Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.ม. (พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิดตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • Ph.D. (Chemistry), University of Birmingham, United Kingdom, 2556

  Expertise Cloud

  Cyclic voltammetryDisposablesElectrocatalystElectrochemical electrodesElectrochemical glucose sensorsElectrochemical impedance spectroscopyelectrochemical sensorElectrochemical sensorselectrochemistryEnergy dispersive spectroscopyEnergy dispersive X ray spectroscopyEthylene glycolGraphenegraphene oxideGraphite electrodeshalloysiteHigh resolution transmission electron microscopyIV-VI semiconductorslacquerLayered semiconductorsMesoporousMetal-oxidemigrationModified electrodemonolithNanoparticlesNitrite detectionsNon-enzymaticNonenzymatic sensornonenzymatic sensorsorganic silicaparaquatPEDOT/PSSphthalatePoly[diallyldimethylammonium chloride] (PDDA)Polyaniline originated N-doped mesoporous carbonpolyvinyl alcoholRapid methodReal samplesReduced graphene oxidessacransalt estimationScanning electron microscopyScreen-printed carbon electrodesSemiconducting tin compoundsSemiconductor oxidesSensorsensor for food applicationSimple++sodium ion detectionSulfur compoundssurface analysissurface modificationSurface-modificationTin oxidestin sulfideUltra-thinwaterX ray photoelectron spectroscopyกราฟีนการตรวจวัดการบวมพองการวิเคราะห์พื้นผิวของเหลือทิ้งทางการเกษตรขั้วไฟฟ้าประยุกต์คลอแรมฟินิคอลความปลอดภัยในอาหารคาร์บอนผงคุณภาพอาหารกระป๋องเคมีไฟฟ้าเเละตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้าแคปไซซินโคบอลต์เซนเซอร์เซ็นเซอร์ดีบุกตัวเร่งปฏิกิริยาไตรเอทิลีนเตตระเอมีนเทคนิคไฟฟ้าเคมีนาโนเซนเซอร์ เนื้อสัตว์ไนไตร์ทบีพีเอบีสฟีนอล เอปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอทานอลปัญญาประดิษฐ์แพลตทินัมไฟฟ้าเคมีไมเกรชันยาปฏิชีวนะลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ ลิ้นอิเล็กโทรนิคแลกเกอร์แลกเกอร์ชนิดไม่มี BPAวัสดุคาร์บอนวัสดุเชิงฟังก์ชันวัสดุสัมผัสอาหารวัสดุอัจฉริยะ อาหารกระป๋องอิเล็กทรอนิกส์แบบโค้งงอได้ อิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์

  Interest

  เคมีไฟฟ้าเเละตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้า

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Selectivity of cobalt-based catalysts towards hydrogen peroxide formation during the reduction of oxygenCampos M., Siriwatcharapiboon W., Potter R., Horswell S.2013Catalysis Today
  202(1),pp. 135-143
  44
  2An atomistic view of the interfacial structures of AuRh and AuPd nanorodsChantry R., Atanasov I., Siriwatcharapiboon W., Khanal B., Zubarev E., Horswell S., Johnston R., Li Z.2013Nanoscale
  5(16),pp. 7452-7457
  42
  3Overgrowth of rhodium on gold nanorodsChantry R., Siriwatcharapiboon W., Horswell S., Logsdail A., Johnston R., Li Z.2012Journal of Physical Chemistry C
  116(18),pp. 10312-10317
  28
  4Electrochemical sodium ion sensor based on silver nanoparticles/graphene oxide nanocomposite for food applicationTraiwatcharanon P., Siriwatcharapiboon W., Wongchoosuk C.2020Chemosensors
  8(3)
  27
  5Promotion effects of Sn on the electrocatalytic reduction of nitrate at Rh nanoparticlesSiriwatcharapiboon W., Kwon Y., Yang J., Chantry R.L., Li Z., Horswell S.L., Koper M.T.M.2014ChemElectroChem
  1(1)
  19
  6Electrochemical paraquat sensor based on lead oxide nanoparticlesTraiwatcharanon P., Siriwatcharapiboon W., Jongprateep O., Wongchoosuk C.2022RSC Advances
  12(25),pp. 16079-16092
  16
  7Sensitive electrochemical sensor based on nickel/PDDA/reduced graphene oxide modified screen-printed carbon electrode for nitrite detectionPaisanpisuttisin A., Poonwattanapong P., Rakthabut P., Ariyasantichai P., Prasittichai C., Siriwatcharapiboon W.2022RSC Advances
  12(45),pp. 29491-29502
  10
  8In situ formation of nitrogen doped mesoporous carbon via directly carbonizing polyaniline as an efficient electrocatalyst for determination of capsaicinTemcheon P., Chienthavorn O., Siriwatcharapiboon W., Hasin P.2019Microporous and Mesoporous Materials
  278,pp. 327-339
  8
  9Preparation and characterization of electrospun poly(vinyl alcohol) nanofibers containing platinum or platinum-ruthenium nanoparticlesSiriwatcharapiboon W., Tinnarat N., Supaphol P.2013Journal of Polymer Research
  20(1)
  8
  10Cyclic voltammetric determination of capsaicin by using electrochemically deposited tin and reduced graphene oxide on screen-printed carbon electrodesNumphud W., Chienthavorn O., Siriwatcharapiboon W.2020ScienceAsia
  46(5),pp. 586-594
  6
  11Sensitive Portable Electrochemical Sensors for Antibiotic Chloramphenicol by Tin/Reduced Graphene Oxide-Modified Screen-Printed Carbon ElectrodesBunnasit S., Thamsirianunt K., Rakthabut R., Jeamjumnunja K., Prasittichai C., Siriwatcharapiboon W.2023ACS Applied Nano Materials
  0
  12CuO/SnS2 Nanoparticles on PEDOT:PSS for Nonenzymatic Electrochemical Glucose SensorsKondee S., Pon-On W., Siriwatcharapiboon W., Tuantranont A., Wongchoosuk C.2024ACS Applied Nano Materials
  0