Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  Expertise Cloud

  Mangifera indica L. molecular modelling pentagalloylglucopyranose Acetylcholinesterase Vitamin K1(+)-Calanolide A?-Viniferin3-aminocoumarin3D-QSARABSOLUTE-CONFIGURATIONAbsorptionacetylcholinesteraseacetylcholinesterase inhibitorAdsorbentAIDSAlkali-treated starchAlzheimerAlzheimer’s diseaseAlzheimer's diseaseAlzheimer's disease (AD)antibacterial activityAnti-cancerAnti-tuberculosis agentsanti-tyrosinaseAromatasearomatic amidearticleArylamideASSAYAzanaphthoquinoneBreast CancerCaCO3 spheruliteCalanolideCalloselasma rhodostomaCamellia sinensis L.Carbon nanofiberCa-spirulan (Ca-SP)cell wallCFTRchemical calculationschemical shift perturbationChevaloneschimeric enzymeChitosanChloride channelCholeraC-MYCcombinatorial library designCoMFAcomputational drug designcomputer aided molecular designComputer-Aided Drug DesignCoMSIAcrystal structureCRYSTAL-STRUCTURECytotoxicityDAPYdengue virusdensity functional theorydepsidoneDFTdiabetesDiarrheadiarylanilline inhibitorsdiarylpyrimidine derivativeDihydrofolate reductaedipalmitoylphosphatidylcholine (DPPC)dockingenoyl-ACP reductaseGOLD dockingHIV-1HIV-1 Reverse TranscriptaseHIV-1 RTHQSARInhAM. tuberculosisMangifera indica L.MD simulationMD simulationsMolecular dockingMolecular docking studymolecular dynamicsMolecular Dynamics Simulationsmolecular modelingMycobacterium tuberculosisNaja naja kaouthiaNNRTIPentagalloylglucopyranosePolyphenolsproteaseQM/MMQSARQuantum chemical calculationsretinolSilksimulationTuberculosisการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลไวรัสเดงกี่เอ็นเอส 3 โปรตีเอส

  Interest

  Computer-Aided Drug Design, Virtual Screening, Molecular Docking

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 102 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 50 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 52 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Competitive inhibition of the dengue virus NS3 serine protease by synthetic peptides representing polyprotein cleavage sitesChanprapaph S., Saparpakorn P., Sangma C., Niyomrattanakit P., Hannongbua S., Angsuthanasombat C., Katzenmeier G.2005Biochemical and Biophysical Research Communications
   330(4),pp. 1237-1246
   79
   2Molecular docking studies and anti-tyrosinase activity of thai mango seed kernel extractNithitanakool S., Pithayanukul P., Bavovada R., Saparpakorn P.2009Molecules
   14(1),pp. 257-265
   49
   3Investigating the structural basis of arylamides to improve potency against M. tuberculosis strain through molecular dynamics simulationsPunkvang A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Beyer A., Pungpo P.2010European Journal of Medicinal Chemistry
   45(12),pp. 5585-5593
   46
   4Chaetoglobins A and B, two unusual alkaloids from endophytic Chaetomium globosum cultureMing Ge H., Yun Zhang W., Ding G., Saparpakorn P., Chun Song Y., Hannongbua S., Xiang Tan R.2008Chemical Communications
   (45),pp. 5978-5980
   42
   5Molecular docking studies and anti-snake venom metalloproteinase activity of thai mango seed kernel extractPithayanukul P., Leanpolchareanchai J., Saparpakorn P.2009Molecules
   14(9),pp. 3198-3213
   39
   6Molecular docking studies and anti-enzymatic activities of thai mango seed kernel extract against snake venomsLeanpolchareanchai J., Pithayanukul P., Bavovada R., Saparpakorn P.2009Molecules
   14(4),pp. 1404-1422
   38
   7Molecular epidemiology of norovirus associated with gastroenteritis and emergence of norovirus GII.4 variant 2012 in Japanese pediatric patientsThongprachum A., Thongprachum A., Chan-it W., Khamrin P., Saparpakorn P., Okitsu S., Okitsu S., Takanashi S., Mizuguchi M., Hayakawa S., Maneekarn N., Ushijima H., Ushijima H.2014Infection, Genetics and Evolution
   23,pp. 65-73
   30
   8Binding of huperzine A and galanthamine to acetylcholinesterase, based on ONIOM methodKitisripanya N., Kitisripanya N., Saparpakorn P., Wolschann P., Hannongbua S.2011Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine
   7(1),pp. 60-68
   25
   9Investigation on the binding of polycyclic aromatic hydrocarbons with soil organic matter: A theoretical approachSaparpakorn P., Jae H., Hannongbua S.2007Molecules
   12(4),pp. 703-715
   24
   10Camellia sinensis L. Extract and its potential beneficial effects in antioxidant, anti-inflammatory, anti-hepatotoxic, and anti-tyrosinase activitiesThitimuta S., Pithayanukul P., Nithitanakool S., Bavovada R., Leanpolchareanchai J., Saparpakorn P.2017Molecules
   22(3)
   19
   11Computer-aided molecular design of highly potent HIV-1 RT inhibitors: 3D QSAR and molecular docking studies of efavirenz derivativesPungpo P., Saparpakorn P., Wolschann P., Hannongbua S.2006SAR and QSAR in Environmental Research
   17(4),pp. 353-370
   18
   12Synthesis and anti-acetylcholinesterase activity of scopoletin derivativesKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Saparpakorn P., Techasakul S., Techasakul S.2016Bioorganic Chemistry
   65,pp. 137-145
   17
   13Understanding the effects of two bound glucose in Sudlow site I on structure and function of human serum albumin: theoretical studiesAwang T., Wiriyatanakorn N., Saparpakorn P., Japrung D., Pongprayoon P.2017Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
   35(4),pp. 781-790
   15
   14A facile one-pot green synthesis of gold nanoparticle-graphene-PEDOT:PSS nanocomposite for selective electrochemical detection of dopaminePananon P., Sriprachuabwong C., Sriprachuabwong C., Wisitsoraat A., Chuysinuan P., Tuantranont A., Saparpakorn P., Dechtrirat D.2018RSC Advances
   8(23),pp. 12724-12732
   14
   15Insight into crucial inhibitor-enzyme interaction of arylamides as novel direct inhibitors of the enoyl ACP reductase (InhA) from Mycobacterium tuberculosis: Computer-aided molecular designPunkvang A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Berner H., Pungpo P.2010Monatshefte fur Chemie
   141(9),pp. 1029-1041
   13
   16Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studiesMaitarad P., Saparpakorn P., Hannongbua S., Kamchonwongpaisan S., Tarnchompoo B., Yuthavong Y.2009Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry
   24(2),pp. 471-479
   11
   17NMR characterization of HIV-1 reverse transcriptase binding to various non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors with different activitiesThammaporn R., Thammaporn R., Yagi-Utsumi M., Yagi-Utsumi M., Yamaguchi T., Yamaguchi T., Boonsri P., Saparpakorn P., Choowongkomon K., Techasakul S., Kato K., Kato K., Hannongbua S.2015Scientific Reports
   5
   11
   18Chevalone C analogues and globoscinic acid derivatives from the fungus Neosartorya spinosa KKU-1NK1Rajachan O., Kanokmedhakul K., Sanmanoch W., Boonlue S., Hannongbua S., Saparpakorn P., Kanokmedhakul S.2016Phytochemistry
   132,pp. 68-75
   11
   19Insight into the structural requirements of aminopyrimidine derivatives for good potency against both purified enzyme and whole cells of M. tuberculosis: Combination of HQSAR, CoMSIA, and MD simulation studiesPunkvang A., Hannongbua S., Saparpakorn P., Pungpo P.2016Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
   34(5),pp. 1079-1091
   10
   20Elucidating drug-enzyme interactions and their structural basis for improving the affinity and potency of isoniazid and its derivatives based on computer modeling approachesPunkvang A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Pungpo P.2010Molecules
   15(4),pp. 2791-2813
   9
   21Rational design of InhA inhibitors in the class of diphenyl ether derivatives as potential anti-tubercular agents using molecular dynamics simulationsKamsri P., Koohatammakun N., Srisupan A., Meewong P., Punkvang A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Prueksaaroon S., Leartsakulpanich U., Pungpo P.2014SAR and QSAR in Environmental Research
   25(6),pp. 473-488
   9
   22Elucidating structural basis of benzofuran pyrrolidine pyrazole derivatives for enhancing potency against both the InhA enzyme and intact M. tuberculosis cells: a combined MD simulations and 3D-QSAR studyKamsri P., Punkvang A., Hannongbua S., Saparpakorn P., Pungpo P.2015RSC Advances
   5(65),pp. 52926-52937
   8
   23Divide-and-conquer-based quantum chemical study for interaction between HIV-1 reverse transcriptase and MK-4965 inhibitorSaparpakorn P., Saparpakorn P., Kobayashi M., Kobayashi M., Hannongbua S., Nakai H., Nakai H.2013International Journal of Quantum Chemistry
   113(4),pp. 510-517
   8
   24Design of nevirapine derivatives insensitive to the K103N and Y181C HIV-1 reverse transcriptase mutantsSaparpakorn P., Hannongbua S., Rognan D.2006SAR and QSAR in Environmental Research
   17(2),pp. 183-194
   7
   25Discovery of New and Potent InhA Inhibitors as Antituberculosis Agents: Structure-Based Virtual Screening Validated by Biological Assays and X-ray CrystallographyKamsri P., Hanwarinroj C., Phusi N., Pornprom T., Chayajarus K., Punkvang A., Suttipanta N., Srimanote P., Suttisintong K., Songsiriritthigul C., Saparpakorn P., Hannongbua S., Rattanabunyong S., Seetaha S., Choowongkomon K., Sureram S., Kittakoop P., Kittakoop P., Kittakoop P., Hongmanee P., Santanirand P., Chen Z., Zhu W., Blood R.A., Takebayashi Y., Hinchliffe P., Mulholland A.J., Spencer J., Pungpo P.2020Journal of Chemical Information and Modeling
   60(1),pp. 226-234
   7
   26Novel 2-chloro-8-arylthiomethyldipyridodiazepinone derivatives with activity against HIV-1 reverse transcriptaseKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Saparpakorn P., Pungpo P., Louisirirotchanakul S., Hannongbua S., Techasakul S., Techasakul S.2007Molecules
   12(2),pp. 218-230
   7
   27Recent advances in NNRTI design: Computer-aided molecular design approachesPungpo P., Punkvang A., Saparpakorn P., Wolschann P., Hannongbua S.2009Current Computer-Aided Drug Design
   5(3),pp. 174-199
   7
   28Substrate induced structural and dynamics changes in human phosphomevalonate kinase and implications for mechanismOlson A.L., Yao H., Herdendorf T.J., Miziorko H.M., Hannongbua S., Saparpakorn P., Cai S., Sem D.S.2009Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
   75(1),pp. 127-138
   6
   29Exploring the molecular basis for selective cytotoxicity of lamellarins against human hormone-dependent T47D and hormone-independent MDA-MB-231 breast cancer cellsThipnate P., Chittchang M., Thasana N., Saparpakorn P., Ploypradith P., Hannongbua S.2011Monatshefte fur Chemie
   142(1),pp. 97-109
   6
   30Terezine derivatives from the fungus Phoma herbarum PSU-H256Maha A., Rukachaisirikul V., Saithong S., Phongpaichit S., Poonsuwan W., Sakayaroj J., Saparpakorn P., Hannongbua S.2016Phytochemistry
   122,pp. 223-229
   6
   31Alkali-treated starches as a new class of templates for CaCO3 spherulite formation: Experimental and theoretical studiesPrajongtat P., Saparpakorn P., Asamo S., Hongsprabhas P., Israkarn K., Israkarn K.2019Journal of Crystal Growth
   522,pp. 45-52
   5
   32Magnetic carbon nanofiber composite adsorbent through green in-situ conversion of bacterial cellulose for highly efficient removal of bisphenol AThaveemas P., Chuenchom L., Kaowphong S., Techasakul S., Saparpakorn P., Dechtrirat D., Dechtrirat D.2021Bioresource Technology
   333
   5
   33Divide-and-conquer electronic-structure study on the mechanism of the west nile virus NS3 protease inhibitorSaparpakorn P., Saparpakorn P., Kobayashi M., Kobayashi M., Nakai H., Nakai H.2013Bulletin of the Chemical Society of Japan
   86(1),pp. 67-74
   4
   34A fungal metabolite zearalenone as a CFTR inhibitor and potential therapy of secretory diarrheasMuangnil P., Satitsri S., Tadpetch K., Saparpakorn P., Chatsudthipong V., Hannongbua S., Rukachaisirikul V., Muanprasat C.2018Biochemical Pharmacology
   150,pp. 293-304
   4
   35Elucidating the structural basis of diphenyl ether derivatives as highly potent enoyl-ACP reductase inhibitors through molecular dynamics simulations and 3D-QSAR studyKamsri P., Punkvang A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Irle S., Pungpo P.2014Journal of Molecular Modeling
   20(7)
   4
   36Use of 3D QSAR to investigate the mode of binding of pyrazinones to HIV-1 RTSaparpakorn P., Thammaporn R., Hannongbua S.2009Monatshefte fur Chemie
   140(6),pp. 587-594
   4
   37Dipyridodiazepinone derivatives; synthesis and anti HIV-1 activityKhunnawutmanotham N., Chimnoi N., Thitithanyanont A., Saparpakorn P., Choowongkomon K., Pungpo P., Hannongbua S., Techasakul S., Techasakul S.2009Beilstein Journal of Organic Chemistry
   5
   4
   38Systematic investigation on the binding of GW420867X as HIV-1 reverse transcriptase inhibitorSaparpakorn P., Saparpakorn P., Wolschann P., Karpfen A., Pungpo P., Hannongbua S.2011Monatshefte fur Chemie
   142(9),pp. 961-971
   3
   39Synthesis of 3-aminocoumarin-N-benzylpyridinium conjugates with nanomolar inhibitory activity against acetylcholinesteraseKhunnawutmanotham N., Laongthipparos C., Saparpakorn P., Chimnoi N., Techasakul S.2018Beilstein Journal of Organic Chemistry
   14,pp. 2545-2552
   3
   40Key structural features of azanaphthoquinone annelated pyrrole derivative as anticancer agents based on the rational drug design approachesKamsri P., Punkvang A., Pongprom N., Srisupan A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Pungpo P.2013Molecular Informatics
   32(5-6),pp. 541-554
   2
   41Theoretical study on the selective fluorescence of PicoGreen: Binding models and photophysical propertiesOkoshi M., Saparpakorn P., Takada Y., Hannongbua S., Nakai H., Nakai H., Nakai H.2014Bulletin of the Chemical Society of Japan
   87(2),pp. 267-273
   2
   42Key structures and interactions for binding of mycobacterium tuberculosis protein kinase B inhibitors from molecular dynamics simulationPunkvang A., Kamsri P., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Irle S., Pungpo P.2015Chemical Biology and Drug Design
   86(1),pp. 871-881
   1
   43Molecular dynamics simulations of azanaphthoquinone annelated pyrrole derivatives as anticancer agent in DNA duplexPunkvang A., Pungpo P., Kamsri P., Kasamsri D., Srisupan A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Prueksaaroon S., Pongprom N.2013International Journal of Quantum Chemistry
   113(4),pp. 555-562
   1
   44Crystal structure of 5-[(benzoyloxy)methyl]-5,6- dihydroxy-4-oxocyclohex-2-en-1-yl benzoateLeepasert T., Saparpakorn P., Chainok K., Duangthongyou T.2020Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
   76,pp. 1096-1100
   1
   45Adsorption study of lac dyes with chitosan coated on silk fibroin using molecular dynamics simulationsChimprasit A., Hannongbua S., Saparpakorn P.2021Journal of Molecular Graphics and Modelling
   106
   1
   46Binding interaction of protoberberine alkaloids against acetylcholinesterase (AChE) using molecular dynamics simulations and QM/MM calculationsHonorio P., Sainimnuan S., Hannongbua S., Saparpakorn P.2021Chemico-Biological Interactions
   344
   0
   47Investigating the binding affinities of fructose and galactose to human serum albumin: simulation studiesAwang T., Niramitranon J., Japrung D., Saparpakorn P., Pongprayoon P.2021Molecular Simulation
   0
   48New potent epitopes from Leptospira borgpetersenii for the stimulation of humoral and cell-mediated immune responses: Experimental and theoretical studiesTansiri Y., Tansiri Y., Sritrakul T., Saparpakorn P., Boondamnern T., Chimprasit A., Sripattanakul S., Hannongbua S., Prapong S., Prapong S.2021Informatics in Medicine Unlocked
   25
   0
   49Anticodon-binding domain swapping in a nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activityChuawong P., Likittrakulwong W., Likittrakulwong W., Suebka S., Suebka S., Wiriyatanakorn N., Saparpakorn P., Taweesablamlert A., Sudprasert W., Hendrickson T., Svasti J.2020Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
   88(9),pp. 1133-1142
   0
   50Elucidating the action mode of the bi-substrate inhainhibitors as anti-tuberculosis agents through molecular dynamics simulationsPunkvang A., Kamsri P., Kasamsri D., Srisupan A., Saparpakorn P., Hannongbua S., Wolschann P., Prueksaaroon S., Pungpo P.2012Tuberculosis: Risk Factors, Drug Resistance and Treatment
   ,pp. 169-180
   0
   51Torsional flexibility of undecorated catechol diether compound as potent NNRTI targeting HIV-1 reverse transcriptaseSomboon T., Saparpakorn P., Hannongbua S.2019Journal of Molecular Graphics and Modelling
   86,pp. 286-297
   0
   52Predicting the binding affinity of p38 map kinase inhibitors using free energy calculationsBoonyarat W., Saparpakorn P., Hannongbua S.2019Chiang Mai Journal of Science
   46(1),pp. 93-105
   0
   53Diptoindonesin D, a potent antibacterial activity against gram-positive bacteria, an inhibitor of penicillin-binding protein 2a from the stem bark of Shorea roxburghii G.DonSudto K., Saparpakorn P., Saparpakorn P., Tancharoen C., Tancharoen C., Phromyothin D., Techasakul S., Khunnawutmanotham N., Vajrodaya S., Ge H.M., Tan R.X., Tan R.X., Hannongbua S.2019Chiang Mai Journal of Science
   46(6),pp. 1161-1175
   0