ความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการวิจัย
เคมีสารสนเทศ
CRU
Show

Resource Information

ข้อมูลทรัพยากรวิจัย

เคมีสารสนเทศ

CRU

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

Results

ผลงานที่สมาชิกในหน่วยปฏิบัติการวิจัยมีส่วนร่วม

โครงการ

โครงการที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

ผลผลิต

ผลผลิตที่สมาชิกในหน่วยมีส่วนร่วม

รางวัล

รางวัลที่สมาชิกในหน่วยได้รับ

Head of Research Unit

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัย

ผศ.จักร แสงมา

Email: fscicsm@ku.ac.th

Phone Number: 0-2562-5555 # 2192

Internal Member

สมาชิกหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่เป็นบุคคลากรภายในหรือเป็นนักศึกษาของ มก.

ศ.สุภา หารหนองบัว

Email: fscisph@ku.ac.th

Phone Number: 0-25625555 ต่อ 2111