excitation energyvirtual screeningY181Cตัวเร่งปฏิกิริยาทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่น

  Interest

  เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีคอมพิวเตอร์ Physical Chemistry, Computational Chemistry

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  • ทุนนอก 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 290 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 165 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 125 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 33 เรื่อง (เชิงวิชาการ 33 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 14 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1In-silico ADME models: A general assessment of their utility in drug discovery applicationsGleeson M., Hersey A., Hannongbua S.2011Current Topics in Medicinal Chemistry
  11(4),pp. 358-381
  108
  2Competitive inhibition of the dengue virus NS3 serine protease by synthetic peptides representing polyprotein cleavage sitesChanprapaph S., Saparpakorn P., Sangma C., Niyomrattanakit P., Hannongbua S., Angsuthanasombat C., Katzenmeier G.2005Biochemical and Biophysical Research Communications
  330(4),pp. 1237-1246
  79
  33D-Quantitative Structure-Activity Relationships of HEPT Derivatives as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors, Based on Ab Initio CalculationsHannongbua S., Nivesanond K., Lawtrakul L., Pungpo P., Wolschann P.2001Journal of Chemical Information and Computer Sciences
  41(3),pp. 848-855
  67
  4Theoretical investigation on nevirapine and HIV-1 reverse transcriptase binding site interaction, based on ONIOM methodKuno M., Hannongbua S., Morokuma K.2003Chemical Physics Letters
  380(3-4),pp. 456-463
  63
  5The challenges involved in modeling toxicity data in silico: A reviewGleeson M., Modi S., Bender A., Marchese Robinson R., Kirchmair J., Promkatkaew M., Hannongbua S., Glen R.2012Current Pharmaceutical Design
  18(9),pp. 1266-1291
  60
  6A detailed binding free energy study of 2: 1 ligand-DNA complex formation by experiment and simulationTreesuwan W., Wittayanarakul K., Anthony N.G., Huchet G., Alniss H., Hannongbua S., Khalaf A.I., Suckling C.J., Parkinson J.A., MacKay S.P.2009Physical Chemistry Chemical Physics
  11(45),pp. 10682-10693
  48
  7Investigating the structural basis of arylamides to improve potency against M. tuberculosis strain through molecular dynamics simulationsPunkvang A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Beyer A., Pungpo P.2010European Journal of Medicinal Chemistry
  45(12),pp. 5585-5593
  46
  8Binding energy analysis for wild-type and Y181C mutant HIV-1 RT/8-Cl TIBO complex structures: Quantum chemical calculations based on the ONIOM methodSaen-Oon S., Saen-Oon S., Saen-Oon S., Kuno H., Kuno H., Hannongbua S.2005Proteins: Structure, Function and Genetics
  61(4),pp. 859-869
  43
  9Chaetoglobins A and B, two unusual alkaloids from endophytic Chaetomium globosum cultureMing Ge H., Yun Zhang W., Ding G., Saparpakorn P., Chun Song Y., Hannongbua S., Xiang Tan R.2008Chemical Communications
  (45),pp. 5978-5980
  42
  10Comparative molecular field analysis of HIV-1 reverse transcriptase inhibitors in the class of 1[2-hyddroxyethoxy)-methyl]-6(phenylthio)thymineHannongbua S., Hannongbua S., Lawtrakul L., Sotriffer C., Rode B.1996Quantitative Structure-Activity Relationships
  15(5),pp. 389-394
  42
  11Three-dimensional quantitative structure-activity relationships study on HIV-1 reverse transcriptase inhibitors in the class of dipyridodiazepinone derivatives, using comparative molecular field analysisPungpo P., Hannongbua S.2000Journal of Molecular Graphics and Modelling
  18(6)
  41
  12Quantitative structure-activity relationships and comparative molecular field analysis of TIBO derivatised HIV-1 reverse transcriptase inhibitorsHannongbua S., Pungpo P., Limtrakul J., Wolschann P.1999Journal of Computer-Aided Molecular Design
  13(6),pp. 563-577
  39
  13Complete reaction mechanisms of mercury oxidation on halogenated activated carbonRungnim C., Promarak V., Hannongbua S., Kungwan N., Namuangruk S.2016Journal of Hazardous Materials
  310,pp. 253-260
  38
  14SAC-CI theoretical investigation on electronic structure of fluorene-thiophene oligomersPoolmee P., Ehara M., Hannongbua S., Nakatsuji H., Nakatsuji H.2005Polymer
  46(17),pp. 6474-6481
  32
  15Structure-activity correlation study of HIV-1 inhibitors: Electronic and molecular parametersHannongbua S., Lawtrakul L., Limtrakul J.1996Journal of Computer-Aided Molecular Design
  10(2),pp. 145-152
  31
  16An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrodeDechtrirat D., Sookcharoenpinyo B., Prajongtat P., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Sanguankiat A., Tuantranont A., Hannongbua S.2018RSC Advances
  8(1),pp. 206-212
  31
  17Smart Design on the Cyclometalated Ligands of Iridium(III) Complexes for Facile Tuning of Phosphorescence Color Spanning from Deep-Blue to Near-InfraredChen Z., Wang L., Ho C.L., Chen S., Suramitr S., Plucksacholatarn A., Zhu N., Hannongbua S., Wong W.Y., Wong W.Y.2018Advanced Optical Materials
  6(23)
  28
  18Defining the membrane disruption mechanism of kalata B1 via coarse-grained molecular dynamics simulationsNawae W., Hannongbua S., Ruengjitchatchawalya M.2014Scientific Reports
  4
  28
  19Absorption and emission spectra of ultraviolet B blocking methoxy substituted cinnamates investigated using the symmetry-adapted cluster configuration interaction methodPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Namuangruk S., Ehara M., Hannongbua S.2009Journal of Chemical Physics
  131(22)
  26
  20Active site dynamics and combined quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) modelling of a HIV-1 reverse transcriptase/DNA/dTTP complexRungrotmongkol T., Mulholland A., Hannongbua S.2007Journal of Molecular Graphics and Modelling
  26(1),pp. 1-13
  25
  21Binding of huperzine A and galanthamine to acetylcholinesterase, based on ONIOM methodKitisripanya N., Kitisripanya N., Saparpakorn P., Wolschann P., Hannongbua S.2011Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine
  7(1),pp. 60-68
  25
  22Investigation on the binding of polycyclic aromatic hydrocarbons with soil organic matter: A theoretical approachSaparpakorn P., Jae H., Hannongbua S.2007Molecules
  12(4),pp. 703-715
  24
  23Bridge water mediates nevirapine binding to wild type and Y181C HIV-1 reverse transcriptase-Evidence from molecular dynamics simulations and MM-PBSA calculationsTreesuwan W., Hannongbua S.2009Journal of Molecular Graphics and Modelling
  27(8),pp. 921-929
  24
  24Elucidating the origin of the esterase activity of human serum albumin using QM/MM calculationsPhuangsawai O., Hannongbua S., Gleeson M.2014Journal of Physical Chemistry B
  118(41),pp. 11886-11894
  23
  25Molecular dynamics of interactions between rigid and flexible antifolates and dihydrofolate reductase from pyrimethamine-sensitive and pyrimethamine-resistant plasmodium falciparumMokmak W., Chunsrivirot S., Chunsrivirot S., Hannongbua S., Yuthavong Y., Tongsima S., Kamchonwongpaisan S.2014Chemical Biology and Drug Design
  84(4),pp. 450-461
  22
  26Photophysical properties and photochemistry of substituted cinnamates and cinnamic acids for UVB blocking: Effect of hydroxy, nitro, and fluoro substitutions at ortho, meta, and para positionsPromkatkaew M., Promkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Wanichwecharungruang S., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S.2014Photochemical and Photobiological Sciences
  13(3),pp. 583-594
  22
  27Conformational analysis and electronic transition of carbazole-based oligomers as explained by density functional theorySuramitr S., Hannongbua S., Wolschann P.2007Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  807(1-3),pp. 109-119
  22
  28Particular interaction between efavirenz and the HIV-1 reverse transcriptase binding site as explained by the ONIOM2 methodNunrium P., Kuno M., Saen-Oon S., Hannongbua S.2005Chemical Physics Letters
  405(1-3),pp. 198-202
  21
  29Density functional theory study of adsorption geometries and electronic structures of azo-dye-based molecules on anatase TiO2 surface for dye-sensitized solar cell applicationsPrajongtat P., Suramitr S., Nokbin S., Nakajima K., Mitsuke K., Hannongbua S.2017Journal of Molecular Graphics and Modelling
  76,pp. 551-561
  21
  30Conformational analysis of nevirapine, a non-nucleoside HIV-1 reverse transcriptase inhibitor, based on quantum mechanical calculationsHannongbua S., Prasithichokekul S., Pungpo P.2001Journal of Computer-Aided Molecular Design
  15(11),pp. 997-1004
  20
  31Virtual screening for anti-HIV-1 RT and anti-HIV-1 PR inhibitors from the Thai medicinal plants database: A combined docking with neural networks approachSangma C., Chuakheaw D., Jongkon N., Saenbandit K., Nunrium P., Uthayopas P., Hannongbua S.2005Combinatorial Chemistry and High Throughput Screening
  8(5),pp. 417-429
  19
  32Hologram quantitative structure-activity relationships investigations of non-nucleoside reverse transcriptase inhibitorsPungpo P., Pungpo P., Hannongbua S., Wolschann P.2003Current Medicinal Chemistry
  10(17),pp. 1661-1677
  18
  33Absorption and emission properties of various substituted cinnamic acids and cinnamates, based on TDDFT investigationPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2013International Journal of Quantum Chemistry
  113(4),pp. 542-554
  18
  34Catalytic properties of a free hydroxyl on a silica, a zeolite, and modified zeolites: quantum-chemical model calculationsLimtrakul J., Hannongbua S.1993Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  280(1),pp. 139-145
  18
  35Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductasesMaitarad P., Maitarad P., Kamchonwongpaisan S., Vanichtanankul J., Vilaivan T., Yuthavong Y., Hannongbua S.2009Journal of Computer-Aided Molecular Design
  23(4),pp. 241-252
  18
  363D pharmacophore mapping using 4D QSAR analysis for the cytotoxicity of lamellarins against human hormone-dependent T47D breast cancer cellsThipnate P., Thipnate P., Liu J., Liu J., Hannongbua S., Hannongbua S., Hopfinger A., Hopfinger A.2009Journal of Chemical Information and Modeling
  49(10),pp. 2312-2322
  18
  37Understanding on absorption and fluorescence electronic transitions of carbazole-based conducting polymers: TD-DFT approachesSuramitr S., Meeto W., Wolschann P., Hannongbua S.2009Theoretical Chemistry Accounts
  125(1),pp. 35-44
  17
  38Anti-HIV-1 reverse transcriptase activities of hexane extracts from some asian medicinal plantsSilprasit K., Seetaha S., Pongsanaraku P., Hannongbua S., Choowongkomon K.2011Journal of Medicinal Plant Research
  5(19),pp. 4899-4906
  17
  39ONIOM-BSSE scheme for H⋯π system and applications on HIV-1 reverse transcriptaseKuno M., Hongkrengkai R., Hannongbua S.2006Chemical Physics Letters
  424(1-3),pp. 172-177
  17
  40Excited state properties, fluorescence energies, and lifetime of a poly(fluorene-pyridine) copolymer, based on TD-DFT investigationChidthong R., Hannongbua S., Aquino A., Aquino A., Wolschann P., Lischka H.2007Journal of Computational Chemistry
  28(10),pp. 1735-1742
  16
  41Simple and rapid determination of the enzyme kinetics of HIV-1 reverse transcriptase and anti-HIV-1 agents by a fluorescence based methodSilprasit K., Thammaporn R., Tecchasakul S., Hannongbua S., Choowongkomon K.2011Journal of Virological Methods
  171(2),pp. 381-387
  16
  42A combined MD-ONIOM2 approach for 1H NMR chemical shift calculations including a polar solventVailikhit V., Treesuwan W., Hannongbua S.2007Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  806(1-3),pp. 99-104
  16
  43Oligostilbenoids with acetylcholinesterase inhibitory activity from Dipterocarpus alatusChen C.J., Jiang R., Wang G., Jiao R.H., Tancharoen C., Sudto K., Vajarothai S., Hannongbua S., Ge H.M., Tan R.X.2014Planta Medica
  80(17),pp. 1641-1646
  16
  44In silico screening of epidermal growth factor receptor (EGFR) in the tyrosine kinase domain through a medicinal plant compound databaseSawatdichaikul O., Hannongbua S., Sangma C., Wolschann P., Choowongkomon K.2012Journal of Molecular Modeling
  18(3),pp. 1241-1254
  15
  45Skin sensitization prediction using quantum chemical calculations: A theoretical model for the SNAr domainPromkatkaew M., Gleeson D., Hannongbua S., Gleeson M.2014Chemical Research in Toxicology
  27(1),pp. 51-60
  14
  46Structures, absorption spectra, and electronic properties of polyfluorene and its derivatives: A theoretical studySriwichitkamol K., Suramitr S., Poolmee P., Hannongbua S.2006Journal of Theoretical and Computational Chemistry
  5(3),pp. 595-608
  14
  47Molecular mechanics PBSA ligand binding energy and interaction of Efavirenz derivatives with HIV-1 reverse transcriptaseWeinzinger P., Hannongbua S., Wolschann P.2005Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry
  20(2),pp. 129-134
  14
  48Effects of the second hydration shell on excited-state multiple proton transfer: Dynamics simulations of 7-azaindole: (h2o)1-5 clusters in the gas phaseKungwan N., Kerdpol K., Daengngern R., Hannongbua S., Barbatti M.2014Theoretical Chemistry Accounts
  133(5),pp. 1-11
  14
  49Dynamics simulations of excited-state triple proton transfer in7-azaindole complexes with water, water-methanol and methanolDaengngern R., Kerdpol K., Kungwan N., Hannongbua S., Barbatti M.2013Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  266,pp. 28-36
  14
  50Bridged tricyclic sesquiterpenes from the tubercle nudibranch Phyllidia coelestis BerghJaisamut S., Prabpai S., Tancharoen C., Yuenyongsawad S., Hannongbua S., Kongsaeree P., Plubrukarn A.2013Journal of Natural Products
  76(11),pp. 2158-2161
  14
  51The effect of edges and shapes on band gap energy in graphene quantum dotsKittiratanawasin L., Hannongbua S.2016Integrated Ferroelectrics
  175(1),pp. 211-219
  14
  52A study of the binding energies of efavirenz to wild-type and K103N/Y181C HIV-1 reverse transcriptase based on the ONIOM methodSrivab P., Hannongbua S.2008ChemMedChem
  3(5),pp. 803-811
  14
  53Photophysical properties for excited-state intramolecular proton transfer (ESIPT) reaction of N-salicylidene-o-aminophenol: Experimental and DFT based approachesKlinhom N., Saengsuwan N., Sriyab S., Prompinit P., Hannongbua S., Suramitr S.2019Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy
  206,pp. 359-366
  14
  54Insight into crucial inhibitor-enzyme interaction of arylamides as novel direct inhibitors of the enoyl ACP reductase (InhA) from Mycobacterium tuberculosis: Computer-aided molecular designPunkvang A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Berner H., Pungpo P.2010Monatshefte fur Chemie
  141(9),pp. 1029-1041
  13
  55Theoretical study on excited-state intermolecular proton transfer reactions of 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline with water and methanolKungwan N., Daengngern R., Piansawan T., Hannongbua S., Barbatti M.2013Theoretical Chemistry Accounts
  132(11),pp. 1-10
  12
  56A DFT study of the unusual substrate-assisted mechanism of Serratia marcescens chitinase B reveals the role of solvent and mutational effect on catalysisJitonnom J., Sattayanon C., Kungwan N., Hannongbua S.2015Journal of Molecular Graphics and Modelling
  56,pp. 53-59
  12
  57Accessible charges in structure-activity relationships. A study on HEPT- based HIV-1 RT inhibitorsKlein C., Lawtrakul L., Hannongbua S., Wolschann P.2000Scientia Pharmaceutica
  68(1),pp. 25-40
  12
  58Electronic properties of alkoxy derivatives of poly(para-phenylenevinylene) , investigated by time-dependent density functional theory calculationsSuramitr S., Kerdcharoen T., Kerdcharoen T., Srikhirin T., Srikhirin T., Hannongbua S.2005Synthetic Metals
  155(1),pp. 27-34
  12
  59Application of Site-Specific Spin Labeling for NMR Detecting Inhibitor-Induced Conformational Change of HIV-1 Reverse TranscriptaseSeetaha S., Seetaha S., Yagi-Utsumi M., Yagi-Utsumi M., Yamaguchi T., Yamaguchi T., Yamaguchi T., Ishii K., Hannongbua S., Choowongkomon K., Kato K., Kato K., Kato K.2016ChemMedChem
  11(4),pp. 363-366
  12
  60Evaluation of the anti-malarial activity and cytotoxicity of 2,4-diamino-pyrimidine-based kinase inhibitorsPhuangsawai O., Beswick P., Ratanabunyong S., Tabtimmai L., Suphakun P., Obounchoey P., Srisook P., Horata N., Chuckowree I., Hannongbua S., Ward S., Choowongkomon K., Gleeson M.2016European Journal of Medicinal Chemistry
  124,pp. 896-905
  12
  61Insight into HIV-1 reverse transcriptase - Aptamer interaction from molecular dynamics simulationsAeksiri N., Songtawee N., Gleeson M., Hannongbua S., Choowongkomon K.2014Journal of Molecular Modeling
  20(8)
  11
  62NMR characterization of HIV-1 reverse transcriptase binding to various non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors with different activitiesThammaporn R., Thammaporn R., Yagi-Utsumi M., Yagi-Utsumi M., Yamaguchi T., Yamaguchi T., Boonsri P., Saparpakorn P., Choowongkomon K., Techasakul S., Kato K., Kato K., Hannongbua S.2015Scientific Reports
  5
  11
  63Conformational study of the HIV-1 reverse transcriptase inhibitor 1-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6-(phenylthio)thymine (HEPT)Lawtrakul L., Hannongbua S., Beyer A., Wolschann P.1999Biological Chemistry
  380(2),pp. 265-267
  11
  64Inhibitory effects of 2-substituted-1-naphthol derivatives on cyclooxygenase I and IIKongkathip B., Sangma C., Kirtikara K., Luangkamin S., Hasitapan K., Jongkon N., Hannongbua S., Kongkathip N.2005Bioorganic and Medicinal Chemistry
  13(6),pp. 2167-2175
  11
  65Chevalone C analogues and globoscinic acid derivatives from the fungus Neosartorya spinosa KKU-1NK1Rajachan O., Kanokmedhakul K., Sanmanoch W., Boonlue S., Hannongbua S., Saparpakorn P., Kanokmedhakul S.2016Phytochemistry
  132,pp. 68-75
  11
  66Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studiesMaitarad P., Saparpakorn P., Hannongbua S., Kamchonwongpaisan S., Tarnchompoo B., Yuthavong Y.2009Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry
  24(2),pp. 471-479
  11
  67Key interactions of the mutant HIV-1 reverse transcriptase/efavirenz: An evidence obtained from ONIOM methodBoonsri P., Kuno M., Hannongbua S.2011MedChemComm
  2(12),pp. 1181-1187
  10
  68Theoretical study on the structures and electronic properties of oligo(p-phenylenevinylene) carboxylic acid and its derivatives: Effects of spacer and anchor groupsSuramitr S., Piriyagagoon A., Wolschann P., Hannongbua S.2012Theoretical Chemistry Accounts
  131(4),pp. 1-15
  10
  69Insight into the structural requirements of aminopyrimidine derivatives for good potency against both purified enzyme and whole cells of M. tuberculosis: Combination of HQSAR, CoMSIA, and MD simulation studiesPunkvang A., Hannongbua S., Saparpakorn P., Pungpo P.2016Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  34(5),pp. 1079-1091
  10
  70Enhancement of the solubility, thermal stability, and electronic properties of carbon nanotubes functionalized with MEH-PPV: A combined experimental and computational studyPrajongtat P., Suramitr S., Gleeson M., Mitsuke K., Mitsuke K., Mitsuke K., Hannongbua S.2013Monatshefte fur Chemie
  144(7),pp. 925-935
  10
  71Structural Flexibility of Non-Nucleoside HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitor: 9-Cl TIBO as Explained by Potential Energy Surface and 13C and 1H NMR Calculations, Based on ab initio and Density Functional StudySaen-Oon S., Hannongbua S., Wolschann P.2003Journal of Chemical Information and Computer Sciences
  43(5),pp. 1412-1422
  10
  72Aggregation-induced emission enhancement (AIEE) of N,N′-Bis(Salicylidene)-p-Phenylenediamine Schiff base: Synthesis, photophysical properties and its DFT studiesMiengmern N., Koonwong A., Sriyab S., Suramitr A., Poo-arporn R., Hannongbua S., Suramitr S.2019Journal of Luminescence
  210,pp. 493-500
  10
  73Quantitative structure-activity relationships of HIV-1 RT inhibitors in the class of 1-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-5,6-substituted thymine [HEPT] analoguesLawtrakul L., Hannongbua S.1999Scientia Pharmaceutica
  67(1),pp. 43-56
  9
  74Mechanistic study of HIV-1 reverse transcriptase at the active site based on QM/MM methodRungrotmongkol T., Hannongbua S., Mulholland A.2004Journal of Theoretical and Computational Chemistry
  3(4),pp. 491-500
  9
  75Theoretical investigation on the electronic and optical properties of poly(fluorenevinylene) derivatives as light-emitting materialsKungwan N., Yakhanthip T., Jitonnom J., Anuragudom P., Jungsuttiwong S., Hannongbua S.2011International Journal of Photoenergy
  2011
  9
  76Excited state properties, fluorescence energies, and lifetimes of a poly(fluorene-phenylene), based on TD-DFT investigationChidthong R., Hannongbua S.2010Journal of Computational Chemistry
  31(7),pp. 1450-1457
  9
  77Elucidating drug-enzyme interactions and their structural basis for improving the affinity and potency of isoniazid and its derivatives based on computer modeling approachesPunkvang A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Pungpo P.2010Molecules
  15(4),pp. 2791-2813
  9
  78QM/MM modeling of the hydrolysis and transfructosylation reactions of fructosyltransferase from Aspergillus japonicas, an enzyme that produces prebiotic fructooligosaccharideJitonnom J., Ketudat-Cairns J., Hannongbua S.2018Journal of Molecular Graphics and Modelling
  79,pp. 175-184
  9
  79Study of the removal of a disperse dye stain from a polyester/elastane blendSuwanruji P., Chuaybamrung L., Suesat J., Hannongbua S., Taylor J., Phillips D.2012Coloration Technology
  128(2),pp. 103-107
  8
  80Divide-and-conquer-based quantum chemical study for interaction between HIV-1 reverse transcriptase and MK-4965 inhibitorSaparpakorn P., Saparpakorn P., Kobayashi M., Kobayashi M., Hannongbua S., Nakai H., Nakai H.2013International Journal of Quantum Chemistry
  113(4),pp. 510-517
  8
  81Elucidating structural basis of benzofuran pyrrolidine pyrazole derivatives for enhancing potency against both the InhA enzyme and intact M. tuberculosis cells: a combined MD simulations and 3D-QSAR studyKamsri P., Punkvang A., Hannongbua S., Saparpakorn P., Pungpo P.2015RSC Advances
  5(65),pp. 52926-52937
  8
  82A novel prediction approach for antimalarial activities of Trimethoprim, Pyrimethamine, and Cycloguanil analogues using extremely randomized treesNattee C., Khamsemanan N., Lawtrakul L., Toochinda P., Hannongbua S.2017Journal of Molecular Graphics and Modelling
  71,pp. 13-27
  8
  83Bis(phenothiazyl-ethynylene)-Based Organic Dyes Containing Di-Anchoring Groups with Efficiency Comparable to N719 for Dye-Sensitized Solar CellsSiu C.H., Lee L.T.L., Ho P.Y., Ho P.Y., Ho C.L., Ho C.L., Chen T., Chen T., Suramitr S., Hannongbua S., Xie Z., Wei M., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y.2017Chemistry - An Asian Journal
  12(3),pp. 332-340
  8
  84Molecular calculations on the conformation of the HIV-1 reverse transcriptase inhibitor 1-((2-Hydroxyethoxy)methyl)-6-(phenylthio)thymine (HEPT)Lawtrakul L., Hannongbua S., Beyer A., Wolschann P.1999Monatshefte fur Chemie
  130(11),pp. 1347-1363
  8
  85Investigation on an Orientation and Interaction Energy of the Water Molecule in the HIV-1 Reverse Transcriptase Active Site by Quantum Chemical CalculationsKuno M., Palangsuntikul R., Hannongbua S.2003Journal of Chemical Information and Computer Sciences
  43(5),pp. 1584-1590
  8
  86Quantitative Structural Rearrangement of HIV-1 reverse transcriptase on binding to non-nucleoside inhibitorsLawtrakul L., Beyer A., Hannongbua S., Wolschann P.2004Monatshefte fur Chemie
  135(8),pp. 1033-1046
  8
  87CoMFA and CoMSIA studies on a new series of xanthone derivatives against the oral human epidermoid carcinoma (KB) cancer cell lineSuphavanich K., Maitarad P., Hannongbua S., Sudta P., Suksamrarn S., Tantirungrotechai Y., Limtrakul J.2009Monatshefte fur Chemie
  140(3),pp. 273-280
  7
  88Structural information and computational methods used in design of neuraminidase inhibitorsSangma C., Hannongbua S.2007Current Computer-Aided Drug Design
  3(2),pp. 113-132
  7
  89Novel 2-chloro-8-arylthiomethyldipyridodiazepinone derivatives with activity against HIV-1 reverse transcriptaseKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Saparpakorn P., Pungpo P., Louisirirotchanakul S., Hannongbua S., Techasakul S., Techasakul S.2007Molecules
  12(2),pp. 218-230
  7
  90Synthesis and evaluation of the NSCLC anti-cancer activity and physical properties of 4-aryl-N-phenylpyrimidin-2-aminesToviwek B., Suphakun P., Choowongkomon K., Hannongbua S., Gleeson M., Gleeson M.2017Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
  27(20),pp. 4749-4754
  7
  91Discovery of New and Potent InhA Inhibitors as Antituberculosis Agents: Structure-Based Virtual Screening Validated by Biological Assays and X-ray CrystallographyKamsri P., Hanwarinroj C., Phusi N., Pornprom T., Chayajarus K., Punkvang A., Suttipanta N., Srimanote P., Suttisintong K., Songsiriritthigul C., Saparpakorn P., Hannongbua S., Rattanabunyong S., Seetaha S., Choowongkomon K., Sureram S., Kittakoop P., Kittakoop P., Kittakoop P., Hongmanee P., Santanirand P., Chen Z., Zhu W., Blood R.A., Takebayashi Y., Hinchliffe P., Mulholland A.J., Spencer J., Pungpo P.2020Journal of Chemical Information and Modeling
  60(1),pp. 226-234
  7
  92Ranking ligand affinity for the DNA minor groove by experiment and simulationWittayanarakul K., Anthony N.G., Treesuwan W., Hannongbua S., Alniss H., Khalaf A.I., Suckling C.J., Parkinson J.A., MacKay S.P.2010ACS Medicinal Chemistry Letters
  1(8),pp. 376-380
  7
  93Characteristic vibration patterns of odor compounds from bread-baking volatiles upon protein binding: Density functional and ONIOM study and principal component analysisTreesuwan W., Hirao H., Hirao H., Morokuma K., Hannongbua S.2012Journal of Molecular Modeling
  18(5),pp. 2227-2240
  7
  94Molecular dynamics exploration of poration and leaking caused by Kalata B1 in HIV-infected cell membrane compared to host and HIV membranesNawae W., Hannongbua S., Ruengjitchatchawalya M.2017Scientific Reports
  7(1)
  7
  95Dynamic scenario of membrane binding process of Kalata B1Nawae W., Hannongbua S., Ruengjitchatchawalya M.2014PLoS ONE
  9(12)
  7
  96QM methods in structure based design: Utility in probing protein-ligand interactionsGleeson M., Hannongbua S., Gleeson D.2010Journal of Molecular Graphics and Modelling
  29(4),pp. 507-517
  7
  97Recent advances in NNRTI design: Computer-aided molecular design approachesPungpo P., Punkvang A., Saparpakorn P., Wolschann P., Hannongbua S.2009Current Computer-Aided Drug Design
  5(3),pp. 174-199
  7
  98Tetrafluorinated phenylpyridine based heteroleptic iridium(iii) complexes for efficient sky blue phosphorescent organic light-emitting diodesChen Z., Chen Z., Suramitr S., Zhu N., Ho C.L., Ho C.L., Hannongbua S., Chen S., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y.2020Journal of Materials Chemistry C
  8(7),pp. 2551-2557
  7
  99Photophysical properties of 1-pyrene-based derivatives for nitroaromatic explosives detection: Experimental and theoretical studiesSriyab S., Jorn-Iat K., Prompinit P., Wolschann P., Hannongbua S., Suramitr S.2018Journal of Luminescence
  203,pp. 492-499
  6
  100Moisture-Resistant Electrospun Polymer Membranes for Efficient and Stable Fully Printable Perovskite Solar Cells Prepared in Humid AirPrajongtat P., Sriprachuabwong C., Wongkanya R., Dechtrirat D., Sudchanham J., Srisamran N., Sangthong W., Chuysinuan P., Tuantranont A., Hannongbua S., Chattham N.2019ACS Applied Materials and Interfaces
  11(31),pp. 27677-27685
  6
  101Substrate induced structural and dynamics changes in human phosphomevalonate kinase and implications for mechanismOlson A.L., Yao H., Herdendorf T.J., Miziorko H.M., Hannongbua S., Saparpakorn P., Cai S., Sem D.S.2009Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
  75(1),pp. 127-138
  6
  102Exploring the molecular basis for selective cytotoxicity of lamellarins against human hormone-dependent T47D and hormone-independent MDA-MB-231 breast cancer cellsThipnate P., Chittchang M., Thasana N., Saparpakorn P., Ploypradith P., Hannongbua S.2011Monatshefte fur Chemie
  142(1),pp. 97-109
  6
  103Investigation of excited-state properties of fluorene-thiophene oligomers by the SAC-CI theoretical approachPoolmee P., Hannongbua S.2010Journal of Computational Chemistry
  31(10),pp. 1945-1955
  6
  104Probing the structural requirements for antitubercular activity of scalarane derivatives using 2D-QSAR and CoMFA approachesThengyai S., Maitarat P., Hannongbua S., Suwanborirux K., Plubrukarn A., Plubrukarn A.2010Monatshefte fur Chemie
  141(6),pp. 621-629
  6
  105Molecular docking and NMR binding studies to identify novel inhibitors of human phosphomevalonate kinaseBoonsri P., Boonsri P., Neumann T., Olson A., Cai S., Herdendorf T., Miziorko H., Hannongbua S., Sem D.2013Biochemical and Biophysical Research Communications
  430(1),pp. 313-319
  6
  106Effects of reactive red 239 on developing zebrafish (Danio rerio) embryosJungtanasombut W., Preeprem P., Kovitvadhi S., Kovitvadhi U., Hannongbua S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 619-628
  6
  107QM/MM simulations indicate that Asp185 is the likely catalytic base in the enzymatic reaction of HIV-1 reverse transcriptaseRungrotmongkol T., Mulholland A., Hannongbua S.2014MedChemComm
  5(5),pp. 593-596
  6
  108Terezine derivatives from the fungus Phoma herbarum PSU-H256Maha A., Rukachaisirikul V., Saithong S., Phongpaichit S., Poonsuwan W., Sakayaroj J., Saparpakorn P., Hannongbua S.2016Phytochemistry
  122,pp. 223-229
  6
  109Anti-HIV-1 reverse transcriptase activities of hexane extracts from some Asian medicinal plantsSilprasit K., Seetaha S., Pongsanarakul P., Hannongbua S., Choowongkomon K.2011Journal of Medicinal Plants Research
  5(17),pp. 4194-4201
  6
  110Systematic investigation of non-nucleoside inhibitors of HIV-1 reverse transcriptase (NNRTIs)Beyer A., Lawtrakul L., Hannongbua S., Wolschann P.2004Monatshefte fur Chemie
  135(8),pp. 1047-1059
  6
  111Use of Capillary Electrophoresis to Study the Binding Interaction of Aptamers with Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103N/Y181C) HIV-1 RT: Studying the Binding Interaction of Wild-Type, K103N, and Double Mutant (K103N/Y181C) HIV-1 RT with Aptamers by Performing the Capillary ElectrophoresisAeksiri N., Aeksiri N., Warakulwit C., Hannongbua S., Unajak S., Choowongkomon K.2017Applied Biochemistry and Biotechnology
  182(2),pp. 546-558
  5
  112Photophysical properties and computational investigation on substituent effects on the structural and electronic properties of 3,6-di(thiophene-2-yl)-carbazole-based derivativesSriyab S., Gleeson M., Hannongbua S., Suramitr S.2016Journal of Molecular Structure
  1125,pp. 532-539
  5
  113Subcritical Water Extraction of Resveratrol from Barks of Shorea Roxburghii G. DonChainukool S., Goto M., Hannongbua S., Shotipruk A.2014Separation Science and Technology (Philadelphia)
  49(13),pp. 2073-2078
  5
  114QM/MM investigation of the reaction rates of substrates of 2,3-dimethylmalate lyase: A catabolic protein isolated from Aspergillus nigerChotpatiwetchkul W., Jongkon N., Hannongbua S., Gleeson M.2016Journal of Molecular Graphics and Modelling
  68,pp. 29-38
  5
  115Photophysical properties and photochemistry of EE -, EZ -, and ZZ -1,4-dimethoxy-2,5-bis[2-(thien-2-yl)ethenyl] benzene in solution: Theory and experimentSuramitr S., Suramitr S., Phalinyot S., Phalinyot S., Wolschann P., Fukuda R., Fukuda R., Ehara M., Ehara M., Hannongbua S., Hannongbua S.2012Journal of Physical Chemistry A
  116(3),pp. 924-937
  5
  116Effects of the CN and NH2 substitutions on the geometrical and optical properties of model vinylfluorenes, based on DFT calculationsMeeto W., Suramitr S., Lukeš V., Wolschann P., Hannongbua S.2010Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  939(1-3),pp. 75-81
  5
  117Use of 3D QSAR to investigate the mode of binding of pyrazinones to HIV-1 RTSaparpakorn P., Thammaporn R., Hannongbua S.2009Monatshefte fur Chemie
  140(6),pp. 587-594
  4
  118Structural insights into the interactions of phorbol ester and bryostatin complexed with protein kinase C: a comparative molecular dynamics simulation studyThangsunan P., Tateing S., Hannongbua S., Suree N.2016Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  34(7),pp. 1561-1575
  4
  119Mass spectrometric characterization of HIV-1 reverse transcriptase interactions with non-nucleoside reverse transcriptase inhibitorsThammaporn R., Thammaporn R., Ishii K., Yagi-Utsumi M., Yagi-Utsumi M., Uchiyama S., Uchiyama S., Hannongbua S., Kato K., Kato K.2016Biological and Pharmaceutical Bulletin
  39(3),pp. 450-454
  4
  120Elucidating the structural basis of diphenyl ether derivatives as highly potent enoyl-ACP reductase inhibitors through molecular dynamics simulations and 3D-QSAR studyKamsri P., Punkvang A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Irle S., Pungpo P.2014Journal of Molecular Modeling
  20(7)
  4
  121Mechanistic insights into the catalytic reaction of plant allene oxide synthase (pAOS) via QM and QM/MM calculationsSomboon T., Ochiai J., Treesuwan W., Gleeson M., Hannongbua S., Hannongbua S., Mori S., Mori S.2014Journal of Molecular Graphics and Modelling
  52,pp. 20-29
  4
  122In vitro and in silico binding study of the peptide derived from HIV-1 CA-CTD and LysRS as a potential HIV-1 blocking siteNa Nakorn P., Treesuwan W., Choowongkomon K., Hannongbua S., Boonyalai N.2011Journal of Theoretical Biology
  270(1),pp. 88-97
  4
  123Dipyridodiazepinone derivatives; synthesis and anti HIV-1 activityKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Thitithanyanont A., Saparpakorn P., Choowongkomon K., Pungpo P., Hannongbua S., Techasakul S., Techasakul S.2009Beilstein Journal of Organic Chemistry
  5
  4
  124Design, synthesis and evaluation of N 2 ,N 4 -diaminoquinazoline based inhibitors of phosphodiesterase type 5Pobsuk N., Paracha T., Chaichamnong N., Salaloy N., Suphakun P., Hannongbua S., Choowongkomon K., Pekthong D., Chootip K., Ingkaninan K., Gleeson M.2019Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
  29(2),pp. 267-270
  4
  125New racemosol derivatives as potent cyclooxygenase (COX) inhibitorsSongarsa S., Rajviroongit S., Sae-Tang D., Hannongbua S., Kirtikara K., Kittakoop P.2005Chemistry and Biodiversity
  2(12),pp. 1635-1647
  4
  126A fungal metabolite zearalenone as a CFTR inhibitor and potential therapy of secretory diarrheasMuangnil P., Satitsri S., Tadpetch K., Saparpakorn P., Chatsudthipong V., Hannongbua S., Rukachaisirikul V., Muanprasat C.2018Biochemical Pharmacology
  150,pp. 293-304
  4
  127Simulation Study of Interactions Between Two Bioactive Components from Zingiber cassumunar and 5-LipoxygenaseJitapunkul K., Poachanukoon O., Hannongbua S., Toochinda P., Lawtrakul L.2018Cellular and Molecular Bioengineering
  11(1),pp. 77-89
  4
  128Shift/collapse on neighbor list (SC-NBL): Fast evaluation of dynamic many-body potentials in molecular dynamics simulationsKunaseth M., Hannongbua S., Nakano A.2019Computer Physics Communications
  235,pp. 88-94
  4
  129Theoretical study of the arabinan hydrolysis by an inverting GH43 arabinanaseJitonnom J., Hannongbua S.2018Molecular Simulation
  44(8),pp. 631-637
  3
  130Synthesis, electrochemistry and photo-induced electron transfer of unsymmetrical dinuclear ruthenium osmium 2,2′-bipyridine complexesBoonyavong N., Suwanruji P., Hannongbua S., Li F., Sun L., Karpkird T.2014Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
  287,pp. 40-48
  3
  131Nuclear quantum effect and temperature dependency on the hydrogen-bonded structure of 7-azaindole dimerKungwan N., Ogata Y., Hannongbua S., Tachikawa M.2014Theoretical Chemistry Accounts
  133(9),pp. 1-10
  3
  132Systematic investigation on the binding of GW420867X as HIV-1 reverse transcriptase inhibitorSaparpakorn P., Saparpakorn P., Wolschann P., Karpfen A., Pungpo P., Hannongbua S.2011Monatshefte fur Chemie
  142(9),pp. 961-971
  3
  133Insight into the reaction mechanism of cis,cis-muconate lactonizing enzymes: A DFT QM/MM studySomboon T., Gleeson M., Hannongbua S.2012Journal of Molecular Modeling
  18(2),pp. 525-531
  2
  134Roles of key residues specific to cyclooxygenase II: An ONIOM studySae-Tang D., Kittakoop P., Hannongbua S.2009Monatshefte fur Chemie
  140(12),pp. 1533-1541
  2
  135Rapid activity prediction of HIV-1 integrase inhibitors: harnessing docking energetic components for empirical scoring by chemometric and artificial neural network approachesThangsunan P., Kittiwachana S., Meepowpan P., Kungwan N., Prangkio P., Hannongbua S., Suree N.2016Journal of Computer-Aided Molecular Design
  30(6),pp. 471-488
  2
  136Optimisation of stability and charge transferability of ferrocene-encapsulated carbon nanotubesPrajongtat P., Sriyab S., Zentgraf T., Hannongbua S.2018Molecular Physics
  116(1),pp. 9-18
  2
  137Theoretical study on the selective fluorescence of PicoGreen: Binding models and photophysical propertiesOkoshi M., Saparpakorn P., Takada Y., Hannongbua S., Nakai H., Nakai H., Nakai H.2014Bulletin of the Chemical Society of Japan
  87(2),pp. 267-273
  2
  138Key structural features of azanaphthoquinone annelated pyrrole derivative as anticancer agents based on the rational drug design approachesKamsri P., Punkvang A., Pongprom N., Srisupan A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Pungpo P.2013Molecular Informatics
  32(5-6),pp. 541-554
  2
  139Key role of hydrazine to the interaction between oxaloacetic against phosphoenolpyruvic carboxykinase (PEPCK): ONIOM calculationsPrajongtat P., Phromyothin D., Hannongbua S.2013Journal of Molecular Modeling
  19(8),pp. 3165-3174
  2
  140Elucidation of vasodilation response and structure activity relationships of N2,N4-disubstituted quinazoline 2,4-diamines in a rat pulmonary artery modelParacha T., Pobsuk N., Salaloy N., Suphakun P., Pekthong D., Hannongbua S., Choowongkomon K., Khorana N., Temkitthawon P., Ingkaninan K., Gleeson M., Chootip K.2019Molecules
  24(2)
  2
  141DFT/TD-DFT investigation on the photoinduced electron transfer of diruthenium and viologen complexesPromkatkaew M., Suramitr S., Karpkird T., Ehara M., Hannongbua S.2020Journal of Luminescence
  222
  2
  142Structural and spectroscopic properties of metal complexes with ruhemann’s purple compounds calculated using density functional theoryPromkatkaew M., Boonsri P., Hannongbua S.2019Key Engineering Materials
  824 KEM,pp. 204-211
  1
  143Synthesis, plasmodium falciparum inhibitory activity, cytotoxicity and solubility of n2,n4-disubstituted quinazoline-2,4-diaminesPobsuk N., Suphakun P., Hannongbua S., Nantasenamat C., Choowongkomon K., Paul Gleeson M.2019Medicinal Chemistry
  15(6),pp. 691-702
  1
  144Molecular dynamics study on the unbinding of HBY 097 in the K103N mutant RTLawtrakul L., Hannongbua S.2007Monatshefte fur Chemie
  138(10),pp. 1029-1034
  1
  145Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) Methods for the Prediction of Substrates, Inhibitors, and Inducers of Metabolic EnzymesPhuangsawai O., Hannongbua S., Gleeson M.2014Drug Metabolism Prediction
  ,pp. 319-350
  1
  146Key structures and interactions for binding of mycobacterium tuberculosis protein kinase B inhibitors from molecular dynamics simulationPunkvang A., Kamsri P., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Irle S., Pungpo P.2015Chemical Biology and Drug Design
  86(1),pp. 871-881
  1
  1471H NMR chemical shifts of some DMSO-solvated amines using MD-ONIOM2Vailikhit V., Holzschuh W., Hannongbua S.2010Journal of Molecular Structure: THEOCHEM
  944(1-3),pp. 173-176
  1
  148JSPS Asian Core Program: Cutting-edge organic chemistry in Asia (phase II), 14th Asian Chemical Congress, and IUPAC Joint Workshop: Strategic planning for a new east and southeast Asian network for organic chemistryIsobe M., Wong H., Shing T., Huang P., Kanokmedhakul S., Hannongbua S., Chittchang M., Nishida A.2012Chemistry - An Asian Journal
  7(7),pp. 1468-1471
  1
  149Molecular dynamics simulations of azanaphthoquinone annelated pyrrole derivatives as anticancer agent in DNA duplexPunkvang A., Pungpo P., Kamsri P., Kasamsri D., Srisupan A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Prueksaaroon S., Pongprom N.2013International Journal of Quantum Chemistry
  113(4),pp. 555-562
  1
  150Hopeahainol C monohydrateFun H., Sudto K., Ge H., Tan R., Hannongbua S., Chantrapromma S.2011Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online
  67(6)
  1
  151A combined theoretical and experimental study of CH3NH3PbI3 Containing AVAI films prepared via an intramolecular exchange processPrajongtat P., Hannongbua S.2018Journal of Physical Chemistry C
  122(34),pp. 19705-19711
  1
  152Encapsulation of ferrocene in carbon nanotubes using low-temperature solution processing: influence of surface environment, diameter, and lengthSriyab S., Suramitr S., Hannongbua S., Prajongtat P.2018Monatshefte fur Chemie
  149(11),pp. 1963-1969
  1
  153Erratum: Tetrafluorinated phenylpyridine based heteroleptic iridium(iii) complexes for efficient sky blue phosphorescent organic light-emitting diodes (J. Mater. Chem. C (2020) 8 (2551–2557) DOI: 10.1039/C9TC05779J)Chen Z., Chen Z., Suramitr S., Zhu N., Ho C.L., Ho C.L., Hannongbua S., Chen S., Wong W.Y., Wong W.Y., Wong W.Y.2020Journal of Materials Chemistry C
  8(21),pp. 7256
  1
  154Characterization of New DNA Aptamers for Anti-HIV-1 Reverse TranscriptaseRatanabunyong S., Aeksiri N., Yanaka S., Yagi-Utsumi M., Kato K., Choowongkomon K., Hannongbua S.2020ChemBioChem
  1
  155Active site dynamics and catalytic mechanism in arabinan hydrolysis catalyzed by GH43 endo-arabinanase from QM/MM molecular dynamics simulation and potential energy surfaceMeelua W., Wanjai T., Thinkumrob N., Oláh J., Mujika J.I., Ketudat-Cairns J.R., Hannongbua S., Jitonnom J.2021Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
  1
  156Surface-modified halloysite nanotubes as electrochemical CO2SensorsJeamjumnunja K., Cheycharoen O., Phongzitthiganna N., Hannongbua S., Prasittichai C.2021ACS Applied Nano Materials
  1
  157Adsorption study of lac dyes with chitosan coated on silk fibroin using molecular dynamics simulationsChimprasit A., Hannongbua S., Saparpakorn P.2021Journal of Molecular Graphics and Modelling
  106
  1
  158Binding interaction of protoberberine alkaloids against acetylcholinesterase (AChE) using molecular dynamics simulations and QM/MM calculationsHonorio P., Sainimnuan S., Hannongbua S., Saparpakorn P.2021Chemico-Biological Interactions
  344
  0
  159New potent epitopes from Leptospira borgpetersenii for the stimulation of humoral and cell-mediated immune responses: Experimental and theoretical studiesTansiri Y., Tansiri Y., Sritrakul T., Saparpakorn P., Boondamnern T., Chimprasit A., Sripattanakul S., Hannongbua S., Prapong S., Prapong S.2021Informatics in Medicine Unlocked
  25
  0
  160Spectroscopy and a theoretical study of colorimetric sensing of fluoride ions by salicylidene based Schiff base derivativesNakwanich B., Koonwong A., Suramitr A., Prompinit P., Poo-arporn R.P., Hannongbua S., Suramitr S.2021Journal of Molecular Structure
  1245
  0
  161Preparation, biological & cheminformatics-based assessment of N2,N4-diphenylpyrimidine-2,4-diamine as potential Kinase-targeted antimalarialsToviwek B., Toviwek B., Phuangsawai O., Konsue A., Hannongbua S., Riley J., Mutter N., Anderson M., Webster L., Hallyburton I., Read K.D., Gleeson M.P.2021Bioorganic and Medicinal Chemistry
  46
  0
  162Diptoindonesin D, a potent antibacterial activity against gram-positive bacteria, an inhibitor of penicillin-binding protein 2a from the stem bark of Shorea roxburghii G.DonSudto K., Saparpakorn P., Saparpakorn P., Tancharoen C., Tancharoen C., Phromyothin D., Techasakul S., Khunnawutmanotham N., Vajrodaya S., Ge H.M., Tan R.X., Tan R.X., Hannongbua S.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(6),pp. 1161-1175
  0
  163Photophysical properties of various substituted thiophenebased heterocyclic chalcone: Experimental and DFT studiesSaengsuwan N., Klinhom N., Nakwanich B., Sriyab S., Prompinit P., Suramitr S., Hannongbua S.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(6),pp. 1176-1190
  0
  164Investigation of rt1t49 aptamer binding to human immunodeficiency virus 1 reverse transcriptaseRatanabunyong S., Yagi-Utsumi M., Yanaka S., Kato K., Choowongkomon K., Hannongbua S.2021Journal of Current Science and Technology
  11(1),pp. 51-59
  0
  165Torsional flexibility of undecorated catechol diether compound as potent NNRTI targeting HIV-1 reverse transcriptaseSomboon T., Saparpakorn P., Hannongbua S.2019Journal of Molecular Graphics and Modelling
  86,pp. 286-297
  0
  166Predicting inhibition constants of antimalarial drug compounds using support vector regressionKhamsemanan N., Nattee C., Lawtrakul L., Toochinda P., Hannongbua S.2018Journal of Nonlinear and Convex Analysis
  19(9),pp. 1555-1562
  0
  167Simulations of Shikimate Dehydrogenase from Mycobacterium tuberculosis in Complex with 3-Dehydroshikimate and NADPH Suggest Strategies for MtbSDH InhibitionPunkvang A., Kamsri P., Mulholland A., Spencer J., Hannongbua S., Pungpo P.2019Journal of Chemical Information and Modeling
  59(4),pp. 1422-1433
  0
  168Predicting the binding affinity of p38 map kinase inhibitors using free energy calculationsBoonyarat W., Saparpakorn P., Hannongbua S.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(1),pp. 93-105
  0
  169PrefaceHannongbua S., Grudpan K.2012Pure and Applied Chemistry
  84(10),pp. 4
  0
  170Structural and electronic properties of poly(fluorene-pyrrole) copolymer: Time dependent density functional theory investigationChidthong R., Maitarat P., Hannongbua S.2010INEC 2010 - 2010 3rd International Nanoelectronics Conference, Proceedings
  ,pp. 600-601
  0
  171Elucidating the action mode of the bi-substrate inhainhibitors as anti-tuberculosis agents through molecular dynamics simulationsPunkvang A., Kamsri P., Kasamsri D., Srisupan A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Prueksaaroon S., Pungpo P.2012Tuberculosis: Risk Factors, Drug Resistance and Treatment
  ,pp. 169-180
  0
  172Editorial [Hot topic: Anti-viral agents and emerging disease: Part - 1]Hannongbua S.2007Current Computer-Aided Drug Design
  3(2),pp. 85-86
  0
  173Novel peptides with HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity derived from the fruits of Quercus infectoriaSeetaha S., Hannongbua S., Rattanasrisomporn J., Choowongkomon K.2020Chemical Biology and Drug Design
  0
  174Theoretical study of the electronic structure and properties of alternating donor-acceptor couples of carbazole-based compounds for advanced organic light-emitting diodes (Oled)Makjan S., Promkatkaew M., Hannongbua S., Boonsri P.2019Key Engineering Materials
  824 KEM,pp. 236-244
  0
  175Elucidation of hydroxyl groups-antioxidant relationship in mono- and dihydroxyflavones based on O-H bond dissociation enthalpiesTreesuwan W., Suramitr S., Hannongbua S.2015Journal of Molecular Modeling
  21(6)
  0
  176Electronic structure and optical properties of conjugated molecules: SAC-CI studyEhara M., Ehara M., Saha B., Poolmee P., Promkatkaew M., Hannongbua S., Lu Y.P., Nakatsuji H., Nakatsuji H.2012AIP Conference Proceedings
  1504,pp. 279-290
  0
  177Electronic structure and optical properties of conjugated molecules: SAC-CI studyEhara M., Ehara M., Lu Y., Promkatkaew M., Hannongbua S.2012AIP Conference Proceedings
  1504,pp. 848-851
  0