Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2530
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2534
  • Doctor of Philosophy (Analytical Chemistry), Loughborough University, สหราชอาณาจักร, 2542

  Expertise Cloud

  adsorbentB19BaculovirusCa concentrationscatalystChain-scissionDirect writingDistributionEtchingextractionfrankfurter sausageGC-MSHepG2 cellsIon-beam analysisjatropha cakeMeV ion beam lithographyMicrofluidic channelsmonolithmonolithic sorbentmusselnitrosamineParticle induced X-ray emission (PIXE)ParvoviruspesticidephthalatePIXEPM2.5PMMAPolyaniline originated N-doped mesoporous carbonpolymer monolithPressurized liquid extractionpurge and trapPyrolysisRaman spectroscopySeawatersedimentSensorSilicasilica monolithSoda-lime glasssoilsolid phase microextractionsolid-phasesolid-phase extractionsubcritical watersubcritical water extractionsuperheatedsuperheated watersuperheated water extractionsweet basiltetracyclineThree liquid phase extractionTrace elementwaste waterwaster waterwaterwater extractionXASZeoliteZingiber cassumunar Roxbการแพร่กระจายการวิเคราะห์การวิเคราะห์ด้วยลำไอออนการวิเคราะห์เททระไซคลินการสกัดของเหลวภายใต้ความดันสูงเคมีวิเคราะห์ การแยกสารทางเคมี เคมีสิ่งแวดล้อมเคโมเมทริกซ์โครมาโทกราฟีของของเหลวแบบกลับเฟสโครมาโททราฟีจุลธาตุซิลิกาอินทรีย์ซีบีดีดินเตตระไซคลินทีเอชซีน้ำใต้ดิน้ำเสียโนโนลิทฝุ่นละออง 2.5 ไมครอนไพลโมโนลิทโมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีย์รามาน สเปกโทรสโคปีวัสดุโมโนลิทสัตว์น้ำชายฝั่งสัตว์น้ำทะเลสารกลุ่มพทาเลตสารกลุุ่มพทาเลตสารกำจัดศัตรูพืชสารไตรคลอโรเอทธิลีนสารสกัดน้ำมันกัญชาสารสกัดรกสุกรสารออกฤทธิ์สิ่งแวดล้อมหอยสองฝาเหล็กประจุศูนย์องค์ประกอบทางเคมีอุปกรณ์ขนาดเล็ก

  Interest

  เคมีวิเคราะห์ การแยกสารทางเคมี , เคมีสิ่งแวดล้อม, Monolithic materials, Microfluidic device

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2561 - มี.ค. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ผู้รักษาการแทน) คณะวิทยาศาสตร์
  • ก.พ. 2559 - ก.พ. 2561 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์
  • ก.พ. 2557 - ก.พ. 2559 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
  • มิ.ย. 2549 - พ.ค. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร Center for Accelerator Science
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร Centre Accelerator Science - CAS
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารภาควิชาเคมี
   • ห้อง 120 ชั้น 1 อาคารสุขประชา วาจานนท์
   • ห้อง PIXE Lab ชั้น 1 อาคาร Accelerator Laboratory

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 35 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 14 เรื่อง (เชิงวิชาการ 14 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Superheated heavy water as the eluent for HPLC-NMR and HPCL-NMR-MS of model drugsSmith R., Chienthavorn O., Wilson I., Wright B., Taylor S.1999Analytical Chemistry
  71(20),pp. 4493-4497
  76
  2Buffered superheated water as an eluent for reversed-phase high performance liquid chromatographyChienthavorn O., Smith R.1999Chromatographia
  50(7-8),pp. 485-489
  50
  3Superheated water chromatography-nuclear magnetic resonance spectroscopy and mass spectrometry of vitaminsChienthavorn O., Smith R., Saha S., Wilson I., Wright B., Taylor S., Lenz E.2004Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
  36(3),pp. 477-482
  39
  4Superheated deuterium oxide reversed-phase chromatography coupled to proton nuclear magnetic resonance spectroscopySmith R., Chienthavorn O., Wilson I., Wright B.1998Analytical Communications
  35(8),pp. 261-263
  37
  5Selective deuterium exchange during superheated heavy water chromatography-nuclear magnetic resonance spectroscopy-mass spectrometry of sulfonamidesSmith R., Chienthavorn O., Saha S., Wilson I., Wright B., Taylor S.2000Journal of Chromatography A
  886(1-2),pp. 289-295
  30
  6Occurrence of phthalate esters in the eastern coast of ThailandMalem F., Soonthondecha P., Khawmodjod P., Chunhakorn V., Chunhakorn V., Whitlow H., Whitlow H., Chienthavorn O.2019Environmental Monitoring and Assessment
  191(10)
  26
  7Superheated water: A new look at chromatographic eluents for reversed-phase HPLCSmith R., Burgess R., Chienthavorn O., Bone J.1999LCGC North America
  17(10),pp. 938-945
  25
  8Superheated water: A new look at chromatographie eluents for reversed-phase liquid chromatographySmith R., Burgess R., Chienthavorn O., Stuttard J.1999LC-GC Europe
  12(1),pp. 30-36
  24
  9Superheated water extraction and phase transfer methylation of phenoxy acid herbicides from solid matricesChienthavorn O., Pengpumkiat S., Noomhorm A., Smith R.2007Journal of Chromatography A
  1152(1-2),pp. 268-273
  24
  10Modified superheated water extraction of pesticides from spiked sediment and soilChienthavorn O., Su-In P.2006Analytical and Bioanalytical Chemistry
  385(1),pp. 83-89
  20
  11Superheated water extraction of lime peel: A comparison with conventional methodsChienthavorn O., Insuan W.2004Analytical Letters
  37(11),pp. 2393-2409
  19
  12High-Throughput and Low-Cost Analysis of Trace Volatile Phthalates in Seafood by Online Coupling of Monolithic Capillary Adsorbent with GC-MSInsuan W., Khawmodjod P., Whitlow H., Whitlow H., Soonthondecha P., Malem F., Chienthavorn O.2016Journal of Agricultural and Food Chemistry
  64(16),pp. 3287-3292
  18
  13Fluorescence detection in packed-column supercritical fluid chromatographic separationsSmith R.M., Chienthavorn O., Danks N., Wilson I.D.1998Journal of Chromatography A
  798(1-2),pp. 203-206
  13
  14Superheated water chromatography-nuclear magnetic resonance spectroscopy of kava lactonesChienthavorn O., Smith R., Wilson I., Wright B., Lenz E.2005Phytochemical Analysis
  16(3),pp. 217-221
  13
  15Effective and reusable monolith capillary trap of nitrosamine extraction by superheated water from frankfurter sausageChienthavorn O., Ramnut N., Subprasert P., Sasook A., Insuan W.2014Journal of Agricultural and Food Chemistry
  62(6),pp. 1240-1246
  11
  16Nitrosamines Extraction from Frankfurter Sausages by using Superheated WaterChienthavorn O., Subprasert P., Insuan W.2014Separation Science and Technology (Philadelphia)
  49(6),pp. 838-846
  8
  17In situ formation of nitrogen doped mesoporous carbon via directly carbonizing polyaniline as an efficient electrocatalyst for determination of capsaicinTemcheon P., Chienthavorn O., Siriwatcharapiboon W., Hasin P.2019Microporous and Mesoporous Materials
  278,pp. 327-339
  8
  18Pressurized liquid and superheated water extraction of active constituents from Zingiber cassumunar Roxb. rhizomeChienthavorn O., Poonsukcharoen T., Pathrakorn T.2011Separation Science and Technology
  46(4),pp. 616-624
  7
  19Purge and trap with monolithic sorbent for gas chromatographic analysis of pesticides in honeyChienthavorn O., Dararuang K., Sasook A., Ramnut N.2012Analytical and Bioanalytical Chemistry
  402(2),pp. 955-964
  7
  20Lithographic fabrication of soda-lime glass based microfluidicsRojas L., Norarat R., Napari M., Kivistö H., Chienthavorn O., Whitlow H., Whitlow H., Whitlow H.2013Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
  306,pp. 296-298
  6
  21Cyclic voltammetric determination of capsaicin by using electrochemically deposited tin and reduced graphene oxide on screen-printed carbon electrodesNumphud W., Chienthavorn O., Siriwatcharapiboon W.2020ScienceAsia
  46(5),pp. 586-594
  6
  22Why are hydrogen ions best for MeV ion beam lithography?Norarat R., Puttaraksa N., Napari M., Ananda Sagari A., Laitinen M., Sajavaara T., Yotprayoonsak P., Pettersson M., Chienthavorn O., Whitlow H.2013Microelectronic Engineering
  102,pp. 22-24
  5
  23Direct writing of channels for microfluidics in silica by MeV ion beam lithographyPuttaraksa N., Puttaraksa N., Napari M., Chienthavorn O., Norarat R., Sajavaara T., Laitinen M., Singkarat S., Singkarat S., Whitlow H.2011Advanced Materials Research
  254,pp. 132-135
  3
  24Inexpensive simple extraction of trace PAHs from water using PS-DVB monolithic beadsChunhakorn V., Ratchathamma P., Whitlow H., Whitlow H., Chienthavorn O.2018Analytical Methods
  10(39),pp. 4813-4820
  3
  25Fabrication of calcium phosphate composite polymer/SLS-stabilized emulsion-based bioactive gels and their application for dentine tubule occlusionWaiyawat J., Waiyawat J., Kongsema M., Sinthuvanich C., Chienthavorn O., Chienthavorn O., Teanchai C., Akkarachaneeyakorn K.2020Journal of Oral Biosciences
  62(1),pp. 64-71
  3
  26MeV ion exposure behaviour of PMMA resist polymer studied by synchrotron light spectroscopiesNorarat R., Jainontee K., Thianthaisong W., Sriwang S., Nakajima H., Chienthavorn O., Guibert E., Whitlow H., Whitlow H., Whitlow H.2017Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms
  404,pp. 238-242
  2
  27Source identification of PM2.5 during the COVID-19 lockdown in Bangkok and the metropolitan region by ion beam analysis (IBA) and positive matrix factorization (PMF) techniquesAmphalop S., Chienthavorn O., Meesat R., Tangpong P., Chutichaisakda M., Manohar M., Wilkins F., Sudprasert W.2023Atmospheric Pollution Research
  14(7)
  1
  28Synthesis of calcium phosphate composite bioactive oleic acid-based gels and its application for dentine tubule occlusionHarnkla P., Chienthavorn O., Chienthavorn O., Akkarachaneeyakorn K.2020Materials Science Forum
  1013 MSF,pp. 91-95
  0
  29Development of PIXE measurement of Ca changes resulting from viral transduction in cellsWhitlow H., Chienthavorn O., Eronen H., Sajavaara T., Laitinen M., Norarat R., Gilbert L.2011AIP Conference Proceedings
  1336,pp. 295-298
  0
  30Comparison of pyrolysis of jatropha cake with different catalysts using PY-GC/MSJariyaphinyo S., Larpkiattaworn S., Chienthavorn O.2015Key Engineering Materials
  659,pp. 201-205
  0
  31Synthesis of calcium phosphate composite organogels by using castor oil and sorbitan monopalmitate based for dentine occlusion materialWaiyawat J., Akkarachaneeyakorn K., Changpongpan P., Kongsema M., Teanchai C., Chienthavorn O.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  625(1)
  0