Search Result of "Perovskite"

About 154 results
Img

งานวิจัย

การเตรียมโซลาร์เซลล์แบบเมโซสโคปิกเพอรอฟสไกต์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชิงทฤษฎีของความบกพร่องและสารเจือในเพอร์รอฟไกท์สตรอนเทียมไททาเนต (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ชนิดใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนรอยต่อและพื้นผิว (2018)

หัวหน้าโครงการ:อ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, Imgอ. ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์, Imgอ.ดร. ธนา สุทธิบัทม์พงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์รุ่นใหม่: จากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์สู่เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:ดร. นพพร รุจิสัมพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร. นพพร รุจิสัมพันธ์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678