Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2544
  • วท.ม.(เคมีอนินทรีย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • ปร.ด.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  Expertise Cloud

  3DOMAmino acidsCatalysisCatalystsCatalytic oxidationCatalytic propertiesColloidal crystalsCrystal impuritiesdesign-based learningEnvironmental treatmentEstersEthyleneEthylene glycolFourier transform infra red (FTIR) spectroscopyFourier transform infrared spectroscopyIndustrial processingLaCoO3Lanthanum compoundsMetalsMorphologyphotocatalystPhotocatalystsPore structurePorous materialsPorous morphologyPorous perovskite formation mechanismPorous templatesScanning electron microscopySchiff baseSEMSemiconductor dopingsilica supported cobalt catalySolar cellSol-gelSolgel filmssol-gel methodsol-gel processSol-gel TiOSol-gelsSolsSteam reforming of ethanolSTEMSTEM educationSTEM PartnershipSTEM understandingSubstitutional effectsSuspension methodsSynthetic fuelTextile dye degradationThin filmThin filmsThiopheneThiophene oxidationThree dimension structureTime-resolved XAFStime-resolved XASTime-resolved X-ray absorption near edge structure (TR-XANES)TiOTiO2Titanium dioxideTransient voltageTRANSITIONTransmission electron microscopyTransmission electron microscopy imagesTrapped ionsUV irradiationWATER OXIDATIONX ray photoemission spectroscopyXAFSXASx-ray absorptionx-ray diffractionการจัดการเรียนรู>โดยใช>ปMญหาเปOนฐานการใช้งานวิจัยยางพาราไปใช้ประโยชน์การดูดกลืนรังสีเอกซ์การแทนที่ ด้วย ซีเรียมไอออนการปนเปื้อนในอาหารการพัฒนาเครือข่ายยางพาราการพัฒนานโยบายการแยกแก๊สจากน้ำการเร่งปฏิกิริยาการเรียนรู้ด้วยการออกแบบการสื่อสารวิทยาศาสตรการอุ้งน้ำความเข้าใจในสะเต็มความปลอดภัยในอาหารเคมีอนินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ตัวเร่งปฎิกิริยาเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุโคบอลต์ สารพยุงไทเทเนียม ซีเรียมไอออน โพรโมเตอร์ การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์โครงสร้างสามมิติซัมมเรียมโซลเจลดินตรวจวัดแก๊สตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงถ่านชีวภาพที่ชอบน้ำไททาเนียมไดออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์ไบโอชาร์

  Interest

  เคมีอนินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ตัวเร่งปฎิกิริยา

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 26 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 15 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1STEM partnership for design-based learning in PM 2.5 crisis for high schoolPimthong P., Kityakarn S., Munprom R., Lertcharoenrit T., Ugsonkid S.2021Journal of Physics: Conference Series
  1957(1)
  0
  2(Photo)Electrochemical characterization of nanoporous TiO 2 and Ce-doped TiO 2 sol-gel film electrodesKityakarn S., Pooarporn Y., Songsiriritthigul P., Worayingyong A., Robl S., Braun A., Wörner M.2012Electrochimica Acta
  83,pp. 113-124
  22
  3Kinetics and Mechanism of Redox Processes of Pt/C and Pt3Co/C Cathode Electrocatalysts in a Polymer Electrolyte Fuel Cell during an Accelerated Durability TestIshiguro N., Ishiguro N., Ishiguro N., Kityakarn S., Kityakarn S., Kityakarn S., Sekizawa O., Uruga T., Uruga T., Matsui H., Matsui H., Taguchi M., Taguchi M., Nagasawa K., Yokoyama T., Tada M., Tada M.2016Journal of Physical Chemistry C
  120(35),pp. 19642-19651
  26
  4Effect of metal precursor solution on morphology of porous lacoo3Boonlha S., Chakthranont P., Kityakarn S.2020Solid State Phenomena
  302 SSP,pp. 135-140
  1
  5Determination of phase ratio in polymorphic materials by x-ray absorption spectroscopy: The case of anatase and rutile phase mixture in TiO2Smith M., Smith M., Klysubun W., Kityakarn S., Worayingyong A., Zhang S., Zhang S., Wei S., Onkaw D., Onkaw D., Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P., Rujirawat S., Rujirawat S., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2009Journal of Applied Physics
  105(2)
  14
  6STEM Activity through Design Based Learning in PM 2.5 Crisis for High schoolLertcharoenrit T., Ugsonkid S., Kityakarn S., Pimthong P., Munprom R.20202020 5th International STEM Education Conference, iSTEM-Ed 2020
  ,pp. 77-80
  1
  7Schiff base complex sol-gel method for LaCoO3 perovskite preparation with high-adsorbed oxygenWorayingyong A., Kangvansura P., Kityakarn S.2008Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
  320(1-3),pp. 123-129
  19
  8Formation and nitrile hydrogenation performance of Ru nanoparticles on a K-doped Al2O3 surfaceMuratsugu S., Muratsugu S., Muratsugu S., Kityakarn S., Kityakarn S., Kityakarn S., Wang F., Wang F., Ishiguro N., Ishiguro N., Kamachi T., Yoshizawa K., Sekizawa O., Uruga T., Uruga T., Tada M., Tada M., Tada M.2015Physical Chemistry Chemical Physics
  17(38),pp. 24791-24802
  16
  9Time-resolved XAS (Bonn-SUT-SLRI) beamline at SLRIPoo-Arporn Y., Chirawatkul P., Saengsui W., Chotiwan S., Kityakarn S., Klinkhieo S., Hormes J., Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P.2012Journal of Synchrotron Radiation
  19(6),pp. 937-943
  30
  10Photocatalytic oxidation of thiophene over cerium doped TiO2 thin filmPoo-arporn Y., Kityakarn S., Niltharach A., Smith M., Seraphin S., Wörner M., Worayingyong A.2019Materials Science in Semiconductor Processing
  93,pp. 21-27
  11
  11Ce-doped nanoparticles of TiO2: Rutile-to-brookite phase transition and evolution of Ce local-structure studied with XRD and XANESKityakarn S., Worayingyong A., Suramitr A., Smith M., Smith M.2013Materials Chemistry and Physics
  139(2-3),pp. 543-549
  29
  12Rate enhancements in structural transformations of Pt-Co and Pt-Ni bimetallic cathode catalysts in polymer electrolyte fuel cells studied by in situ time-resolved X-ray absorption fine structureIshiguro N., Ishiguro N., Kityakarn S., Kityakarn S., Kityakarn S., Sekizawa O., Uruga T., Uruga T., Sasabe T., Nagasawa K., Yokoyama T., Tada M., Tada M.2014Journal of Physical Chemistry C
  118(29),pp. 15874-15883
  45
  133DOM Cerium Doped LaCoO3 Bifunctional Electrocatalysts for the Oxygen Evolution and Reduction ReactionsBoonlha S., Chakthranont P., Kityakarn S.2021ChemCatChem
  0
  14In situ time-resolved XAFS of transitional states of Pt/C cathode electrocatalyst in an MEA during PEFC loading with transient voltagesKityakarn S., Kityakarn S., Kityakarn S., Saida T., Sode A., Ishiguro N., Ishiguro N., Sekizawa O., Uruga T., Uruga T., Nagasawa K., Yamamoto T., Yokoyama T., Tada M., Tada M.2014Topics in Catalysis
  57(10-13),pp. 903-910
  12
  15Three-dimensional hierarchical porous tio2 for enhanced adsorption and photocatalytic degradation of remazol dyePoolwong J., Kiatboonyarit T., Achiwawanich S., Butburee T., Khemthong P., Kityakarn S.2021Nanomaterials
  11(7)
  2
  16Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO 2 and Ce/TiO 2 nanostructuresNiltharach A., Kityakarn S., Worayingyong A., Thienprasert J., Thienprasert J., Klysubun W., Songsiriritthigul P., Songsiriritthigul P., Limpijumnong S., Limpijumnong S., Limpijumnong S.2012Physica B: Condensed Matter
  407(15),pp. 2915-2918
  20
  17Time-resolved XANES studies on used silica supported cobalt catalystsChotiwan S., Kityakarn S., Poo-arporn Y., Viravathana P.2012Engineering Journal
  16(3),pp. 115-121
  0
  18Synthesis of three-dimensionally ordered macroporous (3DOM) TiO2: Photodegradation catalystBowornhathai T., Suwanruji P., Setthayanond J., Kityakarn S., Achiwawanich S.2017Key Engineering Materials
  735 KEM,pp. 132-135
  3